Islands formannskap fokuserer på de unge, havet og bærekraftig turisme

Nordiske interesser og nordiske verdier skal gjennom samarbeid styrkes i en globalisert verden.

 
Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir

Samarbeidet er forankret politisk, økonomisk og kulturelt, og ledelsen går på omgang mellom de fem nordiske landene. I 2019 er det Islands tur og overskriften for formannskapet er hentet fra Håvamål, den snart tusen år gamle Edda: 

en til góðs vinar
liggja gagnvegir,
þótt hann sé firr farinn

Fritt gjengitt på norsk: Det finnes alltid en snarvei til en god venn selv om han er reist langt bort. 

Tre overordnede temaer 

– Islands formannskap for 2019 vil fokusere på tre temaer: De unge, havet og bærekraftig turisme og FNs bærekraftsmål vil være vår ledestjerne i det hele. Slik startet statsminister Katrín Jakobsdóttir sin presentasjon av formannskapsprogrammet i Norden Hus i Reykjavik nylig.

– Det er viktig at vi fokuserer på de unge fordi vi snakker om fremtiden for det nordiske samarbeidet. De unge har andre ideer enn de voksne om hva det nordiske samarbeidet er. Særlig når det dreier seg om utdanning og kultur. Vi tenker på generasjonen som er født på to tusen tallet, sa Katrín Jakobsdóttir statsminister.   

De unge og utdanning

Utdannings- og kulturdepartementet på Island samarbeider med velferdsdepartementet i løpet av året under overskriften “Unge eller Barn og ungdom”, som igjen er delt opp i tre områder: Utdanning for alle, unge artister og barnets første tusen dager. Området voksnes læring faller under overskriften utdanning for alle. 

Nordisk samarbeid for utdanning

Nordisk samarbeid på utdanningsfeltet ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene som utgjør Ministerrådet for utdanning og forskning (eller MR-U på nordisk). Målet for deres arbeid er å medvirke til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion, samt det å tilstrebe maksimal nordisk merverdi og styrke. Som redskap for Ministerrådet er embedsmannskomiteen for utdanning og forskning (EK-U), som består av representanter fra departementer og forvaltningsinstanser i de nordiske landene og på Færøyene, Grønland og Åland. 

Samarbeidet om voksnes læring 

For å høre mer om arbeidet i EK-U, samarbeidet med NVL, samt planene for utdanningsområdet   i formannskapsåret, besøkte DialogWeb Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U.  Komitéen arbeider for ministrene, forbereder politiske diskusjoner og beslutninger som ministrene tar. Komitéen leder sektorens praktiske arbeide i samarbeide med Ministrerådets sekretariat. Komitéen fungerer også som strategisk styringsgruppe for programmer som Nordplus og NVL.

EK-U og NVL

– Vi i embetsmannskomiteen har siden NVL ble grunnlagt behandlet og godkjent virksomhetsplaner for NVL og får regelmessig oversikt over fremdriften i arbeidet i årsrapportene og gir tilbakemeldinger på grunnlag av landenes innspill. Vi har gjennom årene flere ganger vært i dialog med nettverket og hovedkoordinatoren. Vi får, til behandling, rapporter og rekommandasjoner fra NVL, og syns det er mange interessante og viktige problemstillinger og oppgaver som nettverket arbeider med, sier Stefán. 

Innspill fra NVL

– Vi diskuterer innspill fra NVL og kan vurdere om de bør løftes inn i eksisterende satsinger eller en ny satsing på nordisk nivå. Når det kommer til politikk, skal saker løftes opp på et politisk nivå. Er det snakk om å samarbeide politisk, må ministrene ta stilling til det. NVL har på den måten mulighet til å påvirke komiteens arbeid og utviklingen av politikken på området, og dermed Ministerrådets langsiktige virksomhet, sier Stefán Stefánsson.

Planer for voksnes læring i formannskapsåret

Hulda Anna Arnljótsdóttir spesialist i utdanningsdepartementet arbeider innenfor området voksnes læring. Hun forteller om samarbeidet med NVL.  

hulda2.jpg  
Hulda Anna Arnljótsdóttir, spesialist i utdanningsdepartementet. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir

– Vi planlegger i samarbeid med NVL og Arbeidslivets opplæringssenter et arrangement den 10. oktober, som fokuserer på de unges syn på læring, karriere, arbeid og deltakelse i samfunnet. Målet er å bidra til inspirasjon til løsninger som fremmer mobiliteten av unge voksne, deres kompetanseutvikling og aktiv deltakelse. Vi forbereder et arrangement hvor vi vil aktivisere og engasjere deltakerne, med særlig vekt på unge voksne, diskuterer fremtidens forandringer og løsninger som berører temaene i FNs bærekraftsmål, med hensyn til policy i Norden, sier Hulda.

Ledestjerne er FNs bærekraftsmål  

– Vi lever i et Norden under rask forandring. Derfor er det nødvendig å ta et skritt mot en bærekraftig fremtid. De nordiske samarbeidsministrene vedtok i 2017 programmet «Generasjon 2030». Programmet bidrar til samarbeid om de nordiske landenes felles utfordringer, når det gjelder oppnåelsen av FNs 2030 Agenda og de 17 bærekraftsmålene i Norden. Der er kvalitetsutdanning for alle et av de prioriterte målene. Vi legger særlig vekt på mål 4.7 som sier at innen 2030 skal alle ha tilegnet seg viten og ferdigheter som kreves for å fremme en bærekraftig utvikling og en bærekraftiglivsstil, menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene, sier Hulda. 

Gagnvegir_godir.jpg  

Se presentasjon av formannskapet i Nordens Hus i Reykjavik her.

Nærmere om FNs bærekraftsmål 4 her.

Fakta:

Formannskapet i Nordisk Ministerråd roterer mellom de fem nordiske landene, et år av gangen. Nordisk ministerråd ble grunnlagt i 1971 som et samarbeidsorgan for de nordiske regjeringene. Til tross for navnet er det i virkeligheten ti ministerråd og et sekretariat. Formannskapet for samarbeidet roterer mellom landene i følgende rekkefølge: Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island. I 2018 var det Sveriges tur, Island har formannskap i 2019 og deretter kommer Danmark i 2020 osv. Rekkefølgen kan kun forandres med samarbeidsministrenes beslutning hvis det foreligger tungtveiende grunner. Det samme landet har ikke både formannskapet i Ministerrådet og presidentskapet i Nordisk Råd.

Les mer: https://www.norden.org/no/information/om-nordisk-ministerrad