Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

 
Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all annan högskoleutbildning har inplaceringen redan skett. Innan förslaget slutligt fastställs av regeringen ska det remissbehandlas.
1378