Ældre virksomhedsplaner og årsrapporter

Verksamhetsplan 2013

 

Visjon og strategi for 2013

Nordisk nettverk for fengselsundervisningen vil bruke 2013 til å utvikle og synliggjøre en tydeligere visjon og strategi for nettverket. Utdanning vil medvirke til at den enkelte straffedømte kan oppnå et lovlydig liv. Nordisk nettverk for fengselsundervisningen skal drive kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om undervisning og voksenpedagogikk.

Utvikling av Nettverket

2013 vil bli brukt av Nettverket til å tydeliggjøre formålet med Nettverket og utarbeide både en langsiktig strategi og bedre samarbeidsrutiner. Koordinator for Nettverket har siden 2006 vært Fylkesmannen i Hordaland. Fra 2013 vil koordineringsansvaret gå på omgang mellom medlemslandene hvert 2.år. Danmark er koordinator for 2013/2014. Ansvar for referatskriving vil gå på omgang mellom alle landene. Fylkesmannen i Hordaland vil fremdeles sitte med ansvaret for Nettverkets økonomi. Nordisk nettverk for fengselundervisning vil i 2013 utvikle sin strategi i samsvar med NVLs målsetning og strategi.

Sentrale oppgaver og tiltak i 2013

1. Utvikling av nettverket. 
Nordisk nettverk for fengselsundervisning vil i 2013 sette av tid til interne diskusjoner om nettverkets samarbeidsform, målsetting og virkemidler for å våre våre målsettinger. Koordineringen av nettverket er vedtatt å gå på rundgang mellom nettverkets medlemmer hvert annet år. Dette vil medvirke til å ansvarliggjøre hele nettverket og åpne for nye perspektiver for hvordan nettverkets arbeid blir drevet fremover.
Tiltak i 2013:
> Nettverket vil ha færre møter i 2013 enn i 2012, men utvide tiden vi har på noen av møtene. Dette for å gi mer åpning for strategiske diskusjoner og deling medlemmene imellom. Å utvide møtene med ½ dag vil også gi nettverket bedre tid til å holde presentasjoner for hverandre om utviklingstendenser og politikkutforming i det enkelte land.

2 . Nordiske rekommandasjoner. 
Nettverket har utarbeidet nordiske rekommandasjoner om fengselsundervisningen der en tar i betraktning både kvalifikasjoner og kompetanseutvikling for utdannere og tilgjengelighet til utdanning og tilbud for innsatte. Rekommandasjonene som er utarbeidet er veiledende for nettverkets arbeid i 2013.
Tiltak i 2013:
> Presentere rekommandasjonene til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og med forslag til tiltak og hvordan Nordisk Ministerråd/SVL kan støtte videre arbeid.
> Presentere rekommandasjonene på Generaldirektørmøtet i 2013.
> Trykke rekommandasjonene i en brosjyre som kan synliggjøre nettverkets arbeid for samarbeidsparter i nasjonal og nordisk sammenheng.

3. Utlendinger i nordiske fengsel. 
Sammenfattende nordisk rapport. Alfarådet og Nordisk nettverk for fengselsundervisning samarbeider i et prosjekt med en undersøkelse av utenlandske innsattes utdanningsbakgrunn for å få økt kunnskap om målgruppens utdanningsbehov. Nettverket fikk støtte fra NordPluss Voksen til å gjennomføre en nordisk sammenligning og rapport i 2012. Det er Universitetet i Bergen som er faglig ansvarlig for arbeidet i samarbeid med øvrige nordiske forskere.
Tiltak i 2013:
> Trykke den nordiske rapporten i nordisk språkform
> Presentere 5-6 anbefalinger fra Nordisk nettverk for fengselsundervisning basert på funnene i rapporten med forslag til tiltak overfor det enkeltes lands styresmakter, samarbeidsparter og i relevante forum. Formålet med dette er å få en konkret oppfølging av hovedfunnene i rapporten slik at opplæringen i kriminalomsorgen kan bedre tilrettelegges for utenlandske og andre innsatte
> Lage nettoppslag på Nettverkets hjemmeside, NVLs hjemmeside og i det enkelte land.
> Søke om støtte til å oversette rapporten til engelsk, trykke og distribuere denne internasjonalt

