Nordiskt Nätverk för Vägledning - Verksamhetsplan 2015

 
Verksamhetsmål och prioriterade insatser för 2015.

NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.


  • Nätverket har bidragit till förmedlingen av dokumentet om det nordiska perspektivet på karriärkompetenser och vägledning,se https://nvl.org/rapporter (publicerat 2014 i samarbete med NVL och European Lifelong Guidance Policy Network, ELPGN) genom att skapa minst 3 mötesplatser i samarbete med relevanta nationella organisationer för att öka kunskap om och erfarenhetsutbyte av karriärkompetenser i en nordisk kontext.
  • Nätverket har i samarbete med Expertnärverk för validering färdigställt en kartläggning av vägledningen inom valideringen i Norden som publicerats i augusti 2015. Kartläggningen har lyft fram god praxis och utvecklingsbehov i organiseringen av vägledningen i nordiska valideringssystem samt i vägledarnas kompetensutveckling.
  • Nätverket har planerat möten och seminarier för att sprida karläggningens resultat och rekommendationer i samarbete med nationella organisationer med syfte att inspirera till diskussion om vägledningens roll och vägledarnas kompetensutveckling i valideringsprocessen. Det första seminariet om temat har arrangerats på Färöarna i september 2015.
  • Nätverket har bidragit till att en arbetsgrupp för IKT-baserad vägledning har tillsatts inom de självstyrda områdena under 2015 för att öka kunskap om IKT-baserad vägledning bland vägledarna inom de självstyrda områdena.

NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.  • Nätverket har följt upp Nordplus-projektet "Vala", som utvecklar samarbete mellan institutioner med vägledarutbildningar inom högre utbildningen. Nätverket har tagit del av resultaten som är relevanta för nätverkets aktiviteter.

NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.  • Nätverket har samarbetat med Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning, NFSY, och bidragit till erfarenhetsutbyte på ett seminarium som NFSY har arrangerat våren 2015.
  • Nätverket har fortsatt arbetet med en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen i de nordiska länderna samt stått för ett nordiskt och ett nationellt erfarenhetutbyte genom medlemmarnas nätverk. Resultaten samt information om det aktuella inom vägledningen i Norden presenteras på NVL:s webbsidor.