Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

 

 
Syftet med förslagen är att kunna svara på de krav förändringarna i samhället och arbetslivet ställer på undervisningspersonalens kompetens samt öka personalens jämlika möjligheter till fortbildningen. Enligt arbetsgruppen skall arbetsgivaren även i framtiden bära det primära ansvaret för undervisningspersonalens utbildningsmöjligheter.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/10/
Opetushenkiloston_taydennyskoulutus.html?lang=sv