Funktionshindrade går direkt med stöd ut i arbetslivet

 

”Stöd i arbete” är ett av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering finansierat Mål 3 projekt med Ålands handikappförbund som projektägare. Det inleddes i oktober 2005 och skulle avslutas i fjol, men förlängdes ett år till oktober 2008.
- Två år är egentligen en för kort tid för det här projektet med tanke på att deltagarna oftast gör en 6 månaders arbetsprövning följd av en 2 års anställning med sysselsättningsbidrag innan den långsiktiga lösningen avgörs, berättar projektledare Harry Sjölund.
Initiativet togs och förprojekteringen gjordes av Dennis Eriksson, som i början var projektledare men nu fungerar som metodutvecklare. Både Harry och han har tidigare erfarenhet av arbetsmarknadsprojekt och jobbar även som handledare för deltagarna.

Från kartläggning till anställning

Metodiken utvecklades primärt för utvecklingsstörda i USA men används idag för många olika målgrupper även i övriga Norden. Merparten av deltagarna på Åland har ett psykiskt handikapp eller en kombination av psykiska och fysiska funktionshinder. Stöd i arbete ger deltagarna möjlighet att pröva på arbetsmarknaden med stöd av handledare för att slutligen försöka få en vanlig anställning och fungera på egen hand.
Inledningsvis görs en individuell kartläggning av deltagarens livssituation. Det handlar om allt från tidigare erfarenheter och fritidsintressen till personliga resurser och begränsningar. Man bygger också ett nätverk av professionella och/eller anhöriga som alla jobbar åt samma håll för deltagarens bästa.
- Vi gör upp en handlingsplan där inriktningen och målsättningarna klarläggs, berättar Dennis.
Sedan börjar arbetet med att hitta en arbetsgivare inom den valda branschen för arbetsprövning och därefter eventuell stödanställning. Deltagaren ska introduceras på arbetsplatsen där arbetsgivaren och arbetskamraterna ska informeras om de speciella förutsättningarna.

Meningsfulla uppgifter och naturliga behov

Handledaren deltar i introduktionen och inskolningen på arbetsplatsen samt hjälper vid behov deltagaren att strukturera upp arbetet och sköta avtal och ansökningar.
- Regelbundna utvärderingar och uppföljningar görs hela tiden. Det är viktigt att så tidigt som möjligt få feedback, reda ut eventuella problem och rakt ut kunna diskutera hur det fungerar, säger Harry.
Näringslivet har varit positivt inställt och de flesta deltagare har lätt fått arbetsprövningsplatser och stödanställningar främst inom den privata sektorn. Varaktiga anställningar är dock svårare att få bland annat för att behovet av arbetskraften ofta är tillfälligt.
- Vi försöker matcha deltagarens intressen på arbetsmarknaden med arbetsgivarens behov. Arbetsgivarna är måna om att arbetsuppgifterna ska vara meningsfyllda för deltagaren och att det finns ett naturligt behov av arbetstagaren, säger Dennis.
Som handledare är det viktigt att ha erfarenhet och en positiv attityd. Det handlar om att lyfta resurserna hos deltagaren men inte bortse från de svårigheter som finns.
- Det som projektet visat är att det är möjligt att få ut personer med funktionshinder på arbetsmarknaden. Men jag vill också framhålla att det tar och måste få ta tid, avslutar Dennis.

Det sociala är viktigt

För deltagarna är det viktigt att komma ut på arbetsmarknaden och få rutiner, arbetskamrater och tillgång till en social situation.
Projektdeltagaren Håkan Mansnerus jobbar på stadsbiblioteket och alternerar mellan några skolbibliotek ett par dagar i veckan. Han klipper ur tidningar och arkiverar artiklar som berör biblioteket bland annat. Annars är han vuxenstuderande på distans vid Ålands handelsläroverk
- Jag och Dennis har haft långa diskussioner om vad jag ska göra. Han söker också upp mig regelbundet och hör hur det går, berättar Håkan.
Från tidigare har han har en datautbildning men ingen arbetserfarenhet från området, så det har varit svårt att få datorrelaterade arbetsuppgifter. Men han hoppas på att komma in på sådana i samband med skolans praktikperiod nästa år.
På fritiden hjälper Håkan till på familjens turistanläggning, sjunger i kör, simmar och promenerar.
- Det sociala är viktigt. Det är givande att jobba och dagen blir meningsfull. Men nu när jag studerar är det lagom med en dag i veckan här på stadsbiblioteket, säger Håkan.

Länk:
www.handicampen.ax