Kartlegning av alfabetisering i Norden

 

Alfabetiseringsutbildning i Norden 2007 

Slutrapport från KAN-projektet: Kartläggning av alfabetisering i Norden 

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

En samverkansgrupp bestående av representanter från respektive nordiskt land har med hjälp av medel från Nordplus Voksen genomfört kartläggningen. Samverkansgruppen har representerats av:
• Nationellt Centrum för sfi och svenska som andraspråk, Lärarhögskolan i Stockholm, och Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Sverige
• Ministeriet för Flygtninge, Invandrere og Integration och BallerupsSprogcenter, Köpenhamn, Danmark
• Vox – nasjonalt senter för læring i arbeidslivet, Oslo, Norge
• Utbildningsstyrelsen och Arbetsministeriet, Helsingfors, Finland
• Islands Pedagogiska Universitet, Reykjavik

Varje land har tagit fram aktuell information och utgångspunkt har varit en gemen¬samt framtagen enkät med frågor kring organisation, styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse etc. Informationen har sammanställts tematiskt och redovisas i föreliggande rapport.

Den information om alfabetiseringsutbildningens utformning och villkor, likheter och skillnader, i våra fem nordiska länder som presenteras i rapporten kommer förhopp¬ningsvis att kunna ligga till grund för kvalitativa diskussioner i olika sammanhang. Landspecifika såväl som gemensamma diskussioner kan sedan leda till förslag om lämpliga förbättringar, lyfta fram viktiga utvecklingsområden och initiera gemensamma nordiska utvecklingsprojekt inom området.

Göteborg 2007-10-07

Qarin Franker
Institutet för svenska som andraspråk, Lärarhögskolan i Stockholm

Ingrid Skeppstedt
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, Göteborgs universitet

Rapport (pdf)

Reviderte og oppdaterte tabeller!

Nitten av tabellene i KAN-rapporten er blitt oppdatert med tall fra 2009 og opplysninger om endringer som har skjedd siden rapporten kom ut.
PDF