Social partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

 
Rapporten “Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?” redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling. 
Rapporten baserar sig på en enkätundersökning, som besvarades av 31 representanter för nordiska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Den är utarbetad av nätverket Äldre i arbetslivet.
 

Uppgiftslämnare: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Rapport:
 social_partners (899 KB) 

Läs följebrev socialpartners_foljebrev_a (183 KB)