Rapporter og andre dokumenter

 
Allerede fra begynnelse av arbeidet i NTT var medlemmene klare over at det ville bygge mye på att samle inn og bearbeide kunnskap og erfaringer som allerede finns. De har løpende valgt ut rapporter og dokumenter som de mener har relevans for arbeidet. På denne siden er linker til rapporter som de forskjellige medlemmene har valgt og ligger til grunne for arbeidet. Rapporterna presenteras i alfabetisk ordning.
 

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

Landsorganisationen i Danmark, Oktober 2005
Læs mere:
www.lo.dk/publications 
 

Agenda för Sverige

Jan Edling Vinnova 2006
En rapport som redovisar en bild av Sveriges förutsättningar för att utveckla global konkurrenskraft.mynnar ut i en agenda med 8 punkter varav ett flertal behndlar frågor om utbildning, kompetensutveckling, infrastrukturer för utbildning etc. 

 

Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne

Redegørelse til Folketinget 2004

 

Att mobilisera för regional tillväxt. Regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem

Lars Christensen, Peter Kempinsky
Bokutgiven på Studentlitteratur 2004. Redovisar klusterteori och innovationssystemsteori utifrån ett kunskaps- och kompetensperspektiv.

 

De fantastiske fem

Mandagmorgen, nr. 33, oktober 2005

 

Den Glokala utmaningen

Antologi utgiven av Atlas förlag.
Antologin ger 17 akademiker och prakitkers perspektiv på vad gloaliseringen ställer för krav på det lokala samhället.

 

Design för ett nytt arbetsliv

Göran Brulin, Arbetslivsinstitutet, Atlas förlag 2005
Boken redovisar forskning kring omvandling genom omstruktrurering av näringsliv, från traditionell tillverkning till upplevelsedriven produktion. Utgår från kunskap och kompetensperspektivet, vad krävs av de samhälleliga strukturerna för att stötta och stimulera den pågående omstruktureringen?

 

Det du kan

- på sporet af Danmarks skjulte kompetencer
Et debatoplæg om anerkendelse af realkompetencer
Undervisningsministeriet 2005
Læse mere:
http://pub.uvm.dk/2005/detdukan

 

En ledende kompetansenasjon?

Behov og muligheter for en mer samordnet kompetansepolitikk.
Sluttrapport fra Mønsterbryterne, et prosjekt i Utdannings- og forskningsdepartementet, juni 2005
Läs mer:
pdf

 

Ensuring Basic Skills for All

Key Competences/Foundation Skills for Knowledge Society
Thematic Working Group 1
The Asia-Europe Meeting (ASEM) Lifelong Learning
Read more:
pdf

 

Europe in the creative age

Richard Florida and Irene Tinagli. February 2004
Rapport publicerad i samarbete med Demos. Redovisar ett europeiskt kreativitetsindex utifrån Richard Floridas forskning kring kreativitet som tillväxtdrivande faktor. Visar att Norden ligger i topp på den europeiska listan över länder med många framgångsfaktorer.

 

Forskning och utbildning för konkurrenskraft

Lägesrapport 2005 från Industrikommittén
Rapport som visar på möjliga vägar att stärka utbildning och forskning för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 

Forslag til Europa-parlamentets og rådets henstilling

om nøglekompetencer for livslang læring

Denne henstilling indeholder både et forslag til et europæisk referenceværktøj for nøglekompetencer og et forslag til, hvordan alle borgere kan sikres adgang til disse kompetencer gennem livslang læring.
Bruxelles, den 10.11.2005.
Läs mer:
pdf

 

Framtidens Näringsliv – om de nya förutsättningarna för näringslivets utveckling

Rapport utgiven av IVA. 2006
Rapporten redovisar resultat från samarbete mellan näringsliv, akademi och politik avseende behov av insatser för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Fokus på kunskaps- och kompetensutvecklingsfrågorna.

 

Fremtidsperspektiver

Auður Hauksdóttirs Tænketank-presentation pdf

 

FUNK En tillväxtmodell för upplevelseindustrin

Tobias Nielsén mfl 2007
En bok som undersöker förutsättningarna för tillväxt i upplevelseindustrin genom kunskap oh kompetensutveckling. Pekar på utmaningar i framtiden vad det gäller infrastrukturer för utbildning och forskning mm.

 

Företagens kompetensbehov - en utmaning för Sverige

En intervjuundersökning om företagens kompetensbehov.
Läs mer:
pdf

 

Hur mår den nordiska välfärden?

Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2004.
Läs mer:
pdf

 

Høring om Europa-Kommissionens forslag

til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om nøglekompetencer for livslang læring.

Indeholder både et forslag til et europæisk referenceværktøj for nøglekompetencer og et forslag til, hvordan alle borgere skal sikres adgang til disse kompetencer gennem livslang læring.
Undervisningsministeriet, 18. januar 2006.
Läs mer:
pdf

 

Jakten på Entreprenörer

Karin Berglund, Doktorsavhandling nr 39 Mälardalens university 2007-02-09
Entreprenörer förväntas ha en avgörande roll I tider av arbetslöshet och ekonomiskregression. I doktorsavhandlingen behandlas entreprenörskapsdiskursen och ett nytt perspektiv på entreprenörskap och regional utveckling utvecklas. Entreprenöriell kompetens beskrivs på ett bredare sätt än traditionellt vilket öppnar möjligheten för en mångfald av människor att identifiera sig som entreprenörer.

