Frivux-utredningen genomförs inte

 
Skälen till detta är att regeringen bedömer att reformtempot i utbildningsväsendet redan är högt under kommande år. Att bland annat införa ny skollag, nya betyg, nya läroplaner, ny lärarutbildning och samtidigt genomföra omfattande omstruktureringar genom fri etableringsrätt skulle kunna innebära en risk för en kvalitetssvacka under den redan intensiva reformperioden.
www.regeringen.se/sb/d/9985/a/100373
1280