Nytt förslag till förändringar av systemet med nationella prov

I den nyligen framlagda utredningen (SOU 2016:25) om nationella prov är ett av huvudförslagen att syftet med de nationella proven ska renodlas.

 

Tommy Lagergren som lett utredningen ger ett samlat förslag till ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning och nationella prov. Utredningen föreslår att det ska införas ett nytt nationellt system för uppföljning parallellt med de nationella proven. Antalet obligatoriska prov föreslås bli färre och på så sätt kan flera av de nationella proven avdramatiseras och hanteringen av proven kan bli mer flexibla. Detta skulle också innebära att proven inte längre behöver vara hemliga och utföras vid samma tidpunkt. Syftet med proven skulle främst bli att ge lärare stöd för en likvärdig bedömning och betygsättning. Proven skulle mer ges karaktären av ett nationellt bedömningsstöd. Utredningen vill också på sikt digitalisera proven men förslår en ganska försiktig plan med start först 2018. Utredningen ska nu skickas ut på sedvanlig remiss.

Läs mer