4. Fokus på samarbeid arbeidsdrift - skole. 
Med bakgrunn i den nordiske rapport Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og –motivasjon (Nordisk Ministerråd 2008) og arbeidet Nettverket har gjort i 2011 og 2012, vil Nettverket fortsette arbeidet med å øke samarbeid mellom skolen (teoriopplæring), yrkesopplæringen og arbeidsdriften i fengslet. Dette er også en viktig forutsetning for økt kvalitet i både utdanning og arbeid. Nettverket vil også medvirke til en fleksibel organisering av yrkesopplæringen for å øke muligheten til individualisering og kontinuitet for den enkelte. Realkompetansevurdering/ validering er en viktig faktor i denne sammenhengen.
Tiltak i 2013:

5. Nordisk konferanse. 
Nettverket gjennomførte i 2012 en nordisk konferanse i Tavastehus, Finland med fokus på minoritetsgrupper i fengsel - kvinner og utenlandske innsatte. Neste nordiske konferanse avholdes i 2014.
Tiltak i 2013:
> Planlegge nordisk konferanse om fengselsundervisning i Danmark, som skal avholdes i 2014.

6. Digital kompetanse. 
IKT er et naturlig verktøy som bare blir viktigere i skole, arbeidsliv- og samfunnsliv. Det gjelder flere forhold som blant annet: Kommunikasjon mellom lærere og elever, kommunikasjon mellom studie- og yrkesveiledere og innsatte, tilgang til læremateriell, tilgang til digital eksamen (som ellers i samfunnet) og mulighet for informasjonsinnhenting. Nettverket ønsker å se nærmere på hva den teknologiske utviklingen betyr for den enkelte innsatte.
Tiltak i 2013:
> Nettverket lager en oversikt over hvordan adgangen til og bruken av ICT/Internett er i nordiske fengsler.
> Fokusere på mulighetene for distanse/fjernundervisning for utenlandske innsatte

7. Nordisk nettside for fengselsundervisningen.
Nordisk nettverk for fengselsundervisning har en nettside, hvor redaktøransvaret ligger hos NVL. Nettverket ønsker å se nærmere på rollen til redaksjonsrådet for www.fengselsundervising.net med det formål å effektivisere og rasjonalisere drift og utvikling av nettstedet.
Tiltak i 2013:
> Ta opp med NVL om hvilken rolle redaksjonsrådet for hjemmesidene skal ha i fremtiden
> Gjøre informasjonen på nettstedet lettere tilgjengelig og mer kjent i det enkelte land.
> Ha en diskusjon om hvilken funksjon nettstedet skal ha i fremtiden

8. Kvinnelige innsatte.
Tiltak i 2013: Fokus på kvinnelige innsatte vil fortsette i 2013.

9. Baltisk/Nordisk samarbeid
Det baltisk/nordiske seminaret som ble gjennomført i Jöhvi i Estland 23. og 24. september
2009 var svært vellykket. Seminaret ble planlagt og gjennomført av Justisdepartementet i
Estland i samarbeid med Nordisk nettverk for fengselsundervisning. Det samlet
representanter for de baltiske statene og alle de nordiske landene var representert. I alt var
38 deltagere med på seminaret. Representantene fra de baltiske land uttrykte et sterkt ønske
om å videreutvikle det baltisk/nordiske samarbeidet. På denne måten kan alle landene spre
informasjon om fengselsundervisningen og gjensidig lære av hverandre.
Tiltak i 2013:

10. Nordisk og europeisk samarbeid. 
Nettverket vil arbeide systematisk for å utvikle samarbeidet med nettverk i Europa. Fra 1. juli 2012 er Lena Axelsson leder av EPEA. EU-kommisjonen vil i 2012 avslutte et arbeid med å få en oversikt over hvordan fengselsundervisningen i Europa er organisert.
> Tiltak i 2013: Utvikle kontakten med EPEA. Gi informasjon til EU-kommisjonen om hvordan fengselsundervisningen er i de nordiske landene. Gi informasjon om og oppmuntre skoler og fengsler om å ta del i EUs utdanningsprogram. Delta på EPEAs konfaranse på Island i juni 2013.
Møteplan 2013
> Nettverket ønsker å ta initiativ overfor NVL om muligheten for et felles møte i 2013 hvor alle NVLs nettverk kan samles for deling og inspirasjon.
Nettverket vil i 2013 avholde 3 møter, mot tidligere 4, samtidig som møtene utvides med ½ dag. Dette for å skape bedre tid for diskusjoner, erfaringsveksling og oppdatering av forholdene i de enkelte land.
> 21.-22. februar 2013 (2 dager). Møte i Nettverket. Sted: Stockholm
> 3.-4.september 2013 (1.5 dager). Møte i Nettverket. Sted Oslo
> 12.-13.november 2013 (2 dager). Møte i Nettverket. Sted: København
> Møte i redaksjonsrådet 2013