Reformerad lärarutbildning

 
Direktiven innebär bl a följande:
• Ett system med flera olika examensbenämningar ska utredas
• Förskollärarnas behov av en egen identitet betonas, vilket talar för införande av en särskild förskollärarexamen.
• Lågstadielärare, med expertkompetens i läs- och skrivinlärning, ska på nytt bli en tydlig utbildningsinriktning.
• Utredningen ska bedöma hur ökat utrymme för ämnesfördjupning kan skapas.
• Utredningen ska bedöma vilka kunskapsområden som ska vara respektive inte behöver vara gemensamma för alla lärarstudenter.
• Utredaren också ska föreslå hur forskningsanknytningen av lärarutbildningen, dess koppling såväl till utbildningsvetenskap som till ämnesteori och ämnesdidaktik, kan förbättras.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8936/a/85033