Genomförda insatser 2005-2014

 

 

NVLs nätverk för Formell vuxenutbildning

Bakgrund

Nordiskt samarbete mellan olika organisationer och föreningar har funnits länge. Inom specialundervisningen fanns sedan 2001 ett etablerat nätverk som när NVL bildades 2005 utvecklades till att omfatta även allmän vuxenutbildning på grundläggande nivå samt undervisning i främmande språk för invandrare. Senare involverades också föreningar som även arbetar med yrkesutbildning på olika nivåer.

Nulägesbeskrivning

Nätverkets bemanning har under åren representerat delar av områdena vuxenutbildning, arbetsliv och högre utbildning. Enligt NMRs intentioner skulle en breddad, förändrad representation vara önskvärd, men medlemmarna har avböjt en sådan breddning. Eftersom nätverket bygger på föreningars frivilliga medverkan har deltagarna egna behov och önskemål för sitt nätverksarbete och dessa har inte automatiskt stämt med av NMR prioriterade områden och uppgifter. Nätverket valde därför hösten 2010 att bli ett självständigt nätverk, men med synliggörande av verksamheten på NVLs webb.

Den svenska koordinatorn för NVL har fungerat som kontaktperson mellan nätverket och NVL även efter 2010. Samarbetet har de senaste åren i huvudsak handlat om kontakter via e-post, enstaka deltaganden i nätverksmöten främst i samband med planering av vuxenutbildningskonferenserna 2011 och 2013. Dessa konferenser har NVL aktivt gett stöd i planeringen men också genom delfinansiering av föreläsare samt dokumentatör (NVLs svenska redaktör) och synliggörande på NVLs webb.

I samband med konferensen 2013 diskuterades nätverkets fortsatta existens. Några av medlemmarna var på väg att byta arbete, någon att pensioneras osv. varför arbetet i nätverket under 2014 varit sporadiskt och i huvudsak upprätthållits via en mailinglista. I dagsläget finns inget fungerande nätverk och någon konferens för 2015 är inte planerad.  

Nätverket avslutades formellt 13 oktober 2014.

Samverkande organisationer 2009-2013  har varit

Finland – Axxell, utbildningsföretag som erbjuder yrkesutbildning
Danmark - VUC& FLD, vuxenutbildning 
Island - IDAN fræðslusetur, Vocational Education and Training Centre
Norge – IKVO, Intresseorganisation for Kommunal Voxenopplæring
Sverige – VIS, intresseorgansiation för vuxenutbildning & Riksföreningen, Särvuxpedagogerna

Verksamhet genom åren

Under åren 2005-2013 genomförde nätverket ett antal Nordplus projekt och tog initiativ till en nordisk vuxenutbildningskonferens som genomförts vart annat år.

Nätverket har under åren beviljats medel från Nordplus för följande projekt:

  • Kartläggningsprojekt om Särvux i Danmark, Norge och Sverige (2005)
  • Realkompetensprojekt (2006-2007)
  • Kvalitetsprojekt (2008 – 2010)
  • Frafald i voksenuddannelser – er det et problem eller en gevinst? (2011-2012)

Nätverket har genomfört tre nordiska vuxenutbildningskonferenser:

  • 2009, Reykjavik, Island, Tema: Kvalitet i vuxenutbildningen
  • 2011, Finland, Helsingfors, Tema: TÄNK OM… Innovation och nytänkande inom vuxenutbildningen i Norden
  • 2013, Danmark, Haderslev, Tema: Læringsmiljø og vuxenundervisning  

Nätverket har också för NVLs räkning genomfört en kartläggning av möjligheterna till yrkesutbildning för vuxna (2007), med revidering (2010)