Gymnasieutbildningen skall förnyas

 

 

Målet med reformen är att vid sidan av allmänbildningen stärka framtidens inlärningsfärdigheter. Gymnasieutbildningen bör ha mer integrerande undervisning som stärker överblicken över helheter samt gemensamma studier för alla. Målet är också att skapa en verksamhetskultur med mer gemenskap och delaktighet.
Framtidens gymnasieutbildning bör möjliggöra flexibla studievägar för studerande, också genom att utnyttja undervisningsutbudet inom andra skolformer. Vuxenstudiernas särprägel bör tryggas även framöver. Arbetsgruppens förslag bör stärka särskilt utbildningsmässig jämlikhet samt likställdhet i undervisningen i hela landet.

Läs mer på Minedu.fi.