GoldenKeyword: kompetensutveckling • kompetensutveckling |Sverige
  23-09-2009

  Finland får ett innovationsuniversitet

  Förberedningen av det nya Aalto-universitetet har fått fart i och med att den nya universitetslagen trätt i kraft. Aalto-universitetet bildas av Helsingfors handelshögskola, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan. Det skall skapa ett nytt forskar- och konstnärssamhälle inom teknik, ekonomi och konstindustri och dra nytta av sin mångdisciplinära och mångkonstnärliga karaktär. Målet är att universitetet hör till de bästa universiteten i världen före år 2020.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Arbeidslivets opplæringssenter får støtte fra Leonardo da Vinci programmet

  Nylig underskrevs kontrakt om støtte fra Leonardo Da Vinci programmet en at EUs programmer for utdanning, Arbeidslivets opplæringssenter (FA) var en av tre organisasjoner i Islands som får støtte.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Over 300 har gjort bra betre!

  Iðan opplæringssenter (yrkesfagenes opplæringssenter i Island) byr på vurdering av ufaglærtes realkompetanse innen for forskjellige yrker. Prosjektet kalles ”Gjør bra betre”.

 • kompetensutveckling |Norge
  23-09-2009

  Viktig skritt for motivasjon av kortutdannede

  Den islandske regjeringen la nylig fram en proposisjon fra sosialministeren og undervisningsministeren om forandringer på

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2009

  Aftenskolen i Torshavn: 130 fag til ca. 3.000 elever

  Aftenskolen i Torshavn, som har Færøernes størtse og mest varierede udbud af fritidsundervisning og kurser, påbegynder en ny sæson her sidst i september. Aftenskolen tilbyder alt fra boglige fag til kurser i kunst og diverse kreative- og håndværksfag.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Regeringen satsar på folkbildning

  I budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att folkbildningsanslagets nettoökning blir 93,7 miljoner. Folkbildningsanslaget föreslås därmed uppgå till drygt 3,2 mrd kronor för 2010. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen får också en förstärkning. Regeringen konstaterar också att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen i allt väsentligt är av god kvalitet och att folkbildningen alltjämt är en viktig aktör i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-09-2009

  Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

  I regeringens budgetproposition föreslås förstärkningar på utbildningsområdet, dels genom utökat antal utbildningsplatser på olika nivåer, dels genom extra satsningar på lärare. Dessutom föreslås särskilda insatser för asylsökande.

 • kompetensutveckling |Sverige
  21-09-2009

  Ny studieledare på ABF Åland

  Mia Hanström har nyligen utnämnts till ny studieledare på Arbetarnas bildningsförbund (ABF) på Åland. Hon har en lång bakgrund som företagare konsult i ungdoms- och jämställdhetsfrågor med kurser och projekt, inte bara på Åland utan även i Sverige och på fastlandet (Finland). Uppdraget som studieledare omfattar 75% av heltid.

 • kompetensutveckling |Danmark
  21-09-2009

  Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

  for næringsliv og industri åpent for søknader.

 • kompetensutveckling folkbildning |Norden
  25-07-2009

  Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb

  Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret indsatsområde ...

 • kompetensutveckling fortbildning |
  13-05-2009

  Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

  Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.

 • kompetensutveckling forskning |
  05-05-2009

  Qualifying as Adult Educators in the Nordic-Baltic Countries

  The quality of adult education and training provision has gained much attention in recent years. Nonetheless, as also pointed out by the European Commission’s Action plan on Adult learning (2007), limited attention has been paid to initial education and pre-service training of prospective adult educators in many countries. Nordic-Baltic countries such as Denmark, Sweden and Estonia represent no exceptions.

 • kompetensutveckling |
  10-03-2009

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2012

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2012

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Sverige
  11-12-2008

  Ingegerd Green

  ”Självtillit, självbestämmande och handlingskraft tillsammans med få hierarkier och gemensamma värderingar är fördelar som kommer att gagna Norden i framtiden” anser Ingegerd Green, konsult med många och väl utvecklade uppfattningar kring lärande och utveckling.

 • kompetensutveckling yrkesutbildning |
  11-09-2008

  Free courses for adults with basic and secondary education

  Tallinn Construction School offered free courses for people with basic and secondary education on the basis of a government-placed order.

