kompetensutveckling • |Finland
  29-01-2010

  Työttömät voivat osallistua omaehtoiseen koulutukseen työttömyysetuudella

  Vuoden 2010 alusta lähtien työttömät voivat osallistua omaehtoiseen koulutukseen menettämättä työttömyysetuuttaan.

 • |Sverige
  26-01-2010

  De arbetslösa får rätt till frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

  Från och med år 2010 kan arbetslösa i Finland bedriva frivilliga studier utan att förlora sin arbetslöshetsförmån.

 • |Norge
  26-01-2010

  Utdanningstilbud tilpasset innvandrere i Telemark

  Ved voksenopplæringssenteret i Porsgrunn er et nytt prosjekt i ferd med å utfolde seg. De siste fjorten dagene har tre grupper innvandrere fått spesialundervisning tilpasset sitt utdanningsnivå.

 • |Danmark
  25-01-2010

  ”Når kompetenceudvikling er noget vi gør”

  Det andet temahæfte om viden og redskaber til kompetenceudvikling i virksomheder er udgivet fra Nationalt center for kompetenceudvikling, NCK.

 • |Danmark
  25-01-2010

  Udvikling og læring gennem fleksible medarbejderudviklingssamtaler – MUS

  SCKK, statens center for kompetence og kvalitetsudvikling, har udarbejdet et fleksibelt MUS-koncept.

 • |Danmark
  25-01-2010

  Ny pædagogiske kompetencekrav til erhvervsskolelærere

  Flere regler på erhvervsuddannelsesområdet en gennemgået en række ændringer. I en helt ny hovedbekendtgørelse er en af ændringerne øgede krav til lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer.

 • |Finland
  16-12-2009

  Eurooppalainen matikkaseminaari

  Vox järjestää seminaarin kaikille, jotka työskentelevät aikuisten arkimatematiikan opetuksen parissa. Seminaari järjestetään Oslossa 1. –2 helmikuuta 2010, ja sen työkielenä on englanti.

 • |Island
  15-12-2009

  Nám í fullorðinsfræðlu á meistarastigi við NTNU (Norska tækniháskólann)

  Við miðstöð Norska tækniháskólans í rannsóknum á fullorðinsfræðslu er boðið upp á nám í fullorðinsfræðslu á

 • |Norge
  15-12-2009

  Masterprogram i voksnes læring ved NTNU

  Ved Forskningsenheten Voksne i livslang læring, NTNU, tilbyr vi et masterprogram i voksnes læring. Studiet er egnet

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  14-12-2009

  Kulturturism – ett nordiskt gränsregionalt utvecklingsprojekt

  Ålands geografiska position i Östersjön har bidragit till att havet alltid setts som en förbindelselänk till omvärlden. Den historiska relationen – först som en del av Sverige, sedan som en del av Ryssland, och från och med 1917 som en del av Finland har även bidragit till en ständig rörelse mellan öst och väst. Den här artikeln fokuserar gemensam kompetensutveckling i skärgårdsregionen.

 • |Island
  23-11-2009

  Færniþróun verður illa úti í fjárlögunum fyrir 2010

  Landsstjórnin á Álandseyjum lagði fram frumvarp til fjárlaga þann 29. október.

 • |Island
  23-11-2009

  Áskoranir um þekkingu í byggingariðnaði

  Byggingariðnaðurinn er geiri sem verður sérstaklega illa úti í efnahagssveiflum. Innan geirans er bent á að þörf sé fyrir að auka þekkingu þeirra sem starfa inna hans. Landssamband byggingariðnaðarmanna hefur tekið upp samstarf við VOX til þess að virkja fleiri til þátttöku í áætluninni um eflingu grunnþekkingar í atvinnulífinu.

 • |Island
  23-11-2009

  Jákvæð áhrif fullorðinsfræðslu og símenntunar

  Samkvæmt niðurstöðum nýrrar skýrslu sem ber heitið “Áhrif fullorðinsfræðslu – greining á áhrifum fyrir einstaklinga auk kostnaðar og nytjagreiningar”, hefur fullorðinsfræðsla og símenntun jákvæð áhrif á atvinnuöryggi, launahækkun og hvatningu til frekari menntunar.

 • |Island
  23-11-2009

  ”Atvinnumennska leiðbeinenda í fullorðinsfræðslu”

  Norræn ráðstefna 1. og 2. mars 2010 í Málmey

 • |Finland
  23-11-2009

  Ahvenanmaan vuoden 2010 budjetti kohtelee kaltoin osaamisen kehittämistä

  Maakunnan hallitus sai valmiiksi budjettiesityksensä 29. lokakuuta.

