Förslag till en ny betygsskala

 
I en departementspromemoria presenteras ett förslag till en ny betygsskala. Betygsskalan föreslås att innehålla sex steg och en sjunde markering. Betygsskalan ska vara sexgradig med fem betygssteg, A-E, för godkända resultat och ett betygssteg, F, för icke godkänt resultat.
Betygsskalan ska vara målrelaterad och nationella betygskriterier ska finnas för det högsta, mellersta och lägsta betygssteget för godkända resultat, dvs. för betygsstegen A, C och E.
Förslaget skickas nu ut på remiss.
www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896
1270