 • högre utbildning kompetensutveckling |Danmark
  14-04-2008

  Et reality-tjek giver ny viden om udbytte

  Den nye viden, vi erhverver os gennem kurser og videreuddannelse, skal gerne sætte sig varige spor i vores daglige praksis. Ofte er det med den ambition, mange tager hul på et uddannelsesforløb. Men en lang række faktorer spiller ind på, om det lykkes. En såkaldt efterhængende evaluering kan kaste lys over, i hvilken grad det lærte rent faktisk inddrages i den daglige praksis

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |
  14-04-2008

  Professional Standard of the Adult Educator in Estonia

  Talvi Märja professor emeritus of Tallinn University says that the strength of adult education in Estonia lies in the possibility for adult educators to complete a qualification course and acquire professional certificates. The question of quality in adult education became actual in Estonia in the second half of the nineties through the work of the Association of Estonian Adult Educators Andras (AEAE), professor Märja says.

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |
  11-03-2008

  Vuxenpedagogik och innovation 2006-2010

  Utmaningar; Förändring är en pedagogisk utmaning idag. Hur svarar vuxenpedagoger på denna utmaning? Har vuxenpedagoger förmågan att fungera som förändringsagenter?

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Norge
  13-12-2007

  Ola Nordmann foretrekker å lære på jobben

  Mange voksne har liten selvtillitt når det gjelder læring. De har ofte hatt problemer med å tilegne seg kunnskap. Dette fører til at de kan ha mangelfulle basisferdigheter innen lesing, skriving, tallforståelse og grunnleggende IKT. Den norske regjeringen ønsker å gjøre noe med dette, og opprettet i 2006 et program for Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA)

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Danmark
  13-11-2007

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  RECALL er et fælles Europæisk projekt med det formål at øge kvaliteten indenfor den ikke-formelle uddannelse.

 • livslångt lärande kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Vitsord i porslinsmålning och slalomdiplom?

  Finlands befolkning åldras snabbare än i det övriga Norden. I framtiden kan det innebära att kraven på vuxenutbildningen ställs av en stor, rik och frisk pensionärsskara. Framtidsforskaren Anita Rubin efterlyser en ny syn på begrepp som skola och bildning.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |Norge
  11-10-2007

  Kjære leser!

  Det blir bekreftet fra alle retninger og hold at konkurransen er en viktig drivkraft i dagens samfunn. Norden står foran i den globale konkurranse og den nordiske velferdsmodellen er ved å komme på mote rundt om i verden. Men vil vi fortsette slik krever det stadig utvikling, bedre kompetanser og mer kunnskap.

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Destination Åland – kvalitet till varje pris

  -Vår största utmaning är att utveckla Åland som destination och bli ett attraktivt resmål i den internationella konkurrensen. För samma pengar och tid som man åker färja till Åland flyger man med lågprisflyg till storstäderna i Europa. I framtiden ska turisterna komma även om priserna fördubblas, säger Annica Jansson VD vid Ålands turistförbund.

 • kompetensutveckling internationalisering |
  11-10-2007

  Collaborate! And there is more energy!

  4. - 5. October 2007 a Finnish- Estonian conference about non-formal education took place in Tartu. The outcome of the meeting was the realization that collaboration is something that gives energy to all collaboration partners.

 • folkbildning kompetensutveckling |Sverige
  11-10-2007

  Folkbildningen är en viktig aktör för utveckling

  Folkbildningen kan erbjuda vägar till personlig utveckling i ett föränderligt arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram den uppgiften när man reflekterar kring utmaningarna i framtiden, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare vid folkbildningsrådet i Sverige.

 • kompetensutveckling innovation |Norge
  11-10-2007

  Økt satsing på innovasjon

  Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen har varslet et fremtidsrettet perspektiv i næringspolitikken i Norge. Han har initiert arbeidet med den første stortingsmeldingen om innovasjonspolitikk. Meldingen skal bidra til å fremme nyskaping og innovasjon. Dette skal styrke den norske konkurranseevnen, og bidra til å sikre et godt næringsliv, samt trygge arbeidsplasser for fremtiden.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Danmark
  11-10-2007

  Voksenundervisere har behov for nye kompetencer

  ”Voksenundervisere og -formidlere har brug for flere og andre kompetencer for at kunne skabe rammer for innovativ, kreativ og procesorienteret læring. Gennemføre undervisning i fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret praksis og i tæt samarbejde med virksomheder. Men uddannelse af voksenundervisere følger ikke i tilstrækkelig grad med den udvikling og hastighed arbejdsprocesser, kompetencebehov og dermed lærernes uddannelsesbehov forandrer sig i.”

 • kompetensutveckling näringsliv |Norge
  11-10-2007

  Konkurranse, kulturelle verdier og kompetanse

  Norden er en konkurransedyktig region. På mange målestokker som blir anvendt til å måle velstand, produktivitet, beskjeftigelse, utdanning, ligger vi på topp. Det har ført til at den nordiske velferdsmodellen, som har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden, er ved å komme på mote rundt om i verden.

