Hyvä lukija,

 

 

Tämä DialogWebin numero pureutuu kilpailuun – sekä globaalilla tasolla että aluetasolla. Tarkastelemme asioita glokaalista näkökulmasta. Globaalin ja lokaalin välillä on nimittäin selvä yhteys: Globaalin talouskasvun tärkeimmät edellytykset perustuvat paikallistasolla, aluetasolla ja kansallisella tasolla luotaviin mahdollisuuksiin.

Tämän lehden aiheina ovat muun muassa Norjan hallituksen innovaatiopolitiikka ja Ahvenanmaan matkailuyrittäjien kehittämä pakettiratkaisu, johon kuuluu paikallista ruokaa ja aktiviteetteja. Ruotsissa vapaa sivistystyö haluaa tuoda esiin omaa osaamistaan kansainvälisyyden ja kulttuurien tuntemuksen alueilla, jotka ovat tärkeitä kilpailukyvyn edistämiselle. NVL:n perustama pohjoismainen työryhmä, Tulevaisuuden osaamisen aivoriihi, on pohtinut tulevaisuuden osaamistarpeiden luomia haasteita ja kysymyksiä. Aivoriihen raportissa todetaan, että osaamiskysymykset tuovat haasteita kaikille. Yksittäisten kansalaisten on otettava vastuuta oman osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä, hallitusten ja työelämän puolestaan on luotava edellytykset tälle kehittämiselle.

Hyviä lukuhetkiä!