Med blikket rettet fremover

 

Dette er en av konklusjonene fra evalueringen av det treårige prosjektet om bruk av realkompetansevurdering i opplæring innenfor kriminalomsorga fra Oxford Research AS. Evalueringen viser at prosjektet har ført til stor grad av kompetanseheving ved bruk av denne metoden ved de skolene og fengslene som har vært med i prosjektet. Skolene utviklet også gode rutiner for å nå aktuelle elever med informasjon.

Realkompetansevurdering i seg selv er en motivasjonsfaktor for denne elevgruppen, noe som fører til at elevene i større grad ser framover etter avsluttet soning. Gjennomføringen skjer best når elevene får personlig oppfølging og veiledning. Oxford Research mener at metoden bør benyttes og videreutvikles innen opplæringen i kriminalomsorgen.

Evalueringen viser at de fem fylkeskommunene som var med i prosjektet har ulike system for hvordan de gjennomfører en vurdering. Evalueringen peker på disse utfordringene som ligger i selve realkompetanseorganiseringen i fylkeskommunene og behovet for nasjonale standardiseringer. Evalueringsrapporten fra Oxford Research, "Med blikket rettet fremover. Sluttrapport for evaluering av realkompetanseprosjektet innenfor Kriminalomsorgen", er dermed avslutningen av det treårige prosjektet som Vox ledet etter oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland.

Prosjektet, var en oppfølging av St.meld.nr.27 (2004-2005) Om opplæringen innenfor kriminalomsorgen ”Enda en vår”. I meldingen bledet sagt at realkompetansevurdering er lite benyttet som metode/verktøy i opplæringen innenfor kriminalomsorgen. Metoden blir flere steder omtalt som spesielt eignet for denne elevgruppen, samtidig som behovet for en mer helhetlig planlegging/gjennomføring og tilpasset opplæring blir understreket.

Se vedlagt rapport: PDF