 • norden.org
  yrkesutbildning kompetensutveckling |Norden
  24-07-2007

  Möjligheter för vuxna att få yrkesutbildning i de nordiska länderna – en översikt

  Översikten är inriktad på gymnasial nivå (upper-secondary vocational training) och påbyggnadsnivå/yrkeshögskola (post upper-secondary vocational training).

 • kompetensutveckling hållbar utveckling |Norden
  24-07-2007

  Framtidskompetenser - och hur vi utvecklar dem

  En rapport från NVL:s Tänketank om framtidens kompetenser, Ingegerd Green (red.), utgiven 2007.
  Tänketankens arbete har gått hand i hand med Nordiska Ministerrådets strävan att utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens kompetensbehov, och hur dessa behov kan tillgodoses med sikte på att göra Norden till en vinnarregion.

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • vägledning kompetensutveckling |Danmark
  19-02-2007

  Store huller i voksenvejledningen

  Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  14-02-2007

  Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

  Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.

 • vägledning kompetensutveckling |
  09-02-2007

  The Supervising of Young Teachers in Estonia

  In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  09-02-2007

  Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

  Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.

 • kompetensutveckling |Sverige
  22-01-2007

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

  Så fungerar pensionssystemet i Sverige

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-01-2007

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

  Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 • kompetensutveckling |Finland
  22-01-2007

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

  Finland Det lönar sig att fortsätta arbeta

 • kompetensutveckling |Norge
  22-01-2007

  Norge Seniorpolitikk

  Norge Seniorpolitikk

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Danmark
  04-12-2006

  Livskvalitet for alle - Identitetsbegrepet i voksenuddannelse for handicappede

  “Uddannelse for handicappede fokuserer ikke på at udvikle ensartede individer, men udgør en mulighed for den enkelte at opnå den bedste mulige form for livskvalitet uden hensyn til kompetenceniveau eller handicap” siger Anna Soffia Oskarsdottir.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |Sverige
  01-12-2006

  Lärande och livskvalitet för alla?

  Om lärande som bidrag till god livskvalitet handlar en rapport om undervisning för vuxna med specialpedagogiska behov i Danmark, Norge och Sverige.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  01-12-2006

  Särvuxpedagogerna antar utmaningen

  Engagerade pedagoger kan många gånger vara minst lika kraftfulla pådrivare som offentliga beslutsfattare och representanterna för de olika politiska partierna. En sådan förening är Riksföreningen Särvuxpedagogerna.

 • kompetensutveckling baskunskaper |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: The decisions and timeline of implementation of the bilingual education

  1995 – 1996 The initial goal - «to facilitate the integration in the society by improving the Latvian language skills

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Higher education and adult education

  Is there any possiblity to study in Russian or English in higher and adult education in Latvia? Yes and no. The answer depends on your personal choice between state financed and private education and, also on the size of your budget.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |
  30-11-2006

  Bilingual education in Latvia: Reform experience, decision making and the public opinion

  «I think that now, when it's Latvian politicians who have the power, they want to transform all Russians into Latvians, but how is it possible to make a Russian or another person into a Latvian? Our relations will improve if there is mutual respect. Additionally, the attitude would be much more positive if we weren’t subjected to pressure. We are all inhabitants of Latvia and have to respect each other.» These thoughts were expressed by Anastasija, an eleventh-grader in a bilingual school.

 • kompetensutveckling |in English
  30-11-2006

  Dear Reader!

  This issue of DialogWeb focuses on special education of adults and functional language teaching. It also reflects the multi-faceted situation in the Nordic and Baltic countries today.

 • kompetensutveckling |Finland
  30-11-2006

  Hyvä lukija!

  Tämä DialogWebin numero käsittelee aikuisten erityispedagogiikkaa ja funktionaalista kieltenopetusta. Lehden jutuista käy ilmi Pohjoismaiden ja Baltian maiden nykytilanteen moni-ilmeisyys.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  29-11-2006

  Adult Education for People with Disabilities in Estonia

  As opposed to the Nordic countries where the model for adult education including adult education for people with special needs has a rather stable and developed level in Estonia most of the questions about education for people with disabilities are still in a discussion phase. This is mainly due to the transition from a state-centred education model towards a model centred around the learner and his or her needs.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Sverige
  29-11-2006

  Läs- och skrivförmåga – en generell nyckelkompetens?

