Framgångsrik uppsökande verksamhet i Kunskapslyftet

 

 
Genom den uppsökande verksamheten har man under åren lyckats nå den del av befolkningen som både till sin ålder och tidigare grundutbildning är minst intresserade av utbildning. Före 1.12.2008 hade ungefär 24 000 personer inlett utbildning, och under samma tidsperiod hade de avlagt cirka 15 600 yrkesexamina, del av yrkesexamina, datakörkort eller delar av datakörkortet.  Antalet personer som inlett svenskspråkig utbildning är 854 och bland dem har 427 examina eller delar av examina avlagts.
Genom satsning på handledning och rådgivning har man kunnat minska studieproblem och avbrutna studier. Studerandena inom Kunskapslyftet beräknas ha avbrutit sina studier i genomsnitt mer sällan än övriga vuxenstuderande.
Syftet med programmet Kunskapslyftet som inleddes 2003 har varit att öka deltagandet i vuxenutbildning bland personer med den lägsta utbildningsnivån. Vuxna i åldern 30–59 år som befinner sig i arbetslivet och som har högst examen på grundnivå samt personer som fyllt 25 år och inte avslutat sin examen på grundnivå har genom programmet fått tillgång till ett större utbildningsutbud och ökade utbildningsmöjligheter. Programmet är riksomfattande och genomförs runt om i Finland. Kunskapslyftet är undervisningsministeriets åtgärder för vuxenutbildningen, och det genomförs i form av trepartssamarbete samt administreras av länsstyrelserna. Utbildningsanordnarna har bildat regionala och landskapsvisa nätverk och överskridit gränserna mellan olika former av läroinrättningar samt dessutom skapat nätverk med arbetslivsorganisationerna.
Utbildningen är gratis för deltagarna. Kunskapslyftet avslutas 31.12.2009.
Ytterligare information: projektchef Marja Pakaste tfn 0400 693 887, marja.pakaste(ät)laaninhallitus.fi
www.noste-ohjelma.fi/sve/default.asp