Ny webbutbildning för handledare på arbetsplatser

 
Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats. Johannes Jansson/norden.org Nu får handledare på yrkesutbildningar i Sverige en nationell, nätbaserad utbildning. Bilden föreställer matambassadören Kim Palhus med hans elever. Personerna på bilden har inte med texten att göra utan är bara ett exempel på elever på en arbetsplats.

Med hjälp av filmade inslag från arbetsplatser ska handledare som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl) bli bättre rustade för sitt viktiga uppdrag. Den webbbaserade nationella handledarutbildningen lanseras av Skolverket i Sverige under senhösten 2014.

Att vara professionell inom sitt yrke är en sak, men att kunna stödja elever i sitt lärande är ibland något helt annat. Därför lanserar Skolverket en webbaserad handledarutbildning i slutet av 2014. Målgruppen är alla handledare, oavsett yrkesområde, som tar emot elever i arbetsplatsförlagt lärande (apl). I yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska apl genomföras minst 15 respektive 22 veckor under utbildningstiden. Apl kan också förekomma för vuxna som läser yrkesutbildningar på motsvarande gymnasial nivå. Utbildningen riktar sig även till handledare som arbetar med ungdomar och vuxna som studerar inom ramen för lärlingsutbildning. I dessa fall är den arbetsplatsförlagda tiden betydligt längre, ofta minst halva utbildningstiden.

Filmade inslag från arbetsplatser

Utbildningens grundstruktur består av filmade inslag från olika arbetsplatser där skådespelare gestaltar situationer från olika delar av arbetet som handledare inte minst dialogen mellan elev, handledare och yrkeslärare. Förhoppningen med filmavsnitten är att dessa ska väcka intresse och leda till reflektion kring uppdraget som handledare. Mycket arbete har lagts ned på att göra utbildningen användarvänlig, interaktiv och mycket flexibel. Det ska vara möjligt att följa utbildningen själv via webben och den ska gå att följa i korta sekvenser och moment om inte handledaren har möjlighet att avsätta längre tidsperioder.

Fem moduler

Utbildningen består av totalt fem moduler varav fyra utgör en introduktion eller grundutbildning för alla handledare oavsett skolform och yrkesområde. Till detta kommer en femte modul som består av en fördjupning för de handledare som tar emot elever inom lärlingsutbildning.

Innehållet i utbildningen följer en apl-period från förberedelser till uppföljning och återkoppling.

Modul 1 och 2 handlar om att förbereda sig själv och arbetsplatsen inför elevens apl. Deltagarna i utbildningen får genom de filmade avsnitten möta elever i olika åldrar, med olika förutsättningar och motivation. Deltagarna får också reflektera över sin egen yrkesidentitet och yrkeskultur och hur man kan förbereda sig själv i sin handledarroll och planera inför apl.

Modul 3 handlar om förutsättningar för lärande och hur lärande sker i ett socialt samspel. Fokus är att få mer kunskaper i att handleda och hur handledaren kan stödja elevens lärande. Den sista modulen i grundutbildningen handlar om vikten av att kontinuerligt följa upp och ge återkoppling på elevens arbete för att konstruktivt kunna stödja eleven i det fortsatta lärandet.

Den sista modulen är en fördjupning för de handledare som under en längre period handleder elever i lärlingsutbildningar. Modulen fokuserar på att ge handledaren ytterligare kunskap och verktyg för att kunna stödja och stimulera elevens lärande under hela utbildningstiden.

Utbildningen ska uppfattas som legitim

Syftet med utbildningen är att ge fler handledare möjlighet att genomföra en utbildning och därmed vara bättre rustade för det viktiga handledaruppdraget. Ett viktigt mål med  handledarutbildningen har varit att den av handledarna ska uppfattas som legitim trots dess generella karaktär.

Handledarutbildningen ska också kunna genomföras i grupp, på arbetsplatsen eller hos någon utbildningsanordnare allt utifrån de lokala förutsättningarna.

Grundutbildningens fyra moduler väntas vara klara i början av november och hela handledarutbildningen ska finnas på en webbportal i slutet av december 2014.

Text: Svante Sandell, undervisningsråd på Skolverket

Läs mer om arbetsplatsförlagt lärande