regional utveckling • distansutbildning lika möjligheter |Sverige
  08-03-2010

  Samisk virtualskola är populär

  I Finland bor det ungefär 7 000 samer, men av dem bor bara ca hälften i den finska delen av Sápmi eller Sameland. Det samiska utbildningscentret, Sámi oahpahusguovddáš, verkar för att tillgodose samernas utbildningsbehov och trygga den samiska kulturens fortlevnad. Vuxenutbildningen, som är en del av centrets utbud, inbegriper både undervisning i de samiska språken (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska)och yrkesutbildning i samernas traditionella näringsfång, såsom renskötsel och hantverk.

 • |Finland
  01-02-2010

  Lisätukea työllisyyteen ja talouskasvuun Trollhättanissa ja Länsi-Götanmaalla

  Hallitus tukee lisäpanostuksilla työllisyyttä, kasvua ja muutososaamista Trollhättanissa ja Länsi-Götanmaan alueella. Näin parannetaan alueen valmiuksia selviytyä tulevista haasteista.

 • |Sverige
  29-01-2010

  Átak til þess að skapa ný störf og vöxt í Trollhättan og Vestra Gautalandssvæðinu

  Ríkisstjórn Svíþjóðar hefur aukið framlög til starfa, vaxtar og breytinga sem beinast einkum að Trollhättan og Vestra Gautalandssvæðinu. Átakið er liður í því að mæta þeim erfiðleikum sem blasa við í Trollhättan og svæðinu í grennd.

 • |Sverige
  22-01-2010

  Satsning för jobb och tillväxt i Trollhättan och Västra Götalandsregionen

  Regeringen förstärker insatser till stöd för jobb, tillväxt och omställning riktade mot Trollhättan och Västra Götalandsregionen. Satsningen ger en beredskap för att möta de utmaningar som Trollhättan och regionen kan komma att stå inför.

 • |Finland
  16-12-2009

  Hajautettu koulutus, tiedonvälittäjät ja IT-avusteinen oppiminen

  Väestön koulutustaso on tärkeää aluekehitykselle, mutta korkea-asteen koulutuksen järjestäminen on monella alueella ongelma. Ratkaisua haetaan koulutusvälittäjistä ja tietotekniikasta.

 • |Island
  16-12-2009

  Menntun sem ekki er miðstýrð, þekkingarmiðlarar og tæknistutt nám

  Menntunarstigið er afgerandi fyrir þróun byggðalaga, en tilboð um háskólanám er viðvarandi verkefni. Þekkingarmiðlarar og tæknistutt nám gætu verið hluti af lausninni.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  14-12-2009

  Kulturturism – ett nordiskt gränsregionalt utvecklingsprojekt

  Ålands geografiska position i Östersjön har bidragit till att havet alltid setts som en förbindelselänk till omvärlden. Den historiska relationen – först som en del av Sverige, sedan som en del av Ryssland, och från och med 1917 som en del av Finland har även bidragit till en ständig rörelse mellan öst och väst. Den här artikeln fokuserar gemensam kompetensutveckling i skärgårdsregionen.

 • glesbygd internationalisering |Sverige
  11-12-2009

  Avmattad utveckling eller nya läroformer?

  Den frågan sammanfattar vuxenutbildningens utveckling i Sverige i den intressanta skriften Det nya läroriket – Från formell vuxenutbildning till lärande regioner. Skriften kom ut hösten 2008 när man som bäst höll på att förändra myndighetsstrukturen för den svenska vuxenutbildningen. Man konstaterar att det blivit mindre av skola och allt mer vanligt med nätverk av lärcentra som regionalt samverkar om olika utbildningsprogram för vuxna.

 • |Norge
  04-12-2009

  Desentralisert utdanning, kunnskapsmeglere og IKT-støttet læring

  Utdanningsnivået er viktig for utviklingen av en region, men høyere videreutdanning i distriktene er en utfordring. Kunnskapsmeglere og elektronisk læringsstøtte kan være løsningen.

 • |Island
  23-11-2009

  Menntun fyrir hreindýraeigendur á faraldsfæti!

  Hvernig er unnt að taka þátt í formlegri menntun ásamt því að fylgja eftir flokki hreindýra? Þessari spurningu var varpað fram í Samíska háskólanum. Sveigjanleg tilboð og nýjasta tækni eru hluti lausnarinnar í nýju námstilboði fyrir hreindýrabændur, námið hefst í haust!

 • |Finland
  23-11-2009

  Porotalouden opinnot liikkeessä!

  Porotalouden opinnot liikkeessä! Miten formaalin koulutuksen voi yhdistää porotokan mukana kulkemiseen? Norjan saamelainen korkeakoulu on pohtinut asiaa. Tuloksena on uusi poronhoidon koulutusohjelma, joka perustuu joustaviin ratkaisuihin ja uuteen teknologiaan. Koulutus käynnistyy jo tänä syksynä.

 • |Norge
  11-11-2009

  Utdanning for reineiere på flyttefot!

  Hvordan kan du ta formell utdanning samtidig med at du følger reinflokken? Dette spørsmålet stilte Samisk høgskole seg. Fleksible løsninger og ny teknologi inngår som grunnleggende elementer i et nytt studietilbud for reindriftsnæringen, studiene starter opp denne høsten!

 • glesbygd utbildningspolitik |Danmark
  12-10-2009

  Sosu-skole i Suðuroy – en uddannelsesmulighed for kvinder

  -Hvis skolen ikke var i nærområdet, ville jeg nok ikke have taget uddannelsen. Sådan siger 54 årige Meinhild Thomsen, der sammen med sine medstuderende er i gang med den afsluttende del af uddannelsen som sundhedshjælper ved sosu-skolen på Suðuroy, den sydligste ø på Færøerne.

 • glesbygd folkbildning |Sverige
  05-09-2007

  Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

  Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.