Ökade krav på livslångt lärande för yrkesverksamma

Hur kan de som har kort utbildning och har arbetat länge på samma arbetsplats få hjälp av validering och vidareutbildning för att undvika att hamna utanför arbetsmarknaden om några år?

 
Caroline Söder TSL Caroline Söder
Digitalisering, automatisering, krav på certifieringar, nya maskinparker och globalisering. Vi befinner oss i en omställningstid som innebär att många av dagens jobb är hotade.     
Caroline Söder är vd på Trygghetsstiftelsen TSL, en stiftelse för anställda inom företag som tillhör Svenskt Näringslivs och LO:s kollektivavtal. Om de blir uppsagda får de enligt avtalet hjälp av TSL. Till LO hör 14 fackförbund, främst inom traditionella arbetaryrken. TSL omfattar 100 000 företag som tillsammans har 900 000 anställda. Omställningsavtalet innebär att den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist erbjuds stöd i sin jobbsökarprocess. Stödet innebär samtal med en coach som bland annat genomför en kompetenskartläggning och hjälper till att göra ett CV. För 80 procent av de uppsagda bidrar stödet till att de får nytt arbete, men 15–20 procent har inget jobb efter ett år.
 
– Många av dem skulle ha behövt extrainsatser tidigare, till exempel vidareutbildning eller validering, något som TSL inte har resurser för idag, säger Caroline Söder.
 

Nya krav på jobben

 
Det är inte ovanligt att TSL möter personer som har arbetat på samma företag i 20–30 år. När de blir uppsagda upptäcker de att arbetsgivarna efterfrågar vissa kompetenser eller utbildningar som personerna inte har papper på, men som de har lärt sig genom arbete. I de fallen saknas tydliga strukturer för möjligheten till validering av kunskaperna. I andra fall handlar det om att den uppsagde försöker få ett nytt jobb inom sitt gamla yrke, men inser att företagen har börjat ställa nya formella krav för att utöva yrket.
 
– Ta till exempel en bussförare som vill fortsätta sitt yrkesliv med att köra buss, men plötsligt krävs en yrkeskompetenscertifiering som den uppsagde skulle behöva hjälp med för att få ett nytt arbete, säger Caroline Söder.
 

ESF-projekt ska ge bättre strukturer

 
TSL har nu startat ett nytt projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF. TSL:s projekt handlar om att kartlägga och identifiera befintliga strukturer inom TSL:s omställningsprocess: Hur kan de förbättra matchningen mellan den enskilde och företagens behov, genom validering och yrkesutbildning?
TSL kartlägger bland annat hur yrkeserfarenhet kan certifieras genom branschgodkända valideringsmodeller. De analyserar också hur de befintliga strukturerna fungerar, relaterat till validering och yrkesutbildning. Målet är att lära mer kring vad som stödjer eller hindrar en effektiv omställning eller matchning. Parallellt pågår också ett pilotprojekt i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 
– Det saknas en branschgemensam och accepterad standard för validering och yrkeskompetens och det finns ingenstans där den enskilde kan navigera för att få en överblick över vilka insatser som kan krävas, säger Caroline Söder.
 
arbetsmiljoe_web.jpg
Den som har arbetat länge på samma arbetsplats och blir av med jobbet kan mötas av nya krav på sitt gamla yrke, till exempel utbildning eller certifieringar. Hur ska dessa personer få sin långa arbetslivserfarenhet validerad? Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org
 

Många yrkesaktiva behöver vidareutbildning

 
I en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort åt tjänstemännens fackförbund TCO svarade 86 procent av yrkesaktiva tjänstemän i åldern 30–55 år att de kommer att behöva vidareutbildning inom 5 år. 63 procent vill helst vidareutbilda sig på högskolan. I mitten av mars 2016 beslutade den svenska regeringen att tillsätta en utredning för hur det ska bli lättare för personer med några år i yrkeslivet att börja på eller återvända till högskolan.
 
Regeringens rapport Arbetet i framtiden, som kom våren 2015, togs fram av en analysgrupp, bestående av representanter från näringslivet, facket och utbildningsvärlden, under ledning av förra Kommunalordföranden Anneli Nordström och ekonomen Klas Eklund. I rapporten finns ett förslag om att yrkesverksamma ska ha rätt till livslångt lärande under hela yrkeslivet.
Efter att ha analyserat framtidens jobb konstaterar arbetsgruppen bland annat att kraven skärps på människor att utvecklas och lära nytt under hela arbetslivet. Kompetens blir i många branscher viktigare än erfarenhet och det är framför allt arbetskraft i “mellanskikten” som ligger i riskzonen. I rapporten skriver arbetsgruppen: “För att motverka polarisering och få en dynamisk arbetsmarknad med bättre matchning och fortsatt hög sysselsättning behöver vi stärka möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet.”
 

Reform för livslångt lärande föreslås

 
Kommissionen föreslår en reform för livslångt lärande, i form av kontinuerlig kompetensutveckling, riktad till dem som har ett arbete. Arbetsgruppen föreslår att det ska finnas ett enskilt stöd för alla anställda över 30 år och en kompetensförsäkring som ger förutsättningar för en person som befinner sig mitt i arbetslivet att utveckla sin kompetens. De föreslår också att utbildningssystemet ska dimensioneras så att det passar yrkesverksammas behov och ger dem större möjligheter att kunna delta på utbildningarna.
 
– Fokus gällande validering har en tyngdpunkt mot det formella utbildningssystemet. Men vi har ett behov av att utveckla och lägga ett mycket större fokus på validering av yrkes- och erfarenhetskompetens gentemot av branscherna godkända behov, konstaterar Caroline Söder.
I maj 2016 anordnar TSL en slutkonferens för att presentera resultaten av ESF-projektet.
 

Mer läsning

 
  • TSL:s ESF-projekt
  • Regeringens rapport Arbetet i framtiden
  • I boken ”Miljonprogram för kunskap”, utgiven av tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, ifrågasätter författaren Nima Sanandaji varför vi bara ska läsa en utbildning i ungdomen och sedan jobba till pensionen. I dag och i framtiden kommer många att behöva vidareutbilda sig genom hela livet. Med nutidens utvecklingstakt behöver vi flera gånger i livet se över våra kompetenser så att de stämmer överens med arbetsgivarnas och samhällets behov.