lararfortbildning • |Island
  26-05-2009

  Endurmenntun kennara í fullorðinsfræðslu

  Þörfin fyrir kennslu í grunnleggjandi færni er mikil. Nú fá kennararnir líka tilboð um meiri þekkingu.

 • |Finland
  24-05-2009

  Uusi maisteriohjelma

  Islannin yliopiston täydennyskoulutusinstituutti on esitellyt uuden maahanmuuttoaiheisen maisteriohjelman. Koulutuksen

 • |Finland
  24-05-2009

  Täydennyskoulutusta aikuisopettajille

  Aikuisten perustaito-opetuksen tarve on suuri. Nyt myös opettajille tarjotaan lisää koulutusta.

 • |Norge
  19-05-2009

  Ny masters utdanning

  Etter- og videreutdanningsinstituttet ved Islands Universitets har presentert en ny masters utdanning om

 • |Norge
  19-05-2009

  Videreutdanning for lærere i voksenopplæringen

  Behovet for opplæring i grunnleggende ferdigheter er stort. Nå får også lærerne tilbud om mer kunnskap.

 • kompetensutveckling fortbildning |
  13-05-2009

  Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

  Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.

 • |Finland
  27-04-2009

  Täydennyskoulutusta päiväkotien henkilöstölle

  Tänä vuonna käynnistetään päiväkotien henkilöstölle suunnattu täydennyskoulutus, johon osallistuu kolmen vuoden aikana

 • |Island
  27-04-2009

  Leikskólaátakið

  Á næstu þremur árum munu 13.500 manns sem vinna í leikskólum njóta átaksverkefnis um endurmenntun þeirra sem starfa í

 • |Sverige
  22-04-2009

  Förskolelyftet

  Under tre år kommer 13 500 personer som jobbar i förskolan att få ta del av fortbildningssatsningen Förskolelyftet.

 • |Island
  27-02-2009

  Símenntun fyrir kennara

  Þekkingarráðuneytið í Noregi hefur ákveðið að veita 117 milljónum NOK, eða sem samsvarar tæpum 20 milljörðum íslenskra

 • |Finland
  27-02-2009

  Opettajien täydennyskoulutus

  Norjan opetusministeriö myöntää 117 miljoonaa kruunua opettajien lisä- ja täydennyskoulutukseen. Summalla perustetaan

 • |Norge
  23-02-2009

  Videreutdanning for lærere

  Kunnskapsdepartementet bevilger 117 millioner kroner på etter- og videreutdanning for lærere. Det betyr 1600 nye plasser

 • |Island
  17-12-2008

  Árangursríkar heimsóknir á vegum Kunskapslyftet

  Í Kunskapslyftet hefur fullorðinsfræðslu verið hagað á nýjan hátt. Samkvæmt áætluninni er markvisst farið til markhópsins. Þetta er kölluð leitandi starfsemi. Yfirleitt fer þetta þannig fram að leiðbeinendurnir, sem annars eru með aðsetur í fræðslustofnun, fá aðsetur í fyrirtækjum og á vinnustöðum. Með þessu móti hafa orðið víxláhrif leiðbeinenda og markhópsins. Áhersla er lögð á leiðsögn og ráðleggingu ásamt því að ýta undir þróun námsfærni með það fyrir augum að draga úr líkum á námserfiðeikum

 • |Island
  16-12-2008

  Vilja meiri menntun

  58% þeirra sem eru á vinnumarkaði í Noregi óska eftir frekari menntun. Þetta kemur fram í rannsókn sem Vox gerði.

 • |Finland
  16-12-2008

  Norjalaiset haluavat lisää koulutusta

  Voxin tuoreen tutkimuksen mukaan 58% työssäkäyvistä norjalaisista haluaisi lisää koulutusta.

 • |Finland
  16-12-2008

  Menestyksellistä hakevaa toimintaa Nosteessa

  Noste-ohjelmassa on järjestetty aikuiskoulutusta toisin kuin aiemmin. Ohjelmassa on tehty kohde-ryhmän aktiivista etsintää, ns. hakevaa toimintaa. Tämä on yleensä ollut kouluttajien jalkautumista oppilaitosten ulkopuolelle, yrityksiin ja työpaikoille, missä on päästy henkilökohtaiseen kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa. Ohjelman aikana on panostettu opiskeluvalmiuksien tukemiseen opiskeluvaikeuksien ehkäisemiseksi sekä ohjaukseen ja neuvontaan.