 • |Finland
  23-11-2009

  Rakennusalan osaamishaasteet

  Rakennusala on herkkä suhdannevaihteluille. Itse alan toimijat korostavat, että työntekijöiden osaamista tulee kehittää. Norjan rakennusalan keskusliitto (BNL) on aloittanut Voxin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on saada lisää jäsenyrityksiä mukaan perustaitojen kohennusohjelmaan.

 • |Finland
  23-11-2009

  Aikuis- ja täydennyskoulutuksen myönteiset vaikutukset

  Aikuis- ja täydennyskoulutuksella on myönteinen vaikutus työllistymiseen, palkkaan ja kouluttautumismotivaatioon. Tulokset ovat peräisin tuoreesta raportista, jossa analysoitiin aikuiskoulutuksen yksilötason vaikutuksia sekä kustannusten suhdetta hyötyyn.

 • |Finland
  23-11-2009

  ”Aikuisopettajan ammatillistuminen”

  Pohjoismainen konferenssi 1.–2. maaliskuuta 2010 Malmössä.

 • |Danmark
  18-11-2009

  Positiv effekt med voksen- og efteruddannelse

  Voksen- og efteruddannelse har positiv effekt på jobsikkerhed, højere løn og motivation til videre uddannelse viser nye forskningsresultater i rapporten "Effektanalyse af voksenuddannelse - Analyse af individeffekter samt cost-benefit-analyse

 • |Danmark
  18-11-2009

  ”Professionalisering af voksenlæreren”

  Nordisk konference om d. 1-2 marts 2010 i Malmö

 • |Norge
  11-11-2009

  Kompetanseutfordringer i byggebransjen

  Byggenæringen er en utsatt næring der økonomiske svingninger får store utslag, Næringen selv peker på behovet for å øke kompetansen hos sine ansatte. Byggenæringens Landsforbund (BNL) har inngått et samarbeid med VOX for å få flere medlemsbedrifter til å delta i programmet for basiskompetanse (BKA).

 • |Sverige
  09-11-2009

  Den åländska budgeten för 2010 drabbar åländsk kompetensutveckling

  Ålands landskapsregering lämnade sitt budgetförslag den 29 oktober.

 • kompetensutveckling lika möjligheter |Norge
  14-10-2009

  Dobbelt så sterke?

  Renate Grytnes er en engasjert og ressurssterk nordisk kvinne, lærer og mamma. Sammen med kollega på Tønsberg Voksenopplæring, Hilde Henriksen, har hun skrevet boken Dobbelt Mamma. Den boken handler om kvinner – om mammaer – som lever i Norden men som kanskje ikke defineres som ”nordiske kvinner” likevel.

 • kompetensutveckling |in English
  29-09-2009

  Quality in Adult and Distance Education

  The NVL’s Distance Group invites you to participate in a one hour discussion on quality in Adult and Distance Education.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Frivillighet Norge: Møteplass 2009

  Frivillighet Norge inviterer til samarbeid på tvers i Organisasjons-Norge. Med ressurser, kontaktnettverk og kompetanse

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Seminar om frafall i videregående opplæring

  Kan vi forhindre det store frafallet i videregående opplæring? Hvordan kan fleksible studietilbud hjelpe både unge og

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Bedriftsintern opplæring

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker å styrke den bedriftsinterne opplæringen.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Læremiddelbase for voksne

  VOX har utviklet et digitalt læremiddelsøk for norsk og sammfunnsfagopplæringen. Dette er en utmerket ressurs for lærere som ønsker å finne læremidler til elevene sine.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Kvalitet til debat på Dansk evalueringsinstitut EVA’s 10 års jubilæumsmøde

  Vurdering og sikring af kvalitet, hvordan vi måler og fremmer den, er et aktuelt emne, det er nødvendigt at have et kontinuerligt fokus på.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  ”Folkesundhed og folkeoplysning- en oplagt kombination”

  er titlen på et hæfte fem oplysningsforbund er gået sammen om at skrive. I hæftet giver en række eksperter deres bud på, hvordan folkeoplysning kan indgå i arbejdet med at fremme folkesundhed.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et springbræt til voksenlivet

  Unge i alderen 16-25 år med særlige behov har et lovfæstet krav på en 3-årig ungdomsuddannelse, efter at de har afsluttet grundskolen.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2009

  Mere populært at tage efteruddannelse

  Evaluering af globaliseringsmidlerne iværksat i 2007-2009, viser stor stigning (38%) i antallet af kursister, der tager imod FVU tilbud (forberedende voksenundervisning) om læse-, skrive- og regnekurser, og flere faglærte tager imod tilbud om efter og videreuddannelse på AMU.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finländare utbildar sig mer än förr – också utomlands

  Finländare som fyllt 20 år deltar klart mer i utbildning än de unga i OECD i medeltal. Detta framgår av OECD:s jämförelserapport Education at a Glance 2009.

 • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finland får ett innovationsuniversitet

  Förberedningen av det nya Aalto-universitetet har fått fart i och med att den nya universitetslagen trätt i kraft. Aalto-universitetet bildas av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Det skall skapa ett nytt forskar- och konstnärssamhälle inom teknik, ekonomi och konstindustri och dra nytta av sin mångdisciplinära och mångkonstnärliga karaktär. Målet är att universitetet hör till de bästa universiteten i världen före år 2020.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Arbeidslivets opplæringssenter får støtte fra Leonardo da Vinci programmet

  Nylig underskrevs kontrakt om støtte fra Leonardo Da Vinci programmet en at EUs programmer for utdanning, Arbeidslivets opplæringssenter (FA) var en av tre organisasjoner i Islands som får støtte.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Over 300 har gjort bra betre!

  Iðan opplæringssenter (yrkesfagenes opplæringssenter i Island) byr på vurdering av ufaglærtes realkompetanse innen for forskjellige yrker. Prosjektet kalles ”Gjør bra betre”.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Viktig skritt for motivasjon av kortutdannede

  Den islandske regjeringen la nylig fram en proposisjon fra sosialministeren og undervisningsministeren om forandringer på

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2009

  Aftenskolen i Torshavn: 130 fag til ca. 3.000 elever

  Aftenskolen i Torshavn, som har Færøernes størtse og mest varierede udbud af fritidsundervisning og kurser, påbegynder en ny sæson her sidst i september. Aftenskolen tilbyder alt fra boglige fag til kurser i kunst og diverse kreative- og håndværksfag.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Regeringen satsar på folkbildning

  I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att folkbildningsanslagets nettoökning blir 93,7 miljoner. Folkbildningsanslaget föreslås därmed uppgå till drygt 3,2 mrd kronor för 2010. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får också en förstärkning. Regeringen konstaterar också att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen i allt väsentligt är av god kvalitet och att folkbildningen alltjämt är en viktig aktör i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

  I regeringens budgetproposition föreslås förstärkningar på utbildningsområdet, dels genom utökat antal utbildningsplatser på olika nivåer, dels genom extra satsningar på lärare. Dessutom föreslås särskilda insatser för asylsökande.

 • kompetensutveckling |Sverige
  21-09-2009

  Ny studieledare på ABF Åland

  Mia Hanström har nyligen utnämnts till ny studieledare på Arbetarnas bildningsförbund (ABF) på Åland. Hon har en lång bakgrund som företagare konsult i ungdoms- och jämställdhetsfrågor med kurser och projekt, inte bara på Åland utan även i Sverige och på fastlandet (Finland). Uppdraget som studieledare omfattar 75% av heltid.

 • kompetensutveckling |Danmark
  21-09-2009

  Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

  for næringsliv og industri åpent for søknader.

 • |Finland
  31-08-2009

  Aikuisten oppimisen maisteriohjelma

  Norjan teknillis-luonnontieteellisen yliopiston NTNU:n aikuisten oppimisen tutkimusyksikkö on käynnistänyt aikuisten oppimisen maisteriohjelman.

 • |Finland
  31-08-2009

  Vanhustenhuollon henkilöstön osaamisen kehittämisohjelma arvioitiin

  Tuoreessa tutkimusraportissa arvioidaan hallituksen Kompetensstegen-ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli tukea vanhustenhuollon henkilöstön osaamista.

 • |Island
  31-08-2009

  Meistaranám á sviði fullorðinsfræðslu

  Rannsóknasfofa fullorðinsfræðslu í Norska tækni- og náttúruvísindaháskólans, NTNU býður upp á meistaranám í fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  28-08-2009

  Kemur menntun fólks sem starfar við umönnun fullorðinna – eldri borgurum til góða?

  IMS hefur lagt mat á Færniþróunarverkefnið og dregið niðurstöðurnar saman í nýja skýrslu „Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen“.

