Förslag på koppling av det offentliga utbildningssystemet till NQF

 

 

Förslaget till det svenska ramverket för kvalifikationer har en utformning som nära följer den europiska. Den innehåller åtta nivåer och följer, så långt det i arbetet varit möjligt, den europeiska ramens deskriptorer. I den nationella diskussionen har frågor som rört relationen till andra utbildningssystem via EQF varit framträdande. En viktig aspekt i organiseringen av ett svenskt NQF är vilken roll man ska ge de olika kvalifikationer som förvärvats i informella och ickeformella former för lärande.

Förslaget är nu ute på remiss. Efter att synpunkter inhämtats och ev. justeringar gjorts kommer förslaget att redovisas för regeringen den 7 juni 2011.
 
Läs mer: Yhmyndigheten.se