 • |Sverige
  11-12-2008

  Framgångsrik uppsökande verksamhet i Kunskapslyftet

  Inom Kunskapslyftet har vuxenutbildning ordnats på ett nytt sätt. Inom programmet har man aktivt sökt upp målgruppen, s.k. uppsökande verksamhet. Detta har i allmänhet utförts på så sätt att utbildarna förankrats utanför läroanstalterna; i företag och på arbetsplatser, vilket har lett till personlig växelverkan med målgruppen. Under programmets gång har man satsat på handledning och rådgivning samt på att stöda utvecklingen av studiefärdigheterna för att förhindra studiesvårigheter.

 • |Norge
  10-12-2008

  Vil ha mer utdanning

  58% av de yrkesaktive i Norge ønsker seg mer utdanning. Det viser en fersk undersøkelse fra Vox.

 • |Finland
  30-10-2008

  60 vuotta oppimista

  Pohjoismaissa keskustellaan vilkkaasti seniorikansalaisista. Riittääkö ”vanhusten” osaaminen jatkossakin?

 • |Finland
  18-09-2008

  Tutkimus osoittaa opiskelun myönteisiä vaikutuksia

  Vapaan sivistystyön opintojen myönteiset vaikutukset yksilöiden elämässä heijastuvat myös työelämään ja yhteiskunnan terveys- ja sosiaalimenojen määrään.

 • |in English
  15-09-2008

  Dear Reader,

  it may sound like a cliché to say that profession and education go hand in hand. However, if we take a closer look at the two and start analysing how and why they affect each other, a puzzle emerges containing numerous pieces that can form countless patterns. This issue of DialogWeb, which focuses on the theme of Profession and Education, examines the work being done around this puzzle.

 • |Finland
  15-09-2008

  Hyvä lukija,

  saattaa kuulostaa kliseiseltä sanoa, että ammatti ja koulutus kulkevat käsi kädessä. Mutta jos pysähdymme ruotimaan tarkemmin ammatin ja koulutuksen keskinäisiä vaikutuksia ja niiden syitä, näemme monimutkaisen palapelin, jonka paloista voi muodostua lukematon määrä eri kuvioita. Tuon palapelin parissa tehtävää työtä käsitellään tämänkertaisessa DialogWebissä, jonka teemana on ammatti ja koulutus.

 • yrkesutbildning fortbildning |Sverige
  12-09-2008

  Kära läsare

  Det kan låta som en kliché att säga att yrke och utbildning går hand i hand, men om vi tittar närmare på de två och börjar bena ut hur de påverkar varandra och varför, kommer vi till ett pussel med väldigt många bitar som kan bilda ett oändligt antal mönster. Det är arbetet med det pusslet som vi belyser i detta nummer av DialogWeb som har Yrke och utbildning som tema.

 • fortbildning internationalisering |Sverige
  12-09-2008

  Traditionell fortbildning är out

  Lärande på arbetsplatsen uppskattas allt mera på grund av de ständiga förändringar som arbetsplatserna genomgår. Det konstaterades vid den internationella konferensen kring lärande och yrke, The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference, som hölls i Jyväskylä i slutet av augusti. I konferensen deltog över 200 personer från 16 länder.

 • |Sverige
  04-09-2008

  Legitimation och skärpta behörighetsregler för lärare

  I betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) föreslås bland annat att det ska krävas legitimation för att en

 • |Finland
  27-06-2008

  Pohjoismaista yhteistyötä oppimisen tutkimuksessa

  Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus on saanut vuosille 2009 – 2011 Nordic Network of National Centres of Excellence statuksen ja rahoituksen.

 • |Sverige
  27-06-2008

  Nordiskt samarbete i forskning av inlärning

  Inlärningsforskningscentralen vid universitet i Åbo har fått status och finansiering för åren 2009 – 2011 av Nordic Network of National Centres of Excellence.

