Sesjon 6 - Innovativ kompetanseutvikling av ledere, formidlere og lærere

 

Sammenfatning fra sesjonen: PDF

Chair:

Peter Hanke, deler sin gerning mellem klassisk musikudøvelse, forskning i lederskab, undervisning i executive education og entrepreneurship til ære for kunstens udfoldelse både indenfor og udenfor det konventionelle kulturliv.

Set fra et læringsperspektiv er Peters arbejde som underviser og entreprenør i læringsformer præget af både konventionelle og eksperimentelle arbejdsformer. Tilknytningen til institutioner som Københavns Universitet og Det kgl. Danske Musikkonservatorium følger de gængse spor i mesterlære og katederundervisning, mens arbejdet med Executive Education ved Saïd Business School i Oxford er baseret på æstetiske læringsmetoder og action learning - en unik kombination af filosofi, musikudøvelse og refleksioner over lederskabets natur. Denne ideologi har Peter overført på Voces Academy, hvor han uddanner kordirigenter i en helt ny forståelse af masterclass-begrebet. 

Som forfatter til to bøger om kunstens potentiale i samfundet og behovet for at kulturlivet generelt ændrer sit fokus fra underholdning til dannelse, er læringskultur et fast omdrejningspunkt for Peters gerning.

Mer om Peter Hanke: PDF
Läs också artikeln "Stop Telling Students to Study for Exams": HTML

Presentasjon 1:

Peter Müller og Elisabeth C Andersson

Peter er Udviklingschef på VUC Nordjylland, Danmark og Elisabeth er Universitetsadjunkt, Beteendevetare, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), Mälardalens högskola i Sverige

Presentasjonen
NVL nettverk – Vilkår for utvikling av regionale nettverk, basert på etterutdanning av voksne “pedagoger”. Presentasjonen bygger på erfaringer fra tre nordiske prosjekter:

OSAAVA är ett samarbetsnätverk mellan lärarutbildningsinstitutioner i Finland och det inkluderar både universitet och yrkeshögskolor, där utbildning sker av lärare och yrkeslärare.  Huvudsyftet är att skapa en kontinuitet mellan unga och erfarna lärare i ett mentorskap, en fortlöpande helhet som en kunskapsbrygga som främjar lärares professionella kompetensutveckling. Läraryrket blir till en meningsfull del av det livslånga lärandet då samarbete sker och skapas tillsammans med det omgivande samhället.

JämBredd är ett svenskt projekt med fokus på verksamhetsnära forskningscirklar med en forskningsledare och tiotalet deltagare i varje cirkel. Cirkeldeltagarna väljer att diskutera jämlika problemområden tagna från den egna, praxisnära verksamheten och forskningsledaren utvecklar reflektionerna utifrån teorier. Det sker en ökad kunskapsutveckling hos alla medverkande i cirkeln och den sprids in i den egna organisationen.
Se presentation: PDF
Länk till projektet: HTML
 
Kontinuerlig Kompetensutveckling började på VUC Nordjylland under hösten 2011 och genererar innovation bland lärare. Deltagarna väljer ut de teman som de vill diskutera i tematiske läringscirkler baserat utifrån utmaningar ifrån deras dagliga undervisning.
Lärarna tar med sig sina reflektioner tillbaka till sin praxisnära verksamhet för utbyte med andra lärarkollegor. Genom att kombinera lärande cirklar och teamarbete skapas en ändrat ny praxis.

Presentasjon 2:

Heidi Wang og Joar Bergin

Heidi er daglig leder i Noen AS – aktivitet og omsorg. Heidi ble gründer på grunn av erfaringene som pårørende til far med demens. Hun har lang erfaring fra reiselivsnæringen, har drevet konsulentfirma som bedriftsutvikler og vært direktør i SIVA Kunnskapspark.
Joar har lang erfaring som rådgiver til skogbruksnæringen, har vært trener i attføringsbedrift og er nå veileder og prosjektleder i Noen AS.

Sosial entreprenør – en nyskaping i velferdsstrukturen

Noen® konseptet er definert som sosial entreprenør. Det vil si det har som formål å bidra til å løse bestemte sosiale utfordringer i samfunnet på en sosial og økonomisk bærekraftig måte. Noen AS utvikler og leverer nye tjenester i eldreomsorgen generelt og demensomsorgen spesielt. Både privatpersoner og kommuner er kunder. Virksomheten. Noen AS har prøvd ut og dokumentert konseptet og er nå i ferd med å spre det nasjonalt og internasjonalt som franchise. Noen AS ble kåret til Årets sosiale entreprenør i Norge 2011, mottok Demensprisen 2011 fra Nasjonalforeningen Nord-Trøndelag og Heidi Wang ble nominert som Årets gründerkvinne i Norge 2012.

Learning by doing og refleksjonsdrevet virksomhetsmodell

Framtidas eldreomsorg og demensomsorg byr på store utfordringer, eller muligheter som vi liker å se det som. Vi har derfor løftet fram ny organisering og nye tjenester basert på best practise fra andre områder samt ny kunnskap og forskning.  En av de største utfordringene i omsorgen gjelder underdekning av kompetent arbeidskraft. En god løsning som har vist seg å bli et suksesskriterium i Noen-konseptet er å rekruttere personer med pensjon (ufør- eller alderspensjon) tilbake til yrkeslivet og jobb i Noen®, drive kompetanseutvikling internt i Noen-skolen samt gjennom refleksjonsdrevet driftsmodell.

I presentasjonen vil vi dele erfaringer vi har gjort oss så langt, samt fra pågående prosjekt «Rekruttering og kompetanseutvikling» som vi utfører i samarbeid med Arbeidsdirektoratet, NAV, Mental Helse og Nasjonalforeningen for folkehelsen regionalt. Prosjektet har som mål å styrke virksomhetenes konkurransekraft gjennom å videreutvikle modellen for rekruttering og verdibasert, praksisnær kompetanseutvikling «learning by doing» av både ansatte og franchisetakere.

Mer om Noen aktivitet og omsorg: www.noen-as.no

 

Till sessionernas översikt

 
Peter Hanke
Peter Hanke

 
Peter Müller
Peter Müller
Presentation:
PDF

 
Heidi Wang
Heidi Wang

 
Joar Bergin
Joar Bergin