Nordisk samordning av digitale læringsressurser – er det mulig?

 

DialogWeb har stilt fem spørsmål om digitale læringsressurser og nordisk samarbeid til utdanningsministrene i alle nordiske land og landskapsområder. I denne utgaven av bladet vil vi presentere svarene fra det svenske Utbildningsdepartementet og fra den norske forsknings- og høyere utdanningsministeren. Vi går videre med svar fra flere land i neste utgave.

DialogWeb:
- Hvilke nasjonale initiativ tar utdanningsdepartementet for å få utviklet digitale læringsressurser for nivået videregående skole (gymnas) og oppover.

Sverige:
- I Sverige är det Skolverket som svarar för dessa frågor. Skolverket har fått särskilda direktiv från regeringen att se över och öka användningen av IKT i undervisningen och har i detta sammanhang valt att uppmärksamma digital kompetens som ett prioriterat område.

Norge:
- Kunnskapsdepartementet har over flere år støttet utviklingen av digitale læringsressurser for videregående opplæring. Det siste store initiativet var Nasjonal Digital Læringsarena. I tillegg utvikles det digitale læringsressurser også gjennom de nasjonale sentrene for bl a matematikk, naturfag osv. Dette arbeidet har reist en rekke interessante og viktige spørsmål, som rettighetsproblematikk, prising og konkurranse.

Opprettelse av Senteret for IKT i utdanningen fra årsskiftet 2009/2010 med hovedkontor i Tromsø, vil også være relevant for utviklingen av digitale læringsressurser.

Når det gjelder høyere utdanning, fordeler Norgesuniversitetet hvert år midler til utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler. Utvikling, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser er et område som prioriteres. Et eksempel på et slik prosjekt, er lærerutdanningen ved Høgskolen i Bodø som utvikler et dataspill hvor framtidige lærere kan øve seg i klasseledelse og simulere ulike sosiale situasjoner. Spillet kan motvirke praksissjokket mange nyutdannede lærere opplever.

DialogWeb:
- Finnes det spesielle initiativ eller offentlige støtteordninger for utvikling av digitale læringsressurser til bruk for voksne?

Sverige:
- Inom vuxenutbildningen och särskilt inom Sfi, svenska för invandrare, som riktar sig särskilt till vuxna invandrare har flera omfattande insatser gjorts för att öka andelen digitala lärresurser. Området ges f.n. särskild uppmärksamhet och det kan eventuellt komma att innebära en särskild satsning på detta under nästa år.

Norge:
- Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet som arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne. Vox forvalter flere ordninger der det er mulig å søke midler til utvikling av læringsressurser rettet mot spesifikke målgrupper. Læremidlene kan være digitale, papirbaserte eller en kombinasjon av begge. Eksempler er midler til utvikling av læremidler til bruk i norskopplæringen for voksne innvandrere og digitale læringsressurser til bruk i opplæring i regi av studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner. Vox har også gitt tilskudd til utvikling av digitale læringsressurser som retter seg spesifikt mot voksne med lave grunnleggende ferdigheter. I tillegg gir Utdanningsdirektoratet tilskudd til utvikling og produksjon av læremidler for smale fagområder, små elevgrupper, elever med særskilte behov og for minoritetsspråklige elever med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Disse må ikke spesifikt være rettet mot voksne, men kan være det.

Læringsressurser fritt på nett?

DialogWeb:
- Er det et uttalt mål at høgskoler og universiteter skal legge ut sine læringsressurser på nettet til fri bruk?

Sverige:
- Högskolor och universitet i Sverige har en mycket självständig ställning och avgör själva hur de vill organisera sin undervisning. Det är dock numera mycket vanligt att man bedriver utbildning på distans och i det sammanhanget söker sig till nya studerandegrupper. Ett nationellt mål saknas dock för detta.

Norge:
- Det er en positiv trend internasjonalt at anerkjente utdanningsinstitusjoner legger ut digitale læringsressurser fritt tilgjengelig på nettet. Eksempler her hjemmefra er NTNU og Universitetet i Stavanger som legger ut forelesninger på iTunes. Universitetet i Oslo legger til rette for at studenter kan motta forelesninger som film- eller lydfiler på podcast. Podcastene kan også benyttes som læringsressurser av studenter ved andre universiteter og høgskoler
Imidlertid vil det være både juridiske og praktiske utfordringer knyttet til å pålegge institusjoner å gjøre dette. En ting er de opphavsrettslige problemstillingene, men like viktig er utfordringene knyttet til standardisering, oppdatering og kvalitetssikring av slike ressurser. Det hjelper ikke om noe er gratis på nettet dersom det ikke er kompatibelt, gjenfinnbart eller oppdatert. Universiteter og høyskoler må selv avgjøre hva de vil legge ut og i hvilken form.

Framtidsscenario for it-utviklingen i Norden

På spørsmålet om digitale læringsressurser er drøftet blant de nordiske utdanningsministrene/departementene, får vi noe ulike svar fra svensk og norsk hold. Svenske Utbildningsministeriet viser til at det foregår nordiske drøftinger om nye læringsmetoder:

Sverige:
- Nordiska ministerrådet har utsetts en särskild IT-expertgrupp med representanter från alla länderna som har tagit fram ett framtidsscenario för IT-utvecklingen i Norden fram till år 2020 i syfte att öka nordisk samverkan och konkurrenskraft. En rapport publiceras inom kort.

Når det gjelder diskusjoner om digitale læringsressurser spesielt, har ikke dette vært tema for diskusjoner i nordisk ministerråd og heller ikke mellom de nordiske departementene.

En fellesnordisk base for digitale læringsressurser?

DialogWeb:
- Er det interessant med en fellesnordisk base for digitale læringsmidler, for eksempel i fremmedspråkfagene, som kunne benyttes fritt? Er dette et ønskelig og realistisk mål i det nordiske utdanningssamarbeidet?

Sverige:
- Det övervägs inom departementet hur ny teknik ska kunna främja språkinlärningen, framför allt för invandrare och vuxna studerande från annat land. En nordisk samordning av resurser och forskning på detta område välkomnas, sier tjenestemannsorganisasjonen i det svenske Utbildningsdepartementet.

Norge:
- Et samarbeid på nordisk plan vil være både interessant og utfordrende. Begrepet "fritt" er også problematisk. Vi ønsker både at det skal være gratis og av god kvalitet. Dette går ikke alltid sammen, det vil alltid være noen kostnader ved å utvikle og vedlikeholde programvare slik at det både er oppdatert og av god kvalitet. At noe er på nettet, skal ikke nødvendigvis innebære at det er gratis. Vi snakker ofte om både en allmenning (med free-/shareware produkter) og et market med produkter som har en markedspris, sier den norske forsknings- og høyere utdanningsministeren.