  Vi talar ofta om läs- och skrivförmåga som om det vore en generell förmåga – om man väl lärt sig läsa antas man kunna läsa vilken texts som helst. Samma föreställningar finns om skrivandet. Vad och hur man läser och skriver varierar dock beroende på sammanhang och syfte.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  29-11-2006

  Kära läsare

  Detta nummer av DialogWeb handlar om specialpedagogik för vuxna och om funktionell språkundervisning. Samtidigt illustrerar den hur mångfacetterad situationen i Norden och i de baltiska staterna är idag.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  29-11-2006

  Øget ligeværd, tak!

  Større medindflydelse på tilbud og muligheder samt fokus på personlig og faglig udvikling, der retter sig mod arbejde og en mere uafhængig tilværelse. Sådan lød nogle af budene fra unge udviklingshæmmede i Danmark, da de i forbindelse med et udviklings- og forskningsprojekt blev spurgt, hvordan deres tilværelse kunne forbedres. Projektet har været med til at inspirere en af de deltagende voksenspecialundervisningsskoler til at tage nye metoder i brug i undervisningen.

 • kompetensutveckling integration |Norge
  28-11-2006

  Integrering av flyktninger gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter

  I 2004 godkjente de politiske myndigheter i Norge et introduksjonsprogram som alle flyktninger skulle følge. Programmet skal bidra til integrering gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen har nå vært i funksjon i 2 år, og resultatet lover svært godt.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Sverige
  28-11-2006

  Pilotprojekt för vuxenundervisning på svenska

  Möjligheterna till organiserad vuxenundervisning för finlandssvenskar med utvecklingsstörning/ funktionshinder (t.ex. fysiska, intellektuella, emotionella, sociala och språkliga) har visat sig vara begränsade.

 • kompetensutveckling baskunskaper |Sverige
  28-11-2006

  Undervisning för personer med specialbehov: Viktigt att börja på rätt trappsteg

  Det gäller att inte falla i ”endera-diket” då man diskuterar undervisning för personer med specialpedagogiska behov. Vid valet av inkludering eller segregering måste man först och främst se till den enskilda individens behov. Ideologin får inte bli viktigare.

 • kompetensutveckling |in English
  16-11-2006

  Dear Reader

  An increasing part of adult learning happens at the workplace. The Nordic network of learning at work LiA refers to the workplace as “the new classroom”. Since almost 80% of the Nordic population participate in working life, this is no small classroom. The idea of Nordic workplaces as a large learning arena, along with the rapid changes taking place in work, working life and the workplace, create significant challenges.

 • kompetensutveckling |Finland
  16-11-2006

  Hyvä lukija

  Yhä suurempi osa aikuisten oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Työssä oppimisen pohjoismainen verkosto LiA kutsuu työpaikkaa uudeksi luokkahuoneeksi. Kyseessä ei ole mikään pieni luokkahuone, kun otetaan huomioon, että melkein 80 prosenttia Pohjoismaiden aikuisväestöstä on työelämässä. Näkemys työelämästä suurena oppimisympäristönä luo merkittäviä haasteita, kuten myös työn, työelämän ja työpaikkojen nopea muutostahti.

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  15-11-2006

  Learning At Work and For Working Life in Lithuania

  The labour force of Lithuania is relatively educated; however, modern economy needs the improvement of skills, qualifications and adaptability. Highly skilled specialists are one of the key preconditions for introducing and developing science and technologies.

 • kompetensutveckling kvalitetssäkring |
  15-11-2006

  The Learning Organization in Estonia

  Since already a decade the learning organization model, based on the principles of Peter Senge have been propagated in Estonia. According to this model people in an organization learn together in teams instead of everyone alone, individually. The ideal of this model would be that employees decide on their own initiative what and how they want to learn so that the organization as a whole would profit from that.

 • kompetensutveckling glesbygd |Sverige
  15-11-2006

  Kompetensutveckling inte självklar för öbor

  Lärande i arbetet på Kökar utgår från litenhet och långa resor.

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Sverige
  15-11-2006

  Skattegranskare får hjälp med att överföra tyst kunskap

  Just nu pågår en omfattande generationsväxling inom skatteförvaltningen i Finland och det betyder att man står inför en ekvation som är svår att lösa. Hur ska överföringen av kunskap, där en stor del är tyst kunskap, kunna göras effektivare?

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Danmark
  15-11-2006

  Læse- og skrivefærdighed hos voksne i arbejdslivet i Island

  En ganske omfattende forskningsrapport om voksnes læse- og skrivefærdigheder er netop udkommet. Undersøgelsen omfatter voksne i arbejde i alderen 17-70, 321 mennesker har medvirket i undersøgelsen gennem deltagelse i læseprøver, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

 • kompetensutveckling distansutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Lära svenska genom arbetet

  I dessa tider då man från Skolverket kritiserar resultatet av studier i SFI, Svenska för invandrare, är det på sin plats att rikta strålkastarna på några alternativa sätt att erbjuda undervisning för dem som vill lära sig svenska och arbeta samtidigt. Särskilt intressant är att hitta konstruktiva lösningar där studierna och arbetet kan kombineras och befrukta varandra. Tydligt är att det behövs flexibla lösningar. Här ger vi några exempel.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2006

  Lønn for lesetrening

  Når man hører om begreper som ”grunnleggende ferdigheter” og ”basiskompetanse” så er det som regel i forbindelse med politiske visjoner og offentlige festtaler. Det er lite privat initiativ på dette feltet. Men det finnes unntak; Schenker Linjegods er en stor bedrift i norsk målestokk. De tilbyr sine ansatte lese- og skrivetrening i lønnet arbeidstid!

 • kompetensutveckling näringsliv |Danmark
  15-11-2006

  Coaching – et instrument til læring og udvikling

  Coaching trænger ind på arbejdspladserne som et nyt ledelses-, udviklings- og læringsredskab. Og flere mennesker vælger sig privat en coach for at initiere faglig og personlig udvikling. Tendensen opstår i forlængelse af skiftet fra lønarbejder- til karriereorienteret livsstil, og fordi viden ikke som tidligere er monopoliseret hos de få, mener lektor Reinhard Stelter

 • kompetensutveckling livslångt lärande |Norge
  15-11-2006

  Det nye klasserommet!

  I de nordiske landene deltar 79. 48 % av befolkningen (mellom 15 og 64 år) på arbeidsmarkedet. Og det er der voksne egentlig lærer, erkjenner vi. Arbeidsplassen er vårt nye klasserom. Men hvem har ansvaret for at læring skjer- og hvem skal lære?

 • kompetensutveckling fängelseutbildning |Sverige
  15-11-2006

  Kära läsare,

  En allt större del av vuxnas lärande sker på arbetsplatsen. Det nordiska nätverket för vuxnas lärande, LiA, talar om arbetsplatsen som det nya klassrummet. Det är inget litet klassrum med tanke på att nära 80 procent av den vuxna befolkningen i Norden är ute i arbetslivet. Både det faktum att arbetslivet kan ses som en stor plattform för lärandet och att såväl arbetet, arbetslivet som arbetsplatserna förändras i rask takt innebär stora utmaningar.

 • kompetensutveckling läs- och skrivkunnighet |
  15-11-2006

  7/2006: Lärande i arbetslivet

  7/2006: Lärande i arbetslivet

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 2

  Gruppearbeide 2

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 3

  Gruppearbeide 3

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 1

  Gruppearbeide 1

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  04-09-2006

  Grønland ønsker stort uddannelsesløft

  Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.

 • lika möjligheter kompetensutveckling |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • kompetensutveckling internationalisering |
  02-03-2006

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

  Tiedonvaihtoa itänaapurin kanssa

 • folkbildning kompetensutveckling |
  01-03-2006

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

  Mycket kunskap finns att hämta österifrån

 • demokrati kompetensutveckling |
  07-02-2006

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

  Tænketank om fremtidens kompetenser i Norden

 • livslångt lärande kompetensutveckling |
  27-01-2006

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

  Handlingskraft gör Hälsingland till en del av den nordiska kunskapsregionen

 • forskning kompetensutveckling |
  27-01-2006

  1/2006: Kunskap i Norden

  1/2006: Kunskap i Norden

 • internationalisering kompetensutveckling |
  25-10-2005

  Nordiske forcer i global konkurrence

  Nordiske forcer i global konkurrence

 • flexibelt lärande kompetensutveckling |
  12-09-2005

  Erfaren i flexibelt lärande

  Erfaren i flexibelt lärande

 • av Agnethe Nordentoft, DPU
  invandrare kompetensutveckling |Danmark
  05-06-2005

  Kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Danmark

  - en forstærket integrationsindsats

 • validering kompetensutveckling |
  05-06-2005

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

  Validering lyfter fram yrkeskompetens

 • vuxenutbildning kompetensutveckling |Norden
  28-02-2005

  2004

  2004

 • kompetensutveckling vuxnas lärande |
  05-08-2004

  Indikatorer for voksnes læring

  I 2010 SATTE NVL NED EN ARBEIDSGRUPPE FOR Å SE PÅ KOMPARATIV NORDISK STATISTIKK PÅ VOKSENOPPLÆRINGSFELTET. GRUPPEN LEVERTE EN RAPPORT I JANUAR 2011.