 

Kompetence, konkurrencedygtighed og bæredygtig udvikling i Norden

 

Af Arne Carlsen og Ingegerd Green, Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer pdf 

Kompetenceprofilen.dk 

Liberalt Oplysningsforbund og Netværk for Oplysning
København 2006
www.kompetenceprofilen.dk 

Konferanceavis

Tänketank om framtidens kompetenser
Midtvejsseminar i Island, 24 - 25 August 2006
Läs avisen:
pdf

 

Lärande för tillväxt

Anita Trogen Svenskt näringsliv 2004
Rapport från en studie om lärande och kompetensutveckling i företag. Visar att lärandet i det dagliga arbetet är utbrett och har stor betydelse för företags kompetens, ställning på marknade och möjligheter att växa.

 

Made in Sweden

Produktion för konkurrenskraft – syntesrapport 2005
Rapport utgiven av IVA. Rapporten sätter fokus på produktion i Sverige och vad som krävs för att vidareutveckla och stärka Sverige som produktionsland. Rapporten omfattar tre områden. Produktionens betydelse, Framtida produktion samt Utbildning och Forskning.

 

Mål for Voksen- og Efteruddannelserne – aktivitet og effekt 

Undervisningsministeriets Statistikpublikationer no. 1, 2007 http://pub.uvm.dk/2007/veumaal 
 

Norden som global vinderregion 

På sporet af den nordiske konkurrencemodel pdf

 

Närmiljö som lärmiljö

Bengt-Åke Gustafsson Växjö Universitet 2004
Studie som redovisar resultat avseende behovet av nya lärmiljöer, utanför traditionella arenor, för att utveckla kompetens i små företag. Visar på hur olika vägar att utveckla kompetens och diskuterar utbildningssystemets förmåga att vara en resurs för detta.

 

People have the power

Tobias Nielsén 2005
En analys av betydelse av upplevelser, design och kultur för regional utveckling. Vilka kompetenser krävs och hur utvecklas dessa?

 

The 2nd Schooling for Tomorrow Forum

Background documents on schooling scenarios
Ontario Ministry of education Canada, june 6th-8th 2004.
Read more:
pdf

 

Tillväxtpolitisk utblick

Rapportserie från Institutet för tillväxtpolitiska studier Sverige
Nr 1 2006 Vad ger samarbetet mellan universitet och näringsliv? Hans Lööf
Nr 2 2006 Utmaningen ligger i omställningen – inte flytt av jobb utomlands. Ann-Christine Strandell
Nr 3 2006 Kreativa jobb – nyckeln till tillväxt inom tjänstesektorn. Lars Magnusson

 

Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning

Commission staff Working document

This paper outlines the main features of a possible future European Qualifications Framework (EQF). Brussels, 8.7.2005.
Read more:
pdf

 

Utbildning och ekonomisk utveckling – vad visar den empiriska forskningen om orsakssambanden?

Anders Björklund och Mikael Lindahl ESS-rapport Finansdepartementet Sverige
En forskarrapport som visar på orsakssambanden mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Rapporten visar att de samhällsekonomiska avkastningen väl mäter sig med den privatekonomiska avkastningen a utbildning.

 

Utbildning och lärande

Utgiven av ingenjörsvetenskapsakademin som en del av det stora nationella framsynsarbetet. Redovisar ett brett perspektiv på framtidens behov av utbildning och lärande, där frågan om kompetensutveckling är i fokus. Rapport från Teknisk Framsyn 2004.
Läs mer:
pdf

 

Utdanning, kompetanse og FoU

Læring for arbeidslivet – i arbeidslivet
Rapport fra Næringslivets Hovedorganisasjon i Norge, Avdeling for Kompetanse og FoU Mars 2005. Les mer:
pdf

 

Vad har du lärt dig idag?

En idébok om framtidens lärande. Stiftelsen för Kunskap och kompetensutveckling.
I boken redovisas resultat från en omfattande verksamhet avseende utveckling av kunskap om var, när och varför individer lär sig.

 

The Workplace of the Future

Insights from Futures Scenarios and Today’s High Performance Workplaces
Australian Bulletin Of Labour Vol 24. No 4, pp 279-294. Dec, 1998.
Read more:
pdf

 

Vägval för Sverige

Syntesrapport från Teknisk Framsyn 2004
Rapport utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Rapporten ger en överblick över utmaningar på 2000-talet samt reflektioner kring nödvändiga och möjliga åtgärder att möta dessa. Fokus är ställt på kunskap och kompetens och hur dessa utvecklas.

 

Värdeskapande innovationsmiljöer

Ulf Mannervik och Niklas Arvidsson 2005
Rapport utgiven av Vinnova. Analysen visar på vad som driver framgångsrik samverkan mellan akademi och näringsliv, framför allt ur företags perspektiv.

 

Ökad tillväxt eller stillad nyfikenhet?

Civilingenjörsförbundet 2003
En analys av svensk forsknings drivkrafter

 
2553