Kunskaperna i svenska försämras ytterligare

 

 
I utvärderingen kartlades också elevernas attityder till studierna i svenska. Attityderna är positivast hos de flickor som siktar på fortsatta studier i gymnasiet. De betraktar svenskan som ett ganska nyttigt läroämne och har det största förtroendet för sina kunskaper. Också de flickor som siktar på yrkesstudier anser att kunskaper i svenska i viss mån kan vara till nytta, men de anser sig inte kunna språket.
De pojkar som siktar på gymnasiestudier har en lätt negativ uppfattning om nyttan med språket, de egna färdigheterna och viljan att lära sig språket. De pojkar som ämnar fortsätta med yrkesutbildning saknar förtroende för sina kunskaper, gillar inte svenska och ser just ingen nytta med att studera språket.
Svenskan är ett obligatoriskt språk för alla finskspråkiga grundskoleeleverna. De regionala skillnaderna i resultaten var små. Flickorna i Lappland och Uleåborgs län samt i tätorterna behärskade svenskans strukturer lite bättre än de övriga.
www.oph.fi/startsidan/101/hurdana_ar_kunskaperna_i_svenska_i_grundskolan