Kompetensutveckling för sfi-lärare

 
(sfi = svenska för invandrare)
Den nya satsningen på poänggivande kompetensutveckling för sfi-lärare startar i höst med 9 kurser på distans vid 7 olika universitet och högskolor. Satsningen genomförs i samverkan med Nationellt Centrum för sfi och svenska som andraspråk och Sveriges Kommuner och Landsting.
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi