kompetensutveckling • |Sverige
  31-01-2007

  Äldre i arbetslivet

  har under flere år varit ett intressant tema i de nordiska länderna främst för att befolkningen åldras och detta kan påverka den nordiska

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-01-2007

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-01-2007

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 • kompetensutveckling |Finland
  22-01-2007

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2007

  Norge Seniorpolitikk

  Norge Seniorpolitikk

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling baskunskaper |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling |in English
  30-11-2006

  Dear Reader!

  This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.

 • kompetensutveckling |Finland
  30-11-2006

  Hyvä lukija!

  Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 2

  Gruppearbeide 2

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 3

  Gruppearbeide 3

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 1

  Gruppearbeide 1

 • |Island
  05-11-2006

  Tengslanet um eldri í atvinnulífinu

  Nýtt norrænt tengslanet vinnur að málefnum tendgum eldri í atvinnulífinu. Á fyrsta fundinum voru þau svið, sem tengslanetið myndu vinna  Að,

 • |Island
  05-11-2006

  Norrænn þankabanki um færni til framtíðar

  Var stofnaður á vegum NVL vorið 2006 á sviði fullorðinsfræðslu til þess að fylgja eftir skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar og vikuritsins

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

  Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden

 • |Finland
  02-11-2006

  Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

  perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle

 • |Island
  02-11-2006

  Fjórar fræðslumiðstöðvar sameinast í IÐUNNI – fræðslusetri ehf.

  IÐAN - Fræðslusetur ehf. hefur hafið starfsemi. Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, prentiðnaði

 • |Danmark
  02-11-2006

  Fire opplæringsråd forenes i IDAN – Opplæringssenter a.s

  IDAN – Opplæringssenter er opprettet. Hovedoppgaven for IDAN er å øke kompetansen blandt virksomheter og medarbeidere innenfor, bygge-,

 • |Sverige
  30-10-2006

  Nätverket Äldre i arbetslivet

  Nytt nordiskt nätverk arbetar med frågor som är aktuella för äldre i arbetslivet.

 • |Danmark
  30-10-2006

  Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer

  blev nedsat af NVL forår 2006 for inden for området for voksnes læring at følge op på Nordisk Ministerråd og Huset Mandag Morgens rapport

 • |Island
  29-09-2006

  „Nám fer oft fram óvitandi”

  Það verður að gera ráð fyrir hinu ófyrirséða þegar skapaður er vettvangur fyrir færniþróun á vinnustaðnum. Að „Nám fer oft fram óvitandi”

 • |Danmark
  28-09-2006

  ”Læring sker i ubevogtede øjeblikke”

  Der skal gøres plads til det uforudsete når der tilrettelægges med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det at læring ”sker i

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.