Island overtager formandskab i det Nordiske Ministerråd den 1. januar 2009

 

 
Styrken i det nordiske samarbejde begrundes bl.a. i fleksibiliteten i det tværsektorielle samarbejde. Derfor har undervisnings-, forsknings- og  kulturministeriet besluttet at fremlægge et fælles formandskabsprogram for områderne forskning, kultur og uddannelse under mottoet; Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid. De nordiske landes omstillingsevne, innovationskraft og initiativ til at møde ændringer, har klare kulturelle rødder. Derudover spiller tværfagligt samarbejde og koblingen mellem kunstnerisk kreativitet, kultur og erhvervsliv en central rolle for nordisk innovation. Nordens fællesskabsfølelse og årtiers erfaring af et fremgangsrigt samarbejde bygger på fælles værdier og et kulturelt grundlag som det er vigtige at værne om. I lyset heraf vil Island arbejde på at samle sine prioriteringer inden for forskning, kultur og uddannelse under parolerne uddannelse, kreativitet og kulturel kompetence til innovation og initiativ. Island vil derudover følge op på nordisk sprogpolitik og fremme en kampagne for at skabe interesse for landenes interkulturelle og sproglige forståelse med henblik på at styrke deres samfølelse.
Islands formandsskabsprogram 2009 indenfor uddannelse, forskning og kultur er udgivet på islandsk, dansk og finsk: på både på det islandske kultur- og uddannelsesministeriums hjemmeside: www.menntamalaraduneyti.is og Nordisk Ministerråds side: www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:753