 • |Sverige
  25-08-2009

  Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för de äldre?

  IMS har utvärderat Kompetensstegen och sammanfattar sina resultat i en ny rapport – Personalutbildning i äldreomsorg – blir den till nytta för äldre? En utvärdering av Kompetensstegen.

 • |Norge
  24-08-2009

  Master i voksnes læring

  Forskningsenheten Voksne i livslang læring på NTNU har etablert et masterstudium i voksnes læring.

 • kompetensutveckling folkbildning |Norden
  25-07-2009

  Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

  Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

 • |Island
  23-06-2009

  Frá ”Best practice” til “Future practice”

  SCKK - Miðstöð færni og gæðaþróunar í Danmörku (Statens center for kompetence og kvalitetsudvikling) hélt ráðstefnu þann 15. júní þar sem starfsgleði, þróun og færni á opinberum vinnustöðum var meginumfjöllunarefnið.

 • |Island
  23-06-2009

  Yfirfærsla þekkingar og kunnáttu eftir menntun

  Ein stærsta kennslufræðilega áskorunin sem nú blasir við er yfirfærsla þekkingar og kunnáttu sem einstaklingar hafa tileinkað sér í námi til þess að beita þeim við raunverulegar kringumstæður á vinnustað. Hvaða þættir leiða til þess að það sem við tileinum okkur í náminu sé nothæft í vinnunni?

 • |Finland
  22-06-2009

  ”Best practicesta” “Future practiceen”

  Valtionhallinnon osaamisen ja laadun kehittämisen keskus SCKK järjesti 15. kesäkuuta konferenssin, jonka keskiössä olivat työn ilo, kehittyminen ja osaaminen valtion työpaikoilla.

 • |Finland
  22-06-2009

  Koulutuksen annin siirtäminen käytännön työtehtäviin

  Koulutuksesta saadun tiedon ja osaamisen siirtäminen käytännön työhön on yksi tämän hetken suurimmista pedagogisista haasteista. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, pystymmekö käyttämään koulutuksessa saamiamme tietoja ja taitoja työtilanteissa?

 • |Danmark
  18-06-2009

  Fra ”Best practice” til “Future practice”

  SCKK - statens center for kompetence og kvalitetsudvikling gennemførte d.15 juni en konference, hvor arbejdsglæde, udvikling og kompetencer på statens arbejdspladser var i fokus.

 • |Danmark
  18-06-2009

  Transfer af viden og kunnen, fra uddannelse til anvendelse i konkret arbejde

  Transfer af viden og kunnen fra uddannelse til konkret arbejdspladsanvendelse er en af de største aktuelle pædagogiske udfordringer. Hvilke faktorer bidrager til, at det, vi lærer i undervisningen også kan anvendes i en efterfølgende arbejdssituation?

 • kompetensutveckling fortbildning |
  13-05-2009

  Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

  Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.

 • kompetensutveckling forskning |
  05-05-2009

  Qualifying as Adult Educators in the Nordic-Baltic Countries

  The quality of adult education and training provision has gained much attention in recent years. Nonetheless, as also pointed out by the European Commission’s Action plan on Adult learning (2007), limited attention has been paid to initial education and pre-service training of prospective adult educators in many countries. Nordic-Baltic countries such as Denmark, Sweden and Estonia represent no exceptions.

 • |Finland
  27-04-2009

  Raportti Skandinavian osaamispolitiikasta

  Työelämän osapuolet ovat tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämisessä. Osaamisen kehittämisen täytyy kuitenkin saada itsenäisempi asema ja vastata pitkän aikavälin tarpeisiin.

 • |Island
  27-04-2009

  Aðilar vinnumarkaðarins mikilvægir þátttakendur í færniþróun

  En meginniðurstöður rannsóknar Odd Bjørn Ures, um færniþróun á Norðurlöndunum og yfirfærslugildi til annarra landa, er að marka verði færniþróun meira sjálfstæði og taka tillit til langtíma þarfa.

 • |Norge
  22-04-2009

  Partene i arbeidslivet betydelige aktører i kompetanseutvikling

  Men kompetanseutvikling bør få en mer selvstendig plass og ivareta langsiktige behov, er en av konklusjonene i Odd Bjørn Ures rapport om kompetansepolitikk i Norden og overføringsverdi til andre land.

 • |Island
  31-03-2009

  Aðstoð til margra

  Velferðar- og vinnumálastofnunin í Noregi, NAV hefur átt í erfiðleikum með eigin færni og afkastagetu eftir að áhrifa efnahagskreppunnar, aukins atvinnuleysis fór að gæta.

