Kommunerna måste kanske erbjuda validering

I en departementsskrivelse (Ds 2016:24) förslår utbildningsdepartementet en rad förändringar för att på olika sätt öka antalet valideringar och förbättra arbetet med validering som sker inom kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt branscher.

 

I förslaget föreslås förändringar i skollagen så att kommuner efter 1 juli 2017 blir skyldiga att erbjuda validering inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Man vill även förtydliga och därmed förändra den definition på validering som sedan 2010 funnits i skollagen. I förslaget föreslås också anvariga myndigheter få större ansvar för att tillhandahålla information till enskilda om validering samt bättre följa upp omfattningen av antalet valideringar inom respektive utbildningssektor. Skrivelsen med samtliga förslag kommer att skickas ut på remiss under hösten 2016.

Läs mer