Rådslag för digital utveckling i folkbildningen

 

 

Alla studieförbund och folkhögskolor är just nu involverade i ett arbete kring digital utveckling. Det handlar om delaktighet, lärande och strategier för hur vi bör använda nätet. Vi samlas kring frågorna om utveckling. Det är en unik chans att efter många års arbete med flexibelt lärande och digital delaktighet staka ut riktningen för framtiden. Tillgänglighet och kunskap om hur man hanterar digitala verktyg behöver folkbildningen ta ett grepp om. Hur vi kan stimulera till djupare lärande – med ett bildningsperspektiv som inte stannar vid ytlig konsumtion – är folkbildningens utmaning i det nya samhället.

Folkbildningsrådet har avsatt medel och initierat samtal inom studieförbund och på folkhögskolor från mars till november. Tio regioner inom folkhögskolorna och de tio studieförbunden under ledning av resurspersoner.

Syftena med rådslagen är att:

  • Identifiera och undanröja hinder för folkbildningens arbete med digital delaktighet och flexibelt lärande.
  • Stimulera strategisk planering för digital utveckling på folkhögskolorna och i studieförbunden.
  • Ge underlag för kommande beslut i Folkbildningsrådet ifråga om översyn av stadsbidragsvillkor samt stödformer för digital utveckling.

Rådslagen ska också lämna synpunkter på Folkbildningsrådets insatser och roll i det framtida utvecklingsarbetet från och med 1 januari 2015. Genom samtalen kan folkhögskolor och studieförbund också värdera var de befinner sig i den pedagogiska utvecklingen. De områden som berörs är ledning, infrastruktur, kompetens och användning.

Rådslagen är också ett svar utifrån vad som efterfrågades i rapporten ”Folkbildningens arbete med flexibelt lärande och digital delaktighet” (2013). Både folkhögskolor och studieförbund lyfter i det gemensamma dokumentet ”Vägval & vilja” fram digital delaktighet som en prioriterad folkbildningsuppgift. För att fortsättningsvis arbeta effektivt med den digitala utmaningen behövs strategiska planer på olika nivåer.
Förberedelser görs lokalt inför regionala rådslagen som sker i augusti, september och i början av oktober. Till den 15 oktober ska resultaten sammanställas och skickas in till Folkbildningsrådet som då sammanställer ett underlag för styrelsens beslut. På konferensen den 20 november stäms underlaget av för hur Folkbildningsrådet ska arbeta med den digitala utmaningen.

Länkar:

”Man kan inte stå utanför samhället” – Lyssna till Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet: http://www.reflex.folkbildning.net/index.php/2014/02/05/man-kan-inte-sta-utanfor-samhallet
Läs mer om rådslagen och se vilka resurspersonerna är: http://folkbildning.se/om-folkbildningsradet/verksamhet/Flexibelt-larande/radslag-2014-for-digital-utveckling-i-folkbildningen/

CC BY 2.0 by Jonas Söderström on Flickr