 • |Finland
  19-06-2008

  Opettajille laillistamismenettely ja tiukemmat pätevyysvaatimukset

  Tuoreessa mietinnössä ehdotetaan, että opettajan ja lastentarhanopettajan pätevyyteen vaadittaisiin laillistamismenettely. Ehdotuksen mukaan

 • |Island
  18-06-2008

  Leyfisbréf og skerptar reglur um hæfni kennara

  Í reglugerðinni Leyfisbréf og skerptar reglur um hæfni kennara (SOU 2008:52) er lagt til að m.a. verði krafist leyfisbréfs sem kveði á um

 • |Sverige
  17-06-2008

  Legitimation och skärpta behörighetsregler för lärare

  I betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) föreslås bland annat att det ska krävas legitimation för att en

 • |Finland
  28-05-2008

  Käytännön innovatiiviset oppimisprosessit

  – kurssi aikuiskasvatusalan kouluttajille, suunnittelijoille ja tiedottajille NVL:n aikuiskasvatustyöryhmä järjestää syksyllä 2008 kahdesta moduulista koostuvan kurssin. Yhteistyökumppaneina ovat suomalainen Tiimiakatemia, tanskalaiset Tietgen kompetencecenter ja Performer House sekä ruotsalainen Växsjön yliopisto.

 • |Island
  28-05-2008

  Nýbreytni í kennsluaðferðum

  – námskeið fyrir leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu, -skipuleggjendur, námskeiðsmiðlara og -hönnuði Kennslufræðihópur NVL skipuleggur í samvinnu við Teamacademy í Finnlandi, Tietgen - færnimiðstöð í Danmörku, Performer House í Danmörku og Växsjö háskólann, námskeið í tveimur lotum haustið 2008.

 • hållbar utveckling |Danmark
  26-05-2008

  Innovative læreprocesser i praksis

  et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

 • |Finland
  28-02-2008

  Voidaanko opettajankoulutuksen laatua parantaa?

  Norjan hallitus valmistelee suurkäräjille selontekoa opettajan roolista ja opettajankoulutuksesta.

 • |Island
  28-02-2008

  Geta gæði kennaramenntunnar orðið betri?

  Norska ríkisstjórnin óskar eftir þingsályktun Stórþingsins um hlutverk kennara og menntun þeirra.

 • |Island
  27-02-2008

  Minni undirbúningur fyrir kennarastarfið þrátt fyrir aukna þörf þeirra á menntun

  Krafan um aukið vinnuframlag kennara eykst sífellt. Auk þess að vera vel að sér í faginu þarf kennari einnig að vera fær um að koma til móts við stærri hóp innflytjenda og bregðast við alls kyns álitamálum sem upp koma í fjölmenningar hópi. Kennari á að efla og styðja við tilfinninga- og félagslega hæfni nemenda sinna o.s.frv. Á sama tíma og kröfurnar aukast minnkar undirbúningurinn skv. rannsókn sem gerð hefur verið við Jyväskylä háskólann.

 • |Norge
  25-02-2008

  Kan kvaliteten i lærerutdanningen bli bedre?

  Den norske regjeringen ønsker seg en stortingsmelding om lærerrollen og lærerutdanningen.

 • |Finland
  20-02-2008

  Opettajien täydennyskoulutus vähentynyt – Koulutuksen tarve lisääntynyt

  Opettajien työhön kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät jatkuvasti. Oman oppiaineen tuntemuksen lisäksi opettajan tulee kyetä mm. toimimaan lisääntyvän maahanmuuttajaoppilaiden määrän ja monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten kanssa sekä tukemaan oppilaiden tunne-elämää ja sosiaalisia taitoja. Samaan aikaan kun koulutustarpeet ovat lisääntyneet, opettajien täydennyskoulutus on vähentynyt, kertoo tuore tutkimus.

 • |Sverige
  20-02-2008

  Mindre fortbildning för lärare – fastän utbildningsbehovet ökat

  Kraven på lärarens arbete ökar hela tiden. Förutom att känna sitt eget ämnesområde borde läraren också kunna handskas med en ökande skara invandrare och de frågor som härrör sig till en mångkulturell grupp, han skall också stöda sina elevers emotionella och sociala förmåga etc. Samtidigt som kraven ökar minskar fortbildningen enligt forskning vid Jyväskylä universitet.

