Lærekraftig utvikling

Markussen-utvalget anbefaler en dreining i synet på utdanning og kompetanse, i form av en kompetansemodell der vi lærer hele livet – og jobber underveis.

 
Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling

Et ekspertutvalg ledet av seniorforsker ved Frisch-senteret, Simen Markussen, leverte rapporten «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» (NOU 2019:12) under en pressekonferanse hos Kunnskapsdepartementet, tirsdag 4. juni. Både kunnskapsministeren Jan Tore Sanner og minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø var tilstede.

Markussen fortalte at synspunkter fra partene i arbeidslivet har vært sentrale under utredningsarbeidet. – Vi har hatt mange og gode debatter, og har vært et bredt sammensatt utvalg. Rapporten som nå legges fram er enstemmig, fortalte han.

– Å lære hele livet blir stadig viktigere. Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker oss alle og krever stadig mer og ny kompetanse. Rapporten fra Markussen-utvalget tar oss et godt steg framover i arbeidet med å utvikle flere gode løsninger for å lære hele livet, sier Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge.

– Flere må få tilbud og mulighet til å ta utdanning, delta i opplæring, og få faglig påfyll, uten at kostnadene for den enkelte, eller for små- og mellomstore bedrifter blir for store. Vi gleder oss til å bruke tid til å se nærmere på rapporten og det utvalget foreslår, sier Lund.

NOU’en omfatter omkring 50 forslag til tiltak som samlet sett skal bidra til å
•    Styrke tilbudet av utdanning og opplæring definert ut ifra arbeidslivets behov
•    Bedre kvaliteten på tilbudet
•    Øke tilgangen til utdanning og opplæring for flere
•    Øke det regionale ansvaret for koordinering og mobilisering

Utvalget foreslår nye ordninger og tilpasninger av dagens system til en situasjon der vi skal lære hele livet. Målet er at flere skal delta i relevant opplæring av høy kvalitet i kombinasjon med arbeid eller ledighet. 

Oppfølging

Rapporten er et viktig grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen Lære hele livet, som legges frem for Stortinget våren 2020, og sendes på høring med frist i september 2019.

Les mer: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/sec7 
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/--et-viktig-steg-i-arbeidet-for-livslang-laring/