 • |Island
  31-03-2009

  Færnimarkmið fyrir fullorðna

  Marga fullorðna skortir betri grunnfærni. Til þess að námið virki hvetjandi og árangursríkt er mikilvægt að vita á hvaða plani kennslan á að fara fram.

 • |Finland
  30-03-2009

  Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen vielä harvinaista oppilaitoksissa

  Tämä käy ilmi opitun tunnustamisen tietokeskuksen (Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger) uudesta

 • |Island
  29-03-2009

  Gagnfærnistig kennara hækkar

  Að gera kennarafagið spennandi er eitt af brýnustu verkefnunum sem þarf að leysa í þeim tilgangi að tryggja fært og dugandi starfsfólk á sviði menntamála. Í ritinu; Kennarar í Finnlandi 2008 eru áskoranirnar sem við blasa og framtíð kennarastarfsins gaumgæfðar.

 • |Island
  29-03-2009

  Menntastofnanir meta raunfærni umsækjenda ennþá aðeins i fáeinum tilfellum

  Þetta kemur fram í könnun sem Þekkingarmiðstöð um raunfærni í Danmörku hefur gert í samstarfi við Miðstöð færniþróunar i Danmörku.

 • |Finland
  29-03-2009

  Apua monille

  Norjan työ- ja hyvinvointihallinto NAV on joutunut toimimaan osaamisensa ja kapasiteettinsa äärirajoilla finanssikriisin nostettua työttömyyslukuja.

 • |Finland
  29-03-2009

  Aikuisten osaamistavoitteet

  Monet aikuiset tarvitsevat parempia perustaitoja (luku- ja laskutaidot jne.). Jotta oppiminen olisi motivoivaa ja

 • |Danmark
  25-03-2009

  Uddannelsesinstitutionerne vurderer stadig kun ansøgeres realkompetence i begrænset omfang

  Viser en ny undersøgelse ”Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger” har gennemført i regi af NCK – Nationalt center for kompetenceudvikling.

 • |Norge
  24-03-2009

  Hjelp til mange

  Nasjonal velferds– og arbeidsetat, NAV har slitt med sin egen kompetanse og kapasitet etter at finanskrisen førte til økende arbeidsledighet.

 • |Norge
  24-03-2009

  Kompetansemål for voksne

  Mange voksne trenger bedre grunnleggende ferdigheter. For at læringen skal være motiverende og effektiv, er det viktig å vite på hvilket nivå opplæringen skal foregå.

 • |Finland
  16-03-2009

  Opettajien kelpoisuustilanne on kohentunut

  Opettajan ammatin kiinnostavuus tulee olemaan yksi keskeinen haaste kun pyritään turvaamaan pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön saanti opetusalan tehtäviin myös jatkossa. Opettajat Suomessa 2008 -julkaisussa tarkastellaan opettajuuden tulevaisuutta ja sen haasteita.

 • |Sverige
  16-03-2009

  Lärarnas behörighetssituation har höjts

  Att få läraryrket att framstå som intressant kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna då man strävar efter att trygga tillgången på kompetent och arbetsskicklig personal till uppgifterna inom undervisningssektorn. I publikationen Lärarna i Finland 2008 synas lärararbetets framtid och dess utmaningar.

 • kompetensutveckling |
  10-03-2009

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2012

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2012

 • |Island
  27-02-2009

  Símenntun fyrir kennara

  Þekkingarráðuneytið í Noregi hefur ákveðið að veita 117 milljónum NOK, eða sem samsvarar tæpum 20 milljörðum íslenskra

 • |Finland
  27-02-2009

  Opettajien täydennyskoulutus

  Norjan opetusministeriö myöntää 117 miljoonaa kruunua opettajien lisä- ja täydennyskoulutukseen. Summalla perustetaan

 • |Norge
  23-02-2009

  Videreutdanning for lærere

  Kunnskapsdepartementet bevilger 117 millioner kroner på etter- og videreutdanning for lærere. Det betyr 1600 nye plasser

 • |Island
  16-12-2008

  Færni og rannsóknir styrkja hæfileika til skapandi hugsunar

  Norska ríkisstjórnin lagði fram frumvarp til laga um nýsköpun í Stórþinginu í desember. Í frumvarpinu er lagt til að styrkja fjölda nýjunga með það að markmiði að veita fólki tækifæri til þess að þróa og nýta ráðsnilld sína og færni.

