Nordisk Alfaråds arbete 2014-2016

 

En viktig del av Alfarådets arbete syftar till att utveckla undervisningen och undervisningspraktiken för målgruppen. Därför fokuserar Alfarådet på lärarnas kompetenser och färdigheter. Detta sker genom "Kompentensbeskrivning av lärare i grundläggande litteracitet för vuxna med andra modersmål än de nordiska", publicerad i en svensk och en engelsk version 2013. Dessa beskrivna nödvändiga och specialiserade kompetenser förutsätter en pedagogisk, didaktisk grundkomptens med grundläggande kunskaper inom ämnesområdet andraspråksinlärning/andraspråksutveckling.

Detta arbete inleddes efter en grundlig kartläggning av lärarkompetens i Norden. Undersökningen visade att de formella kraven för lärarkomptens i undervisning av vuxna i ett andraspråk är mycket varierad - och att det finns mycket få beskrivningar, studieplaner eller vägledningar för lärarutbildningar riktade mot undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna.

Under 2012 diskuterats ett första förslag til lärarkompetensbeskrivning av lärare och andra specialister på den nordiska alfabetiseringskonferense i Sandefjord, Norge. Vid uppföljningen på den nordiska alfabetiseringskonferensen i Fiskebäckskil, Sverige i september 2014  låg fokus på genomförande av kompetensbeskrivningen i nya påbyggnadsutbildningar och genomförande i form av nya undervisningspraktiker. De nordiska lärarna identifierade under konferensen behov av och intresse för vidare utveckling av nyckelkompetenser, såsom undervisning i muntlig kommunikativ, kompetens utan skriftstöd, grundläggande läs- och skrivkompetens, grundläggande vardagsmatematik och material för ett vuxet lärande.

Alfarådet kommer under 2015 och 2016 arbeta med utveckling av dessa teman.

Ett annat viktigt arbete är Alfarådets deltagande och engagemang i andra nordiska och europeiska plattformar och nätverk som arbetar med utbildning av lågutbildade vuxna, bl.a. ELINET - The European Literacy Policy Network) , EU-Speak2, LESLLA - Low Educated Second Language and Literacy Acquisition- for Adults)  och NVL arbeidsgruppen for MOOC - Massive Open Online Courses- for nordisk lärarutdanning inom grundläggande färdigheter för vuxna. Alfarådet arbetar här med att utveckla och informera om sitt arbete med lärande, utbildning och lärarkompetens i undervisningen.

1892