NOEN – som kan og vil

Noenskolen er en av virksomhetene Noen AS driver

 
Daglig leder og gründer Heidi Wang NOEN/NHO Trøndelag Daglig leder og gründer Heidi Wang

«NOEN tilbyr aktivitets- og omsorgstjenester. Vårt mål er å bidra til bedre livsvilkår for personer med demens, eldre og pårørende gjennom helsefremming og økt livskvalitet.»

Det startet med at faren til Heidi fikk demens og familien tilrettela slik at han kunne holde seg i aktivitet, med det resultat at han hadde god helse og livskvalitet og at han beholdt verdigheten hele livet. Erfaringene familien gjorde har så blitt videreutviklet til NOEN-konseptet, et konsept der eldre personer med demens og de pårørende får veiledning og oppfølging av veiledere som er skolert med den nyeste kunnskapen innen demensomsorg.

Glade vinnere av NHO Trøndelag sin nyskapingspris 2016

NOEN as ble etablert i Steinkjer i Nord-Trøndelag og har nå fått avdelinger flere steder i regionen. NHO Trøndelag kåret NOEN as til vinner av nyskapingsprisen 2016.

Daglig leder og gründer Heidi Wang forteller at verdigrunnlaget er den viktigste drivkraften. Det er kundene og brukerne som til hver tid er den øverste sjefen og verdiene våre styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er. 

Hva er verdiene deres?

Våre to grunnleggende verdier er likeverdig og helhetlig. Likeverdig betyr at alle er like mye verdt. Vi er opptatt av å opptre som likeverdige, og ikke undervurdere eller overvurdere hverken egen eller andres tilværelse. Dette gjelder både som virksomhet og som personer. Vi bestreber oss på at det skal beskrive vår atferd. Det er hver og en sitt ansvar og mulighet å synliggjøre verdien ved å legge til rette for at andre opplever at vi mener det. Til daglig praktiserer vi dette med å omtale alle som personer, og ta hensyn til at hver person har styrker og svakheter som vil prege ens forutsetninger og muligheter. Vi har alle mulighet for å framheve andres fortreffelighet og ressurser og ha forventninger tilpasset disse.  Helhetlig har betydning i hvert fall på to områder: Som profesjonell aktør gjennomfører vi oppgavene og sørger for å avslutte på en god måte.  Mellommenneskelig betyr det at vi har et helhetlig menneskesyn og er opptatt av å skape helhet og sammenheng i alt vi gjør og opplevelser vi skaper for brukerne, kunder og ansatte. Helhet og sammenheng er et grunnleggende behov vi mennesker har for å oppnå god helse.

«Helsefremming for bruker og ansatt» - betyr det at NOEN as er en helsevirksomhet?

Ja, det er vi. Vi leverer kunnskapsbaserte helsetjenester, nye helsetjenester, der spesialiserte veiledere utfører strukturert og målrettet innsats under ledelse av autorisert helsepersonell. Bak hverdagsvisjonen vår, som du spør om her, ligger en overbevisning om «walk as you talk». Våre ansatte skal oppleve selv, det vi ønsker at de skal skape for brukerne av våre tjenester. Så, vi har både bruker og ansatt i fokus. Om ikke vi tar vare på våre ansatte vil ikke brukerne få god nok tjeneste. NOEN-ansatte må være trygge personer og ha kompetanse til å utføre tjenesten. Derfor har vi laget NOEN-skolen for å gi våre medarbeidere et solid grunnlag. Mange av våre medarbeidere har selv vært helt eller delvis utenfor ordinært arbeidsliv på grunn av helsesvikt. De opplever at de får noe meningsfylt i arbeid hos NOEN, etter at de har gjennomgått NOEN-skolen og fått ny kunnskap og omsatt taus kunnskap til bevisst kompetanse. Vi vil fortsette å rekruttere godt voksne mennesker med verdifull livserfaring til oppdrag for NOEN.

NOEN - Torunn og Mildrid

Kan du si noe mer om NOEN-skolen – hva er innholdet og hvordan foregår opplæringen? Hvilke erfaringer har dere?

NOEN-skolen er en av virksomhetene NOEN driver. Vi tilbyr grunnkurs i veiledning, personsentrert demensomsorg og helsefremmende tiltak samt påbygning i Miljøbehandling med KuPA-metoden. Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs til bedrifter, frivillige og offentlige aktører. Vi sertifiserer KuPA-veiledere som kan praktisere Miljøbehandlingen når de er tilknyttet en godkjent organisasjon.

De ansatte er ofte folk som har vært helt eller delvis utenfor arbeidslivet. De trenger omskolering i dobbelt forstand – for å komme i gang i arbeidslivet og for å yte tjeneste til folk som trenger spesialisert og individuell tjeneste. Hva har vært den største utfordringen?

