God kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der bliver anvendt

 

Voksenpædagogisk forums konference 2015

Af Kristina Mariager-Anderson

På en meget velbesøgt konference om ”Læring mellem uddannelse og arbejdsliv” i Odense d.5. maj 2015 diskuterede 160 deltagere fra forskellige sektorer, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv. Virksomheders og uddannelsesinstitutioners muligheder og udfordringer for at øge transfer og effekt af uddannelse blev perspektiveret og nuanceret gennem tre keynote-oplæg og efterfølgende på fem forskellige workshops med fokus på udveksling og diskussion af konkrete erfaringer fra praksis.

Konferencen blev planlagt og gennemført af Voksenpædagogisk forum, som er et fleksibelt tværsektorielt netværk pt. koordineret af Nordisk netværk for Voksnes Læring (NVL).

Skal samfundet styre uddannelsesudbud?

Hanne Leth Andersen, rektor og professor i universitetspædagogik på RUC, holdt dagens første oplæg om, hvordan forskellige forestillinger om uddannelsernes samfundsmæssige betydning sætter sig spor i uddannelsespolitikken såvel som i uddannelserne. En central pointe handlede om, at forskellige uddannelser giver forskellige muligheder på arbejdsmarkedet. Dermed stilles der spørgsmål ved, om man fra uddannelsespolitisk side kan måle sig frem til, hvilke uddannelser, der skal udbydes for at på sigt at give værdi og skabe vækst? Med professor Rosni Abdullah[1] citat fra 2009: “When we were not trying to make our graduates more employable, they were more employable. But now that we are trying to make them more employable, they are not”, påpegede Hanne Leth, at problematikken omkring udbud af de uddannelser, der politisk opfattes som mest vækstfremmende, er international. Pointen er, at dem, der tager ’de forkerte’ uddannelser, oftest også ender i job og således er med til at skabe vækst.  Snarere end at udvælge nogle uddannelser som mere rigtige end andre, handler det i højere grad – og med udgangspunkt i Unescos mål for uddannelse – om at uddannelse i sig selv handler om a) Learning to know – spørgsmål og brobygning, b) Learning to do – kreativitet og handlekraft, c) Learning to live together with – transkulturelle, transreligiøse, transpolitiske og transnationale tilgange og d) Learning to be – videntilegnelse med krop og følelser; dialog mellem humaniora og naturvidenskab.

God kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der bliver anvendt

Dagens andet oplæg handlede om betingelser for transfer fra teori til praksis, fra kompetenceudvikling til praksis. Bjarne Wahlgren, professor i voksenpædagogik på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus universitet, beskrev, hvordan opfattelsen af, hvad god kompetenceudvikling er, har ændret sig. Tidligere drejede det sig om at kunne tale om det, man lærte. I dag drejer det sig om at kunne handle på en kompetent måde ud fra det, man lærer. Anvendelsesaspektet er en central del af kompetenceudvikling i dag.

En væsentlig forudsætning for at kompetenceudvikling lykkes i den forstand at dem, der er på kursus efterfølgende handler anderledes i deres praksis, er, at de, der lærer noget nyt, oplever et behov for det, der skal læres. Ved at blive bedre til både det teoretiske og det praktiske øges værdien af begge indsigter - såfremt de læres og bruges. En af de problematikker, Bjarne Wahlgren er stødt på i sin forskning, handler netop om transfer. Mange praktikere mener ikke, de kan eller skal bruge det, de lærer på kompetenceudviklingskurser, men til gengæld at de skal bruge kompetencer, som de ikke har lært. Problematikken handler om transfer, fordi praktikerne lærer noget, som de efterfølgende ikke anvender i deres praksis.