 • |Finland
  16-12-2008

  Osaaminen ja tutkimus vahvistavat uutta ajattelua

  Norjan hallitus antoi joulukuussa suurkäräjäilmoituksen innovaatiotoiminnasta. Esityksessä ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on antaa ihmisille mahdollisuus kehittää ja käyttää resurssejaan ja osaamistaan.

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Sverige
  11-12-2008

  Ingegerd Green

  ”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.

 • |Norge
  10-12-2008

  Kompetanse og forskning styrker evnen til å tenke nytt

  Den norske regjeringen leverte i desember en stortingsmelding om innovasjon. Den fremmer en rekke tiltak der målet er at mennesker får mulighet til å utvikle og bruke sine ressurser og sin kompetanse.

 • |Island
  27-11-2008

  Framtíð-Færni-verkefni

  - Nýjar rannsóknir varpa ljósi á hvers konar færni er þörf á Norður Jótlandi í framtíðinni.

 • |Island
  27-11-2008

  Erum við undirbúin fyrir morgundaginn?

  Norska ríkisstjórnin vill þróa velferðarsamfélag þar sem einkennist af aðlögun, samstöðu og grósku. Með þetta að leiðarljósi er nú unnið að undbúningi frumvarps sem hefur hlotið vinnunafnið Undirbúin undir framtíðina.

 • |Finland
  26-11-2008

  Olemmeko valmiita tulevaisuuteen?

  Norjan hallitus haluaa kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa osallistavammaksi ja solidaarisemmaksi ja lisätä kasvua.

 • |Finland
  26-11-2008

  FremKom-hanke

  FremKom -hankkeessa tutkitaan Pohjois-Jyllannin alueen tulevia osaamistarpeita ja -haasteita. Toteuttajina on kaksi

 • |Danmark
  23-11-2008

  FremKom-projekt

  - Nye rapporter afdækker fremtidens kompetencebehov i Region Nordjylland

 • |Norge
  23-11-2008

  Er vi forberedt på morgendagen?

  Den norske regjeringen ønsker å videreutvikle et velferdssamfunn preget av inkludering, solidaritet og vekst. Den arbeider derfor med en stortingsmelding med arbeidsnavnet Forberedt på framtida.

 • |Finland
  30-10-2008

  Millaiseksi luomme tulevaisuuden työelämän?

  NVL-konferenssi 21. marraskuuta Akureyrissa

 • |Finland
  30-10-2008

  60 vuotta oppimista

  Pohjoismaissa keskustellaan vilkkaasti seniorikansalaisista. Riittääkö ”vanhusten” osaaminen jatkossakin?

 • |Finland
  28-10-2008

  Aikuiskoulutus integraation edistäjänä

  Tanskalainen osaamisen kehittämiskeskus NCK (Nationalt Center for Kompetenceudvikling) toteuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta tutkimuksen, jossa tarkastellaan aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikutuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen.

 • |Island
  28-10-2008

  60 ára þjónusta við fræðslu

  Umræður um eldriborgara eru ofarlega á baugi á Norðurlöndunum. Búa þau „gömlu“ yfir nægilegri færni til þess að vera áfram virk á vinnumarkaði?

 • |Norge
  23-10-2008

  Hvordan skaper vi fremtidens arbeidsliv?

  NVL konferanse 21. November, hotell KEA Akureyri

 • |Island
  23-10-2008

  Hvernig sköpum við atvinnulíf framtíðarinnar?

  Ráðstefna á vegum NVL 21. nóvember á Hótel KEA, Akureyri

 • |Island
  23-10-2008

  Aðlögun með fullorðinsfræðslu og símenntun

  Landsmiðstöð fyrir færniþróun í Danmörku (NCK) hrindir af stað nýrri rannsókn fyrir Norrænu ráðherranefndina um aðlögun innflytjenda í gegnum fullorðinsfræðslu og símenntun.

 • |Norge
  23-10-2008

  60 år i læringens tjeneste

  Seniordiskusjonen går høyt i de nordiske landene. Har de ”gamle” kompetanse nok til å fortsette i arbeidslivet?

 • |Danmark
  23-10-2008

  De nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

  Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) igangsætter en ny undersøgelse for Nordisk Ministerråd om integration af indvandrere gennem voksen- og efteruddannelse.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |
  11-09-2008

  Free courses for adults with basic and secondary education

  Tallinn Construction School offered free courses for people with basic and secondary education on the basis of a government-placed order.