Nordisk Tänketank - medlemmar

 
Strokkur på Island (geysir) Thordur Thorarinsson/norden.org Strokkur på Island (geysir)

Presentation av tänketankens medlemmar

Kristin Astergeirsdottir, ordförande i Tänketanken, är historiker, direktör och forskare vid institutionen för Kvinno- och könsforskning på Islands Universitet och har en bred erfarenhet av frågor som rör könsforskning, kvinnorörelser, demokrati och politik.

Harry Bjerkeng är direktör för Håndverksbedriftenes Landsforening i Norge och har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kompetensutveckling inklusive lärlingsutbildning, efter- och viadreutbildning i arbetslivet, småföretagsledarutbildning, utbildningsekonomi och avtal mellan arbetsmarknadens parter. Han har sedan 1994 deltagit i och lett den norska styrelsen för Leonardo da Vinciprogrammet samt ett antal europeiska kompetenseprojekt.

Arne Carlsen är direktör for internationalisering vid Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Han har mångårig erfarenhet av arbete med nordiska och internationella frågor som berör vuxnas lärande och livslångt lärande. Han har varit utbildningsdirektör vid DPU med ansvar för att utveckla näringslivsanpassade masterutbildningar for vuxna, rektor för Nordens folkeliga akademi, Nordiska Ministerrådets utvecklingscentrum för livslångt lärande. Han är även ordförande i ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning Studies, ett universitetssamarbete mellan 18 asiatiska och europeiska universitet.

Ingegerd Green arbetar som konsult i egen firma med olika former av uppdrag med utgångspunkt i små och medelstora företags förutsättningar att skapa konkurrenskraft genom utveckling av kunskap och kompetens. Hon är styrelseledamot i ett flertal företag av olika storlek och i olika branscher, samt i Stiftelsen Form för småföretagsforskning och Institutet för Tillväxtpolitiska studier.

Leena Jokinen är utbildningsdirektör på Finland Futures Research Centre at Turku School of Economics. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med framtidsfrågor och framtidsscenarier. Hon jobbar bl.a. med framtidsorienterade strategiprocesser och ger vägledning och sparring till grupper och individer innom olika organisationer.

Sigrún Magnúsdóttir är Islands koordinator för NVL och arbetar också med utvecklingsfrågor på Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Education and Training Service Centre). Hon har lång erfarenhet inom området vuxnas lärande och fungerar som koordinator och kontaktperson för Tänketanken.

1689