Arbejdsliv • færniþróun atvinnulíf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norge
  30-08-2021

  Hæfniþróun fyrir störf og umskipti – reynslan að loknu einu ári með kórónuveiru

  Á morgunverðarfundi NVL og Hæfniþróunarstofnunar Noregs fimmtudaginn 27. maí mættu þrír fulltrúar atvinnurekenda- og launþegasamtaka í Danmörku, Svíþjóð og Noregi til þess að miðla reynslu þjóðanna þriggja af vinnu við hæfniþróun og yfirfærslu á tímum faraldursins.

 • osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä aikuisten oppiminen |Norge
  30-08-2021

  Osaamisen kehittäminen työllistymisen ja sopeuttamisen välineenä – koronavuoden kokemuksia

  NVL ja Kompetanse Norge järjestivät torstaina 27. toukokuuta aamiaiswebinaarin, jossa kolme työmarkkinajärjestöjen edustajaa Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta kertoi kokemuksia koronakriisin aikana tehdyistä sopeuttamista ja osaamisen kehittämistä edistävistä toimista.

 • kompetanseutvikling næringsliv voksnes læring |Norge
  29-06-2021

  Kompetanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

  På NVL og Kompetanse Norges frokostwebinar torsdag 27. mai møttes tre representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Danmark, Sverige og Norge for å dele erfaringer fra de tre landenes arbeid med å bidra til kompetanseutvikling og omstilling under koronakrisen.

 • Osaamisen kehittäminen työelämässä
  perustaidot osaamisen kehittäminen vejledning livslang læring |Norden
  08-06-2021

  Osaamisen kehittäminen työelämässä

  Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

 • Direktør for Opplæringsnettverket, livslanlæringssentret på Sør-Island Eyjólfur Sturlaugsson fornemmer forandringer på voksenutdanningsfeltet på Island. Fotograf: Yadid Levy/norden.org
  voksenopplæring utdanningspolitikk |Island
  19-04-2021

  Voksenutdanning ved veiskille?

  Nylig arrangerte Kvasir en webkonferanse i samarbeid med NVL, Arbeidslivets opplæringssenter og forbundet Leikn, som alle arbeider kontinuerlig for å styrke og støtte voksnes læring på Island.

 • Direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule, står midt oppe i pandemi-krisepakker på kompetanseområdet. Foto: Kompetanse Norge
  livslang læring kompetanseutvikling realkompetanse |Norge
  02-03-2021

  Kompetansepåfyll viktigere enn noen gang

  - Kompetansepolitiske virkemidler har blitt svært viktig for å møte den økonomiske krisen i kjølvannet av pandemien, sier direktør Sveinung Skule til DialogWeb. Vi inviterer han til intervju midt oppe i arbeidsledighet og permitteringer, sjokkdigitalisering og økt omstillingstakt på grunn av pandemien

 • Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin
  kompetensutveckling utbildningspolitik näringsliv |Norden
  01-02-2021

  Kompetensutveckling i arbetslivet under Corona-pandemin

  Vilka lärdomar finns att dra kring de nordiska ländernas insatser på kompetensområden under pågående Corona-pandemi? Vilka har hindren och framgångsfaktorerna varit i respektive land i arbetet med att snabbt sjösätta relevanta kompetensutvecklingsinsatser? Genom NVL-nätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet har de nordiska länderna dragit många gemensamma lärdomar under Corona-pandemin.

 • Turismen har været hårdt ramt under COVID-19-krisen. Fokus på kompetenceudviklingskurser skal sikre flere i job, blandt andet i turismesektoren.
  kompetenceudvikling realkompetencevurdering (RKV) |Grønland
  25-01-2021

  ”Kompetence” er nøgleord i ny grønlandsk beskæftigelsesstrategi

  Grønland vil med særligt fokus på kompetenceudviklingskurser forhindre en øget strukturel ledighed og en deraf voksende kløft mellem arbejdsstyrkens kompetencer og arbejdskraftefterspørgslen.

