Norge 2019

 

 

 Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. De store endringene i samfunns- og arbeidsliv gjør at alle trenger faglig påfyll raskere og hyppigere enn tidligere. Verktøy og insentiver som får både den enkelte og næringslivet til å investere i kompetanse og utdanning skal utviles. Omstilling i takt med endringene i samfunnet, kan motvirke arbeidsledighet, utenforskap og sviktende finansiering av velferden. Noen tiltak er satt igang: I 2019 bevilget midler til bransjeprogram for særlig utsatte bransjer. Gjennom et samarbeid med partene i arbeidslivet er det bestemt at midlene blant annet skal brukes til å utvikle og pilotere fleksible fagskolemoduler for ansatte innen industri- og byggenæringen og innen kommunal helse- og omsorgssektor, samt til å utvikle fleksible videreutdanninger innen digitalisering. Arbeidet med kompetansereformen vil også involvere universiteter og høyskoler, som tilbydere av videreutdanning. En stortingsmelding om reformen Lære hele livet er ventet våren 2020.

Bakgrunn

I årene som kommer vil digitalisering og automatisering i økende grad prege arbeidslivet. Digitalisering innebærer at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, på tvers av utdanningsnivåene til arbeidstakerne. Digital omstilling vil kreve nye kompetanser både hos ledere og ansatte. Digitaliseringen kan gi stadig nye oppgaver og utfordringer til eksisterende yrkesgrupper, og det skaper helt nye yrker. Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før. Automatisering og robotisering et positivt fremskritt for samfunnet, men endringene vil stille økende krav til kompetanse. 

Regulering, lovverk og statistikk

Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge (https://www.kompetansenorge.no/) er statlige direktorater med ansvar for voksnes læring. VOFO – Voksenopplæringsforbundet er interesseorganisasjon for studieforbund i frivillig og ideell sektor. 

For voksnes læring i Norge gjelder to lovområder: Opplæringsloven og Lov om Voksenopplæring. Det er også en egen lov for folkehøgskoler. 

Oversikt over tall og fakta om voksnes læring i Norge finnes på: www.vox.no/statistikkbank

Det finnes også data som er sortert bransjevis hos Statistisk sentralbyrå (SSB) https://www.ssb.no/