Læring mellem uddannelse og arbeidsliv: Workshops

 

 

Workshops-presentationer

Från konferansen Læring mellem uddannelse og arbeidsliv, Odense 5 maj 2015

Gå till konferensens huvudsida I keynotes

Workshop 1: Realkompetencevurdering– fra reelle til formelle kompetencer

Realkompetencevurdering (RKV) er et oplagt redskab til at bygge bro mellem arbejdsliv og uddannelse, og denne workshop tager livtag med RKV på to måder: Først får du lejlighed til at sætte dine egne kompetencer i spil, dernæst et indblik i den nyeste viden om RKV. Rammen sættes for en diskussion af udfordringer ift. RKV såvel som gensidig inspiration til forbedret (vurderings)praksis på tværs af sektorer.

På første del af workshoppen bliver du præsenteret for og kan selv afprøve Kompetencespillet. Det handler om at sætte sine realkompetencer i spil, og opgaven går ud på at blive ansat til et job. Spillet kan bl.a. bruges af vejledere, undervisere og andre der arbejder med afklaring og dokumentation af realkompetence – og af alle andre, der ønsker at sætte ord på deres kompetencer.

Anden del af workshoppen tager afsæt i resultaterne af to undersøgelser vedr. RKV og meritpraksis på erhvervsuddannelsesområdet for voksne, som EVA har lavet det seneste år. Vi giver en tour-de-force i undersøgelsernes vigtigste resultater og diskuterer dem derefter i et bredere perspektiv i: Hvad er hovedudfordringerne, og hvordan kan andre uddannelsesområder lade sig inspirere af RKV-erfaringerne på erhvervsuddannelsesområdet?

Oplægsholdere

Stine Hohwü-Christensen, Udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd, medlem af RKV-netværket under Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Håkon Grunnet, Evalueringskonsulent, NVR – Program for Realkompetence


Michael Andersen, Specialkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Facilitator

Ida Marie Behr Bendiksen, Evalueringskonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut

Workshop 2. Socialøkonomiske læringsarenaer mellem uddannelse og job

Socialøkonomiske læringsarenaer er kendetegnet ved at sammentænke arbejde og uddannelse i pædagogiske forløb, hvor deltagere på kanten af samfundet udvikler kompetencer til at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Men hvilke kompetencer skal sådanne forløb egentlig satse på at udvikle hos deltagerne? Hvordan kan kompetencerne her fra overføres til et reelt job?

I workshoppen vil initiativtagere til anderledes pædagogiske forløb sammen med en repræsentant for potentielle arbejdsgivere igangsætte et workshoparbejde med at skitsere, hvilke kompetencer forskellige målgrupper skal udfordres på for at finde et varigt fodfæste i et job.

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser har med en konsekvenspædagogisk tilgang etableret arbejdspladslignende læringsforløb, der har bevirket at 80 pct. af deres job- og uddannelsesfremmede målgruppe kommer i reelt arbejde. Ishøjdaghøjskole har i samarbejde med AMU haft succes med projektet "job i børnekøkken", hvor indvandrere med svag skolebaggrund fandt vej til job i madbranchen. Begge modeller vil blive udfordret af High Five, der hjælper virksomheder med at rekruttere unge med kriminel baggrund som arbejdskraft.

Dermed er der lagt op til en fælles diskussion blandt oplægsholdere og deltagere om, hvilke kompetencer der rent faktisk er efterspurgt, og om vi med denne viden kan lave bedre erhvervsrettede uddannelsesforløb?

Oplægsholdere

Györgyi Csato, Skoleleder, Ishøj Daghøjskole

Bo Karlsson, Underviser, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Carsten Kjærby Christiansen, Seniorkonsulent, High Five

Facilitator

Rasmus Kjær, Pædagogisk Udviklingschef, Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser

Workshop 3. Virksomhedsforlagt undervisning – en udfordring for virksomheder og uddannelsesinstitutioner

En stor del af de ufaglærte job, der under krisen er gået tabt, vil ikke komme tilbage. Det betyder, at mange af de personer, der i dag er ufaglærte, kan få mærkbare problemer med at finde job på fremtidens arbejdsmarked.

I workshoppen vil hhv. en offentlig og en privat virksomhed fortælle om arbejdet med opkvalificering af deres ufaglærte, medarbejdernes almene og faglige baggrund, deres baggrund for at iværksætte virksomhedsforlagt uddannelse og samarbejde med AMU og erhvervsskoler.

