Kompetanseutvikling

 

 

 

En realistisk kompetansetenkning må ha flere dimensjoner. En dimensjon er at om den nordiske velferdsmodellen kontinuerlig skal utvikles og styrkes, er økonomisk verdiskaping nødvendig. Det vil si at arbeidslivet får den tilførsel av kunnskap og kompetanse det trenger for å være konkurransedyktig i en globalisert verden. Det er dermed helt nødvendig at arbeidslivet, myndighetene, utdanningstilbydere og kunnskapsutviklere spiller på samme lag, aksepterer mange læringsveier og utnytter den kompetansen som finnes, samtidig som ny utvikles.

En annen og minst like viktig dimensjon er enkeltmenneskets kompetanseutvikling. Uten individets engasjement, interesse og motivasjon blir det lite eller ingen utvikling. Men mennesket er ikke midlet. Det er målet. Mennesket er ikke bare hjerne og hender, det er følelser, verdier, og samhandling. Et menneske som opplever at det har verdi og kan bidra, er i seg selv en kompetanse. Denne kompetansen har samfunnet et ansvar for å styrke og benytte. Mange besitter ubrukt kompetanse fordi de av mange årsaker ikke kommer inn på et effektivt og strømlinjeformet arbeidsmarked. Det har ikke samfunnet råd til.

Hva slags kompetanser trenger vi så for å kunne utvikle et bærekraftig samfunn som er godt å leve i for alle? Det er et tidløst spørsmål og må stilles på nytt og på nytt.

Et svar er forsøkt gitt i den ferske rapporten Framtidens Kompetenser utgitt av Nordisk Tänketank om framtidens kompetenser. Du finner rapporten her>>>