Nätverket Äldre i arbetslivet

 

 
Under det första mötet definierades också de områden nätverket vill arbeta med. Tre områden blev aktuella och även om inga enhetliga rubriker kan ges, kan man karaktärisera arbetet på följande sätt:
- att ändra attityder och höja medvetenheten om äldres kapacitet och kompetens och därmed också utveckla de äldres självkänsla och självrespekt samt respekten mellan generationer
- att värdera, uppmärksamma och validera den expertis, livskompetens, livslånga erfarenhet som äldre har och hjälpa dem att delge den
- att utveckla arbetsplatsen till en stödjande och möjliggörande lärmiljö, till en plats där lärande på arbetsplatsen är möjligt (work based learning), där man kan lära av varandra och där de äldre och deras sätt att lära beaktas