På workshoppen lægges op til en debat om:

  • Hvilke muligheder findes der for arbejdslivslang læring, og hvad er værdien af den for individ, virksomheder og samfund?
  • Nuværende arbejdsmåder, systemer og infrastruktur for videns - og kompetenceudvikling fungerer ikke effektivt nok. Dette gælder både for det formelle uddannelsessystem og for læring på arbejdspladsen og samspillet mellem disse læringsarenaer. Hvorfor fungerer det ikke? Hvilke problemer er der?

Oplægsholdere

 Birgitte Petersen Aalborg Universitetshospital Rengøring og Service

Freddy Jepsen, Keolis

Peter Müller, Udviklingschef, VUC & HF Nordjylland

Facilitatorer

Frank Jørgensen, Uddannelsespolitisk konsulent, Uddannelsesforbundet


Workshop 4. Praksis som udgangspunkt for videre- og efteruddannelse

På denne workshop vil der blive lagt et pædagogisk didaktisk perspektiv på, hvordan man kan understøtte læring mellem uddannelse og arbejde. Konkret vil vi fokusere på: hvordan man som underviser kan indgå i dialog med, opfange, oversætte og inddrage behov og forandringer i den praksis uddannelsen retter sig imod? Hvordan kan man forstå, tale om og håndtere forholdet mellem praksis og undervisning på forskellige måder, og hvordan kan dette bruges i undervisningen? Hvordan kan man gøre deltagernes egne praksiserfaringer til resurser i læringsforløb? Der introduceres en model for praksisnær, tværsektoriel efteruddannelse gennem brug af forsknings-/læringscirkler.

Workshoppen vil indeholde tre forskellige oplæg og deltagerne vil få lejlighed til at afprøve læringscirkler som metode til videndeling og forhåbentlig læring.

Oplægsholdere


Henrik Hersom, PhD, Adjunkt, Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Eva-Carina Nørskov & Annemarie Holbo, Seniorkonsulenter Teknologisk Institut


Oplæg om læringscirkler fra Karin Sheikhi, Mälardalens Högskola

Faciltatorer

Ingrid-Margrethe Thrane, Koordinerende Klinisk Vejleder, Københavns Kommune

Sissel Kondrup, PhD, Uddannelsespolitisk Konsulent, Uddannelsesforbundet

Maria Marquard, dansk koordinator NVL

Workshop 5. Ledelsesfokus på synergi mellem kompetenceudvikling og praksis

I workshoppen gives konkrete eksempler på, hvordan kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere kan have et strategisk sigte med sammenhæng til de overordnede uddannelsespolitiske intentioner samtidig med, at de helt konkrete og praksisnære behov og udfordringer tilgodeses. Der sættes især fokus på, hvordan lederen kan følge op og facilitere kompetenceudvikling, der skaber synergi mellem uddannelse og arbejdsliv. Hvordan kan kompetenceudvikling konkret bidrage til at skabe læring og reelle ændringer i praksis – både for de involverede medarbejdere og ledere men også for den organisation, som medarbejdere og ledere er en del af.

Workshoppen tager udgangspunkt i de to oplægsholderes konkrete erfaringer. Specifikt diskuteres tanker om, hvor og hvordan der opnås størst mulig effekt af læring. Der gives praktiske eksempler fra VUC - dels det strategiske arbejde i VUC lederforeningen, og dels de daglige erfaringer fra landets største VUC. Der gives bud på, hvad der skal til for at sikre kompetenceudvikling med sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsliv.

Med udgangspunkt i erfaringer fra Syddansk Erhvervsskole og fra en privat virksomhed, ECCO, præsenteres en læringstilgang, der kobler formel uddannelse og interne træningsforløb. Der sættes bl.a. fokus på, hvilke krav det stiller til organisationens ledelse og til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Slutteligt perspektiveres temaet med et par venlige og velmente opfordringer til, at nogle aktører/ skoler åbner op for deres samarbejde med private virksomheder således, at partnerskaber frem for kunde/ leverandør forhold præger relationen.

I workshoppen lægges op til debat og erfaringsudveksling. Både medarbejder- og ledelsesperspektiver inddrages i diskussionerne.

Oplægsholdere

Marianne Karlshøj, Formand for Lederforeningen for VUC’s udvalg for udvikling og efteruddannelse og Afdelingsforstander ved Hf & VUC Fyn, Odense City Campus

Henrik Vestergård Andersen, Uddannelseschef, Syddansk erhvervsskole

Facilitator

Grethe Bjært, afdelingsleder på HF og VUC Fyn