Skattefrihet skall gälla även kultursedeln

 
En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet föreslår att inkomstskattelagen skall utvidgas till att omfatta även en kultursedel. Enligt arbetsgruppen skall kultursedeln fungera på samma sätt som de motionssedlar som redan är finns. Arbetsgruppen föreslår en skatteförmån på 400 euro per år för kulturverksamhet som arbetstagare ägnar sig åt på egen hand. Med hjälp av kultursedeln kan arbetsgivaren skattefritt stöda sina anställdas konsthobbyer och användande av kulturtjänster och samtidigt främja de anställdas välfärd och arbetsförmåga. Målet är att den skattefria kultursedeln tas i bruk från ingången av 2009.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/03/kulttuuriseteli.html?lang=sv
1180