En central pointe i Bjarne Wahlgrens oplæg var, at de ressourcer, der bruges på i voksen-og efteruddannelsessystemet, ikke udnyttes optimalt. Der skal fokus på at blive bedre til at få bragt den viden og de færdigheder, der læres gennem uddannelse, ud på virksomhederne. Der skal skabes transfermiljøer på arbejdspladsen. En måde at skabe bedre transfermiljøer kan være ved at fokusere på bedre forbindelser mellem uddannelsesplanlægning og erhvervsliv. I arbejdslivet skal der arbejdes på at lære at oversætte viden og færdigheder ind i nye og forbedrede praksisser og skabe nye rammer for, at disse rent faktisk kan blive omsat. Men, da det er noget, den enkelte ikke kan forventes at gøre alene, ligger der en opgave for både uddannelsessystemet og arbejdspladserne. Uddannelsessystemet skal være opmærksomme på at klæde kursisterne på i forhold til at tage nye kompetencer med hjem i praksisfeltet. De skal trænes i transfer som en del af uddannelsesforløbet. Arbejdspladserne skal understøtte og skabe rum til at omsætte ny viden i praksis. De skal trænes i at oversætte fra teori til anvendelig praksis som en del af læringen på arbejdspladsen.

Uddannelse er aldrig et middel i sig selv

Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, repræsenterede et aftagerperspektiv på forholdet mellem uddannelse og praksis. I oplægget blev der rejst spørgsmål om, hvordan virksomheder får de kompetente medarbejdere, der efterspørges, og hvordan samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan styrkes med henblik på optimal anvendelsesværdi af kompetenceudvikling. Hun berørte endvidere, hvad udfordringerne set fra et virksomhedsperspektiv er, og hvordan kan de imødekommes.

En central pointe ()var, at uddannelse er til for at gøre mennesker i stand til at mestre og være herre i eget liv. Hermed understreges det, at selvrealisering skal kobles med arbejdsmarkedskvalificering eller kvalificering til at kunne deltage i arbejds-og samfundslivet.

Lone Berthelsen stillede skarpt på overordnede problematikker, som virksomheder oplever i forbindelsen med kompetenceudviklingstiltag, og som muligvis kan imødekommes af et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Nogle virksomheder har svært ved overhovedet at få øje på egne behov. For nogle virksomheder er det vanskeligt at identificere, om et kompetenceudviklingsbehov er reelt, eller om behovet kan imødekommes af medarbejdere, der allerede har kompetencer, viden og færdigheder, som blot ikke udnyttes i hverdagen. For andre virksomheder handler vanskeligheden mere om at skulle ’oversætte’ de identificerede behov for kompetenceudvikling til efteruddannelse for medarbejdere eller ledere. I forhold til den generelle problematik var Lone Berthelsen opfordring til uddannelsesinstitutionerne at blive bedre til overordnet at stille spørgsmål omkring virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov, og således udgøre den kritiske stemme, der formulerer, hvad uddannelserne kan tilbyde eller udvikle, der kan tilfredsstille de fremsatte behov.

Endelig blev problemstillingen der handler om at oversætte teori fra uddannelse til praksis også berørt i dette oplæg. Ligesom det var budskabet fra Bjarne Wahlgren, pegede Lone Berthelsen på, at man, ved at være involveret i praksis og ved få praktiske erfaringer, gør teori relevant og meningsfuld på nye måder, og derfor kan det at være kvalificeret i en praksis, være med til at højne det læringsudbytte, man har på kompetenceudviklingskurser.

Yderligere materiale fra konferencen, fx oplæg fra keynotes, findes her

Konferencens fem forskellige workhops gav deltagerne, som repræsenterede et bredt felt fra de voksenpædagogiske sektorer og institutioner, mulighed for at diskutere, bearbejde og komme med løsningsforslag til konferences centrale tema Læring mellem uddannelse og arbejdsliv. Mange faktorer har betydning for, hvordan tematikkens opfattes og behandles, og således blev temaet blev bearbejdet med flere forskellige vinkler. Se mere her 

Workshop 1

Realkompetencevurdering– fra reelle til formelle kompetencer

Workshop 2

Socialøkonomiske læringsarenaer mellem uddannelse og job

Workshop 3

Virksomhedsforlagt undervisning – en udfordring for virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Workshop 4

Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse

Workshop 5

Ledelsesfokus på synergi mellem kompetenceudvikling og praksis

 

[1] Fra et ekspertmøde om kandidaters employability, 11.-12. Februar 2009, Penang, Malaysia.