Kära läsare

 

Kära läsare,

Kunskap är makt, konstaterade Sir Francis Bacon i 1597, och detta talesätt var lika aktuellt då som det är i dag. Nuförtiden finns det dock en annan lika viktig förutsättning för makt, nämligen kompetens. Personal- och kompetensutveckling anses vara de viktigaste förutsättningarna för en balanserad ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och social välfärd i Norden.

Nordiska ministerrådet och Huset Mandag Morgen, en dansk think tank, har framställt ett dokument som undersöker den nordiska regionens möjligheter att nå framgång i den globala innovationsekonomin. Rapporten betonar vikten av ett gemensamt nordiskt ledarskap. Därtill uppmanas de nordiska länderna till att analysera regionens starka sidor, marknadsföra den nordiska välfärdspolitiken och skapa ett varumärke (eller ”brand”) av den särpräglade nordiska kulturen och de nordiska värderingarna. Rapporten framhäver också vikten av att koordinera de olika åtgärderna och att lära från varandra inom regionen.

Närområdessamarbetet ger det nordiska samarbetet en extra fördel i den här utvecklingen. Den snabba ekonomiska tillväxten och samhälleliga utvecklingen i de baltiska länderna och nordvästra Ryssland är en viktig resurs för hela regionen. Kultur- och utbildningssektorn har nyckelrollen när det gäller att hitta gemensamma intressen och samarbetsområden mellan den nordiska regionen och våra närmaste grannar.

Men vi får inte stå stilla. ”utbildningssystemet måste ständigt utvecklas så att det når alla medborgare, (...), systemet borde i mycket högre grad än i dag betona flexibilitet, tvärfacklighet, (...) företagsamhet och innovativitet, vilka är väsentliga styrkor i den globala konkurrensen”, påpekar Karen Brygmann i årets första nummer av DialogWeb.

Antra Carlsen, NVL huvudkoordinator

Diskutera artikeln i

Forum