 • hållbar utveckling |Finland
  02-11-2007

  Tv-sarja elinikäisestä oppimisesta

  Uuden tanskalaisen tv-sarjan ”Lær – på livet løs” aiheena on elinikäinen oppiminen. Ohjelmassa esitellään erilaisia aikuiskoulutusmahdollisuuksia, ja sen tarkoituksena on rohkaista tanskalaisia hakemaan muutosta elämäänsä.

 • hållbar utveckling |Island
  02-11-2007

  Stjórnvöld verða að efla menntun starfsfólks í menntastofnunum

  Vinnuhópur innan menntamálaráðuneytisins í Finnlandi hefur lagt fram tillögur um áætlun á þróun menntunar fyrir starfsfólk menntastofnanna.

 • hållbar utveckling |Island
  31-10-2007

  Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa

  Ný sjónvarpsþáttaröð Lærðu eins og þú eigir lífið að leysa (d. Lær på livet løs) beinir sjónum sínum að fullorðinsfræðslu. Markmiðið með sjónvarpsþáttaröðinni er að upplýsa um möguleika á sí- og endurmenntun og kveikja áhuga að breytingum hjá sérhverjum Dana. Í þáttaröðinni segja nokkrir einstaklingar frá reynslu sinni; hvað varð til þess að þeir sóttu endurmenntunarnámskeið og hvað þeir fengu út úr því.

 • |Danmark
  30-10-2007

  Lær på livet løs

  En ny tv-serie ”Lær – på livet løs” sætter fokus på livslang læring. TV-serien skal informere om mulighederne for efteruddannelse, og den skal motivere til forandring hos den enkelte dansker. I serien fortæller forskellige mennesker, hvordan de er kommet i gang med at videreuddanne sig, og hvad de fik ud af det.

 • hållbar utveckling |Finland
  30-10-2007

  Valtion rahoittaman opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittäminen

  Valmisteluryhmä on koonnut ehdotuksensa Opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi. Se jakautuu seuraavasti: 1)

 • |Sverige
  30-10-2007

  Staten måste satsa mer på utbildning av personal inom undervisningsväsendet

  En arbetsgrupp vid undervisningsministeriet har berett ett förslag till ett åtgärdsprogram för utvecklingen av personalutbildningen inom undervisningsväsendet. Arbetsgruppen föreslår bland annat att utbildningens resurserna ökas, att den strategiska styrningen stärks samt att mångsidiga utbildningsformer skapas.

 • |Finland
  31-08-2007

  Lisäkoulutusta ruotsi vieraana kielenä -opettajille

  Ruotsi vieraana kielenä -opettajat voivat nyt hankkia lisäpätevyyttä etäopiskellen. Seitsemän eri yliopistoa ja korkeakoulua järjestää tänä

 • |Island
  30-08-2007

  Færniþróun fyrir sfi-kennara.

  (sfi = svenska för invandrare, sænska fyrir útlendinga)
  Í haust verður hrint í framkvæmd nýrri áherslu um einingabæra færniþróun fyrir

 • |Sverige
  28-08-2007

  Kompetensutveckling för sfi-lärare

  (sfi = svenska för invandrare)
  Den nya satsningen på poänggivande kompetensutveckling för sfi-lärare startar i höst med 9 kurser på

 • |Sverige
  28-08-2007

  Reformerad lärarutbildning

  I slutet av juni antog regeringen direktiv för en utredning som ska föreslå en reformerad lärarutbildning. Utbildningsminister Lars Leijonborg har nu givit den förra universitetskanslern Sigbrit Franke uppdraget att leda utredningen och hon ska redovisa sitt uppdrag den 15 september 2008.

 • forskning |Island
  31-05-2007

  Áhersla á framhaldsmenntun kennara – hluti af eflingu kennara

  Bæta þarf árangurinn í sænskum skólum. Bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýna að árangur nemenda hefur versnað á mörgum sviðum.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan

  Ruotsalaiskoulujen on parannettava tuloksiaan. Sekä kansalliset että kansainväliset selvitykset osoittavat, että oppilaiden tulokset ovat huonontuneet monilla aloilla.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Satsning på lärarfortbildning – en del i lärarlyftet

  Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar visar att elevers resultat har försämrats på flera områden.

 • |Finland
  01-02-2007

  Opettajankoulutus mukaan Bolognan prosessiin

  Ruotsin opetusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, kuinka ruotsalainen opettajankoulutus sopeutetaan ns. Bolognan prosessiin.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

  Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all