Rett til læring

 

Utredningen peker på en rekke tiltak for å styrke den reelle tilgangen til læring. Utredningen har et sterkt fokus på grunnopplæringen, men foreslår også flere tiltak rettet mot videregåendeopplæring og voksenopplæring. Utredningen foreslår blant annet:

Rett til ekstra tilrettelegging

Retten til spesialundervisning erstattes av en rett til ekstra tilrettelegging i opplæringen. Denne retten utløses når eleven ikke har tilfredsstillende læringsutbytte og omfatter personellressurser, materielle ressurser og organisatoriske tiltak.
Dersom det er klart hvilken tilrettelegging det er behov for og skole, foresatte og PP-tjenesten er enige om tiltakene, kan vedtak om ekstra tilrettelegging i opplæringen fattes uten sakkyndig vurdering.

Mer fleksible opplæringsløp

Det utvikles differensierte læreplaner i fellesfagene for studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogrammer.
Alle elever i yrkesfaglige utdanningsprogrammer får tilbud om et 2+2-løp uavhengig av om de får læreplass eller ikke.
Elever som ved overgang fra grunnskole til videregående opplæring ikke har forutsetninger for studie- eller yrkeskompetanse, skal tilbys et individuelt tilpasset opplæringsløp med avvik fra læreplanen.

Rapporten sier dette om voksenopplæring: LINK
Les hele rapporten