Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

 

För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 
Lärarlönelyftet innebär att statliga medel tillförs så att skolhuvudmännen kan höja lönerna för lärare som utvecklat undervisningen på egen hand eller tillsammans med kolleger och på så sätt förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan. Regeringen beräknar att runt 60 000 lärare får en höjd månadslön mellan 2 500 och 3 500 kr. För att få del av statsbidraget ska huvudmännen höja lönen utöver den ordinarie lönerevisionen. Pengarna till lärarlönelyftet ska inte gå att använda för nyrekryteringar.