 • competence development adult learning adult education trade and industry |Norden
  13-10-2020

  Competence development in working life

  Recommendations and reflexions from the social partners

 • Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
  kompetanseutvikling livslang læring fleksibel læring |Norge
  28-09-2020

  Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

  Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

 • kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  27-09-2020

  NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

  NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
  livslångt lärande flexibelt lärande vägledning kompetensutveckling |Finland
  07-09-2020

  PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

  Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

 • Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
  kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  24-08-2020

  Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

  Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson. Arbeidsmarkedseksperten i Svenskt Næringsliv er en dyptpløyende generalist med mange jern i ilden, også nordiske. I dag er hun vår profil i Norden.

 • Norge har mangel på snekkere og andre bygningsarbeidere. I dag løses det med utenlandske arbeidere. Hvordan skal det løses i framtiden? Foto: Torhild Slåtto.
  kompetanseutvikling bærekraftig utvikling næringsliv |Norge
  04-05-2020

  Teknologi og klima vil prege framtidens kompetansebehov

  DialogWeb utfordrer partene i arbeidslivet

 • Här arbetar det nationella nätverket när de träffas den 16 januari 2020 i Helsingfors.
  glesbygd baskunskaper IKT kompetens vuxnas lärande |Finland
  24-02-2020

  Digitalt kunnande ställer nya krav i Norden

  Det finns överraskande många människor i de nordiska länderna som inte har beredskap att möta den digitala framtidens utmaningar. Nätverket för grundläggande färdigheter inom NVL synliggör dessa i en färsk rapport.

 • Kristján Jóhann Kristjánsson. Hotelldirektør på hotell Klettur presenterer resultatene på NVL seminar i Reykjavik.
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  24-02-2020

  Vil du låne en HR-konsulent?

  Driften av små og mellomstore virksomheter, som de aller fleste islandske virksomheter i turistbransjen er, lider ofte for mangel på målrettet trening av medarbeiderne.

 • kompetensutveckling |Norden
  03-02-2020

  Virksomhetsplan 2020 - Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

  Detta skall Netverket Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet göra 2020

 • Foto: Marja Beckman
  yrkesutbildning validering |Sverige
  10-01-2020

  ”Vi satsar 110 procent för att dessa pojkar ska klara sin utbildning”

  Strax utanför Göteborg ligger Bräcke gymnasium som är ledande i Sverige inom validering och yrkesutbildning av byggsektorn. Branschen har stora rekryteringsbehov. Därför startades nyligen en klass med utvisningshotade ungdomar som har fått stanna i Sverige med stöd av gymnasielagen.

 • motivation vuxnas lärande |Norden
  03-01-2020

  Motivation att lära hela arbetslivet

  Motivation är enligt svenska nationalencyklopedin en ”psykologisk term för de faktorer hos individer som väcker, formar och riktar beteendet mot olika håll”. Motivation är därmed att betrakta som en katalysator och i vissa fall som helt avgörande för att få till stånd kompetensutveckling – och det både ur arbetsgivarens och arbetstagarens perspektiv. Men hur blir egentligen arbetstagare och arbetsgivare motiverade till kompetensutveckling? Hur skiljer sig olika medarbetares drivkraft åt när det handlar om att ta del av efter- och vidareutbildning? Vilka är hindren och framgångsfaktorerna för medarbetare att ständigt utvecklas i och på arbetet? När Nordisk nätverket for kompetensutveckling i och för arbetslivet träffades i Köpenhamn i november 2019 sattes fokus just på medarbetares motivation till kompetensutveckling.

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Norden
  06-11-2019

  Return on investment (ROI) av kompetensutveckling för anställda

  Vad motiverar arbetsgivare att investera i kompetensutveckling? Hur kan nyttan av att satsa på kompetensutveckling mätas och synliggöras i företag? Detta fokuserade Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet på under ett seminarium i Reykjavik i oktober 2019. Under seminariet som filmades delade olika föredragshållare med sig av sina erfarenheter av att investera i kompetensutveckling för sina medarbetare – och följa upp vad det gett. De visade på hur de lyckats synliggöra avkastningen på investeringar i kompetensutveckling och använda resultatet som motivationskraft för ett fortsatt löpande lärande. Seminariet kom att präglas av ett genomgående hållbarhetstema där medarbetarnas förmåga att utvecklas och utveckla arbetsplatsen visade sig spela en avgörande roll.