Den største utfordringen er å få systemet til å ha tillit til den enkelte. Vi har erfart at veilederen er en trygg og stabil arbeidskraft fra dag en, med fast ansettelse og felles mål om å øke arbeidsmengden i takt med at kapasiteten og tryggheten øker. Vi opplever imidlertid at NAV setter kjepper i hjulet for en slik progresjon, fordi de stadig skal ha vedkommende på arbeidsutprøving, og ikke ser gevinsten ved at arbeidstakeren har funnet sin veil til målet om meningsfylt arbeid og må ta det i sitt tempo. Vi har prøvd å rekruttere frivillige også, men da ble ikke tjenesten stabil nok. Med folk i arbeidspraksis, så får vi ikke trygge nok veiledere. Med en fast ansettelse opptrer den samme ansatte med en mye større profesjonalitet og stabilitet.

"Disse menneskene er ekstremt gode på å skape en profesjonell og konstruktiv relasjon til brukerne..

Heidi Wang

Disse menneskene er ekstremt gode på å skape en profesjonell og konstruktiv relasjon til brukerne. Det skjer fort og gjør at brukeren raskt blir mottakelig for et målrettet og strukturert innhold i tjenesten.  Fordi de har så mange egne knagger å henge kunnskapen på, så er disse flotte menneskene raske til å tilegne seg kunnskapen og evner å utøve den i praksis. Det er 37 ansatte i NOEN, folk med ulik bakgrunn, folk med relevant livserfaring som er empatiske og ansvarsfulle og har gått kurs.

Kursene våre består av en miks av forelesninger, øvelser og ulike former for refleksjon. Det betyr at kursdeltakerne med stor sannsynlighet får materialet presentert på et vis de begriper. Samtidig trener de raskt på å omsette kunnskapen til kompetanse fordi de på denne læremetoden må ta inn, foredle informasjon og formidle den selv også. Learning by doing! I Miljøbehandlingen handler det om å praktisere som du tenker, så kurset er også lagt opp slik at du skal komme fra å tenke det, ville det – du får faktisk trene på å si det og gjøre det også.

NOEN - Jon deler opplevelser med Joar

Fortell mer om Miljøbehandling og om KuPA-metoden.

Diagnostisering utløser ingen behandling. Det finnes i dag ikke et pasientforløp for denne sårbare pasientgruppen. Det betyr at pasienten er helt avhengig av omsorg fra de nærmeste, evne og vilje til å påkalle rett behandling til rett tid. Myndighetene har fastslått at Miljøbehandling skal benyttes før medikamentell behandling. Det finnes imidlertid få kjente metoder og lite trente miljøbehandlere. Derfor har NOEN utviklet KuPA-metoden.
KuPA-metoden er en strukturert og målrettet arbeidsmetode som har individuell helsefremming som mål for pasienten og pårørende. KuPA-metoden brukes i Miljøbehandling for personer med demens og som støtte til pårørende. Behandlingen foregår som et individuelt pasientforløp og følges opp av autorisert helsepersonell som koordinerer tiltakene for pasienten og veiledningen av pårørende. Veiledere med kompetanse innen personsentrert demensomsorg og helsefremming støtter pasienten i aktivitetsrettede tiltak. KuPA-metoden inneholder en tjenestemodell og en organisering som sikrer involvering, evaluering og kvalitetssikring av et individuelt og langsiktig pasientforløp

Erfaringene tyder på at pasientene som benytter Miljøbehandlingen forebygger fysisk helsesvikt, reduserer angst og depresjon. En pilotstudie viser at deltakerne som benyttet tjenesten med KuPA-metoden, i motsetning til kontrollgruppen, opprettholdt livskvaliteten og i tillegg fikk økt livskvalitet i form av estetiske opplevelser [1]

Hvordan har utviklingen av KuPA gått for seg?

KuPA-metoden er et resultat av samskaping mellom våre ansatte og 400 voksne som har ervervet demens eller kognitiv svikt og deres pårørende. Det er fremskaffet ny forskning om helsefremming hos personer med demens og teknologistøtte til denne typen arbeidskraft. Forskningen og teknologisk utvikling bak KuPA-metoden er samskapt med Kantega AS, UNO IT, SINTEF og HiNT. Arbeidet har vært støttet av Kavlifondet, Norges Forskningsråd, Ashoka. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Steinkjer kommune og Kirsten Lange har bidratt som referanser mot samfunnet og de individuelle og samfunnsmessige utfordringene vi søker å løse med KuPA-metoden.

Noen
- som forstår
- å snakke med
- som kan og vil
- som har tid
- som er der

Telefon: 0047 97042273
Hjemmeside: www.noen-as.no 

Mer om Noen:Noen, men ikke hvem som helst 

Hva skjer videre – fremtidsplanene?

Vi har ambisjon om å bidra til helhetlig pasientforløp når du får diagnose og jobber derfor for å få KuPA-metoden anerkjent som et refunderbart helsetilbud. Vi er i ferd med å spre konseptet ut av Trøndelag og håper å kunne distribuere til utlandet fra 2020. Det er hovedsakelig privatpersoner som har benyttet vårt tilbud så langt, men nå går vi inn i et større samskapingsprosjekt med kommunale aktører for å tilpasse modellen til offentlig bruk.

2487