Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande

Det skriver regeringens särskilde utredare Leif Lewin i sitt betänkande Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5) som nyligen överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund. Syftet med kommunaliseringen 1991 var att effektivisera och höja kvaliteten i skolan. Förbättringar skulle åstadkommas genom att många beslut om skolans vardagsarbete decentraliserades till kommuner, rektorer och lärare.

 

Kommunaliseringen av skolan blev i stora delar ett misslyckande, som under de senaste dryga 20 åren bidragit till försämrade studieresultat och minskad likvärdighet samt sänkt statusen för läraryrket. Kommunerna, rektorerna och lärarna fick endast kort tid på sig att förbereda sig på sin nya uppgift att själva organisera skolverksamheten samt uttolka och operationalisera målen för skolan. I många kommuner saknades också kunskap om hur den nya decentraliserade styrmodellen var tänkt att fungera.
- Forskningen visar att lärarna är skolans viktigaste resurs, säger Leif Lewin. Viktigast är att, oberoende av huvudmannaskap, framtidens skola utformas från denna insikt. Ingenting är så angeläget som att ge lärarna goda förutsättningar för undervisningen och mötet med eleverna.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/18278/a/233699