 • kompetanseutvikling integrering |Norge
  23-10-2019

  Fortsatt stor fokus på kompetansepolitikk i Norge

  Arbeidet med kompetansereform, integreringsstrategi og inkluderingsdugnad videreføres i forslaget til Statsbudsjett
  fra Den norske regjering i begynnelsen av oktober.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Norden
  18-10-2019

  Digitaliseringsresan – För och med de anställda

  Den digitala transformationen påverkar på ett genomgripande sätt vårt samhälle. Digitaliseringskompetens har kommit att bli en grundläggande kompetens i dagens arbetsliv och möjligheterna att använda digitala verktyg för effektiv kompetensutveckling är oändliga. På så sätt påverkar det digitala skiftet både arbetslivets kompetensbehov men också förutsättningar att erbjuda situationsanpassad kompetensutveckling. Nordiska expertnätverket Kompetensutveckling i och för arbetslivet bildades 2018 och sätter fokus på frågan - Hur bör och kan kompetensutveckling i ett arbetsliv i ständig förändring se ut för företag och anställda? Som ett led i sitt arbete lät nätverket arrangera ett seminarium med titeln Digitaliseringsresan – hur får vi med de anställda till vilket de bjöd in externa föreläsare från arbetslivet och utbildningsvärlden för att ge exempel på hur digitaliseringen påverkat deras kompetensutvecklingsinsatser.

 • Dialogweb har møtt Tormod Skjerve på arbeidsplassen hans i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Vi utfordrer vi han på de faste spørsmålene som alle «profiler i Norden» må svare på, samtidig som vi får lære litt mer om hva balansemodellen går ut på. Tormod Skjerve. Foto: Virke.
  etter- og viderutdanning voksnes læring kompetanseutvikling realkompetansevurdering |Norge
  14-05-2019

  Tormod Skjerve - en stødig og kompetent "balansekunstner"

  Tormod Skjerve kan mer om kompetanse i arbeidslivet enn de fleste andre. Arbeidet hans med å beskrive kompetanse oppnådd på arbeidsplassen er så banebrytende at han nylig stod med en pris i hendene på Biennalen for validering i Berlin.

 • kompetanseutvikling |Norden
  09-04-2019

  Verksamhetsplan 2019

  Detta skall nätverket göra 2019.

 • Foto: Pixabay
  forskning |Danmark
  08-04-2019

  Ændrede karriereveje for forskere

  Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

 • competence development |Finland
  01-02-2019

  Recognition of skills and competence at the workplace, Finland

  Network on Competence development in and for the workplace organizes a workshop on recognition of skills and competence at the workplace.

 • Ekonomiedoktorn Birgitta Forsström har erfarenhet av nordiskt arbete på flera olika nivåer. Fotograf: Linda Vänskä
  vuxenutbildning hållbar utveckling |Finland
  28-01-2019

  ”Utbildningen för vuxna måste förändras”

  När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

 • Kan vi få fram gode bilder av hvilken kompetanse den enkelte må ha i framtiden? Det jobbes aktivt i de nordiske land for å få fram kompetansebehovsanalyser for landet som helhet. Foto: Torhild Slåtto
  kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  27-11-2018

  Nordiske land analyserer framtidens behov for kompetanse

  Den norske regjeringen har systematisert arbeidet med kompetanseutvikling i befolkningen gjennom Kompetansepolitisk strategi og Kompetansepolitisk råd.

 • Foto: Pexels
  kompetanseutvikling etter- og viderutdanning |Norge
  25-10-2018

  Digitaliseringsreisen - hvordan får vi de ansatte med?

  Nettverk Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet organiserer en workshop om digitalisering i arbeidslivet og etter- og videreutdanning

 • Fra venstre Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) var ikke tilstede da bildet ble tatt.
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norden
  10-10-2018

  Nytt NVL-nettverk retter søkelyset mot kompetanseutvikling i arbeidslivet

  11. og 12. september møttes NVLs nye nettverk for arbeidslivets parter i Oslo for første gang. Nettverket skal jobbe med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet, og det første møtet gikk med til å bli kjent og planlegge aktiviteter for resten av 2018 og 2019.