Seks av ti nordmenn i aktivitet etter Kvalifiseringsprogrammet

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et NAV-tilbud til dem som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp. Gjennom forpliktende bistand og oppfølging skal programmet bidra til at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid. Målgruppen omfatter personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeidsevne og ingen eller få ytelser i folketrygden. Personer i målgruppen vil også ofte ha andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter.

Les mer på: Ks.no