Integrationsdags med Integration.ax

 

 

Något som blir unikt i detta projekt för Ålands del, är att man i dessa moment tar hänsyn till personens tidigare utbildning och arbetserfarenhet. Förhoppningarna om att detta ska ge inflyttade möjlighet att arbeta utifrån sin kompetens är stora.
För ett år sedan presenterade svenskalärare Greta Storlund på Medis (Medborgarinstitutet) sin projektidé för rektor Leena Raitanen, som snabbt ställde sig positiv till förslaget. Erfarenheten var att det fanns utrymme att göra mer för att ta tillvara på den inflyttade kompetensen. Den stora frågan handlade mest om hur inflyttade skulle kunna få glädje av sin utbildning och arbetserfarenhet i arbetslivet här. Å ena sidan skissades det på hur de inflyttade skulle få in sin fot på arbetsmarknaden inom sitt yrkesområde och å andra sidan hur det åländska samhället skulle kunna ta del av de inflyttades kompetens.

Att få visa sin kompetens

Det hela resulterade i ett treårigt EU-projekt, Integration.ax. På skärtorsdagens eftermiddag pratade jag med projektledaren Maria Christensen, då hade hon just avslutat sin första dag på jobb. Maria som tidigare har arbetat bland annat som företagsrådgivare vid Ålands Handelskammare står inför nya utmaningar tillsammans med kursarrangören Medis (Medborgarinstitutet på Åland). Inom ramen för projektet ska de hitta nya dimensioner för att integrera inflyttade personer med ett annat modersmål än svenska. Maria konstaterade redan i sitt tidigare jobb att näringslivet efterfrågade kompetens, men såg samtidigt att inflyttade tog kontakt med Handelskammaren för information om att starta eget företag då de upplevde att de inte fick utöva sitt yrke annars.
- En av projektets utmaningar blir nog ändå att försöka råda bot på gapet som råder där, så att inflyttade får chans att visa sin kompetens i praktiken och på det sättet få in en fot på den åländska arbetsmarknaden. Det blir säkert samarbete med både ams och åländska näringslivsorganisationer och Valideringsprojektet.

Risken att fastna i lågkvalificerade arbeten

Medis ordnar sedan några år tillbaka Svenska för inflyttade (SFI-kurser), som huvudsakligen är språkkurser, men som också innehåller ca två veckors praktik. Efter avslutad kurs har deltagarna åter kontakt med ams för att söka arbets- eller studieplats. De som valt att söka arbete har ofta fått tacka ja till lågkvalificerade arbeten och mötts av svårigheter att ta sig ut på arbetsmarknaden inom sitt eget yrkesområde. Den största orsaken har nog varit olika lagstiftade krav som är kopplade till rätten att lyfta arbetslöshetsersättning. En förenklad version på ekvationen ser ut så här: på Åland har du inte rätt till socialbidrag om du inte är uppsatt som arbetssökande vid ams. För att lyfta arbetslöshetsersättning behöver du söka de jobb som anvisas. Risken finns således att inflyttade som anvisats jobb och också får jobb inom lågkvalificerade yrken på något vis fastnar i sitt ”nya yrke”, trots att de har en helt annan arbetserfarenhet hemifrån. Kanske kan man gå så långt som att kalla det för att bli bestulen på sin yrkeskompetens?

Läroplan

Maria berättar att Integration.ax riktar sig till personer som kan så pass mycket svenska att de kan klara av instruktioner på en arbetsplats. De kan eventuellt gått någon SFI-kurs tidigare. Specifikt för projektet kommer en språklärare att anställas. Läsåret blir från augusti till mars och innefattar tolv olika deltagare varje år (totalt 36 deltagare). Inom läsåret delas deltagarna in i två grupper så att studiegrupperna består av sex personer som studerar och praktiserar om vartannat. En typisk kursvecka består av två dagar praktik, två dagar gruppundervisning i svenska och en dag med individuella studier kring ordförråd och fraser baserat på det egna yrkesområdet. Praktikplatsen är tänkt att förläggas på samma arbetsplats under hela perioden och vara inom det egna yrkesområdet. Språkundervisningen kommer också att handla om socialt samspel och samhällsorientering kring hur den åländska kulturen fungerar.
- Inom ramen för projektet ska jag också sammanställa information på fyra olika språk kring det åländska samhället. Bland annat om vilka instanser som gör vad på Åland. Det är inte så lätt att veta vart man ska vända sig när man är ny i ett samhälle, säger Maria.

En ljus framtid

- Idag är det för tidigt att veta vilka som kommer att söka sig till projektet. I det fall att det är många sökanden till kursen kan antagningen även styras upp utifrån var samhällsbehovet finns. Det vill säga finns det arbetskraftsbrist inom något yrke, eller finns det någon särskild kompetens som efterfrågas av samhället?
Kan detta vara utgångspunkten är det ju också skäligt att tro att möjligheten ökar för kursdeltagarna att deras praktik mynnar ut i en anställning. Det positiva med Integration.ax är att det hittills inte alltid har funnits utrymme i det åländska samhället att ta hänsyn till personens arbetserfarenhet och utbildning från hemlandet. Men tänk dig själv hur mycket dina möjligheter skulle öka bara genom att du fick möjlighet att bevisa din kompetens genom en praktik. Att sedan dessutom få en skräddarsydd språkundervisning med målet att förbättra ditt ordförråd med fraser och termer med inriktning på ditt specifika yrkesområde. Det känns bra att veta att 36 personer kommer att få en rimlig chans att återfå sin yrkeskompetens i sitt nya hemland och dessutom genom att bevisa sin faktiska kompetens hitta tillbaka till sin yrkesidentitet och möjligheten att få utöva sitt yrke.

Aktuella länkar:
www.mariehamn.ax/Medborgarinstitutet
www.chamber.ax
www.ams.ax